Udbrud af en særlig smitsom sygdom, der breder sig hurtigt. Udgør en særlig trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

Ved en epidemi vil Sundhedsstyrelsens hjemmeside løbende blive opdateret med relevant information om situationen samt retningslinjer og anbefalinger til kommunen.

 Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

 • Udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen og plejecentre
 • Forventes mange sygemeldte blandt personalet.


 • Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme. 
 • Sundhedsstyrelsen eller Akut Medicinsk Koordinationscenter(AMK), som leder indsatsen på regionens vegne, alarmerer via skriftlig orientering og instruks Nordvestjyllands Brandvæsen og kommunerne, i Skive Kommune, pleje- og visitationschef.
 • Pleje- og visitationschef indkalder krisestaben. Krisestaben aktiverer de berørte driftsområders sundhedsberedskab. 
 • Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen.


 • Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus. 
 • Pleje og omsorg til smittede og raske i eget hjem og plejecentre.
 • Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt medarbejderne.
Pleje og visitation varetager pleje af syge og smittede, der opholder sig på plejecentre, midlertidige pladser og eget i hjem.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

AMK kontaktes ved behov for karantæne-faciliteter

Ved massevaccination kan plejecentre blive anvendt som vaccinationssteder. Det sundhedsfaglige personale må påregne at skulle vaccinere på delegation fra læger med vaccinationskompetence (f.eks. praktiserende læge).

”Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet”. Findes på www.sst.dk

Krisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og AMK, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer. • Krisestaben sikrer at den nødvendige orientering af personalet foretages herunder hjemmepleje, plejecentre, og dagcentre m.m. – også private leverandører orienteres.
 • Orienteringen indeholder vejledning om hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere spredning af smitsom sygdom.
 • Krisestaben inddrager kommunens praksiskonsulent.
Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

På baggrund af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen skal der tages stilling til følgende punkter:

 1. Håndhygiejne
 2. Rengøring og desinfektion
 3. Bortskaffelse af affald
 4. Tøj og linned - vasketøj
 5. Bestik og service
 6. Instrumenter og andet udstyr
 7. Beskyttelsesforanstaltninger for personale med tæt kontakt med smittet borger (f.eks. pleje)

Krisestaben for sundhedsberedskabet skal sikre vejledning af lederne om hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af smittespredning.Krisestaben skal sikre sig løbende information fra Beredskabs- og Sundhedsstyrelsen samt AMK.

Der kan opstå et behov for at oprette et karantænecenter for at isolere smittebærere. Det er Sundhedsstyrelsen eller Epidemikommissionen, der træffer beslutning om disse centre.

Ved mistanke om sygdom under Epidemiloven alarmeres Epidemikommissionen via politiet på telefon 1-1-4 eller til AMK-beredskabet på 7841 4752

Oplysninger om pandemisk influenza:

Ansvaret for karantænecenteret ligger hos regionen. Regionen forestår planlægning af indretning, drift og administration og bemanding af karantænecentrene. Observation, behandling og pleje er regionens opgave, dertil kommer forsyning af fødevarer, bortskaffelse af affald mv.

Kommunens rolle afklares mellem øverste tilstedeværende ledere fra kommunen og regionen i samspil med sundhedskrisestaben.

Oplysninger om pandemisk influenza:
https://www.sst.dk/da/viden/beredskab/beredskab-for-epidemier/pandemisk-influenza

Denne indsatsplan er udarbejdet af Merete Bislev.

Godkendt af Marianne Frost, stedfortræder for pleje-og visitationschef den 06.12.18.

Sidst opdateret

06.01.2021

Ansvarlig redaktør