Luk alle
Åben alle

De kritiske funktioner på pleje- og omsorgsområdet:

 • At sikre borgerne får den nødvendige hjælp
 • At sikre personalet er klædt på til den aktuelle opgave
 • Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem
 • Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehuse
 • Varetage hygiejniske foranstaltninger samt forebygge infektioner og epidemiske sygdomme
 • Yde omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp

Kriseleder på kriseniveau 1:

Pleje & Omsorgschef, Jan Bendix Jensen, 2034 3060, mail: jben@skivekommune.dk

Pleje- og Omsorgschefen er ansvarlig for at vurdere omfanget af den indtrufne hændelse og herunder vurdere, om ledergruppen skal indkaldes og om der skal rettes kontakt til private leverandører.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

En vigtig del af krisehåndteringen er indsamling af informationer om hændelsens omfang og beskaffenhed.

Dette gøres ved:

 • Logføring af situationens udvikling
 • Udfærdigelse af beslutningsreferater fra møder
 • Håndtering af klassificerede/følsomme informationer indenfor sundhedsområdet
 • Overvåge indrapporteringer til kommunen via e-mail, telefon og andre medier under krisen
 • Løbende kontakt med decentrale institutionsledere i området
 • At følge mediebilledet, holde tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikre koordination med krisekommunikationen 

Kriselederen er ansvarlig for evt. udpegning til følgende rolle (husk også at udpege stedfortrædere):

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
 • Ansvarlig for involverede personer
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer
 • Ansvarlig for kommunikation

Mødested:

Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben på driftsniveau 1:
Pleje- og Omsorgschefens kontor i lokale 1-33 – Torvegade 10.

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse:

Kontakt sker med telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes primært.

Chefer/ledere i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Pleje- og Omsorgschefen kan deltage i den øverste krisestab, når det er relevant.

Pleje- og Omsorgschefen tager ved behov kontakt til direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Alarmering ved større ulykker kan indgå til Nordvestjyllands brandvæsen.

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabsdirektøren. Beredskabsdirektøren fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

I forhold til Sundhedsberedskabet kan alarm og varsling også komme fra Regionens Akutfunktion, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Redningsberedskabet.

Interne hændelser som afviger fra den enkelte afdelings normale driftssituation:

Indsatsen starter i egen afdeling eller stab på baggrund af indarbejdede procedurer. Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal afdelingschefen foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning. Afdelingschefen kontakter beredskabsdirektøren og i fællesskab fastsættes det endelige beredskabsniveau.
Alarm og varsling kan komme fra borgere, medarbejdere og ledelse i Pleje og Omsorg.

Modtager af alarm involverer straks nærmeste leder med henblik på eventuel aktivering af krisestaben, jf. aktiveringsprocedure i Generel Plan for Fortsat Drift.

Alarmering sker telefonisk.

Opgaver til kriselederen:

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktiver
 • Mødeledelse og uddelegering af opgaver
 • Kontakt relevante interessenter/myndigheder

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation 

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Tilvejebring det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstart af løbende situationsbillede
 • Sørg for iværksættelse af skærpet overvågning af relevante funktionspostkasser

Opgaver til ansvarlig for involverede personer 

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og interessent analyse
 • Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere
 • Kommuniker med berørte medarbejdere

Opgaver til løsnings/procesansvarlig

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Sikre fortsat drift
 • Kommuniker med leverandører

Opgaver til ansvarlig for kommunikation 

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information

Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Pleje- og Omsorgschef
Jan Bendix Jensen
mob.: 2034 3060 

Sektionsleder for Visitation og Hjælpemidler
Pia Toft Jepsen
Mob.: 2222 8103

Leder af Hjemmeplejen
Susanne Brogaard
mob.: 2034 3021

Leder af Plejeboligenheden
Marianne Frost
mob.: 2034 3002

Sektionsleder for Udvikling & Administration
Tue Linderoth
mob.: 2222 0691

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen Durup og Fur:
Inga Jeppesen
mob.: 2335 2491

Hjemmeplejen Jebjerg og dagcentre:
Doris Bisgaard
mob.2034 3004

Hjemmeplejen Balling og Akutteam:
Ida Rump
mob.: 2034 3012

Hjemmeplejen Midt:
Charlotte Lunde Andersen
Mob. 2487 8039

Hjemmeplejen Skive/Højslev:
Birgitte Andersen
Mob. 2157 9872

Hjemmeplejen Skive/Højslev:
Gerda Andersen
mob.: 2034 3022

Plejeboligenheden - Område 1

Jebjerg plejecenter:
Anne Mette Lynge Sørensen
mob.: 2034 3007

Selde Plejecenter
Heidi Steensgaard Madsen
mob.: 5171 5058

Roslev Plejecenter
Heidi Steensgaard Madsen
mob.: 5171 5058

Durup Plejecenter:
Anne Mette Lynge Sørensen
mob.: 2034 3007

Glyngøre Plejecenter
Anne Mette Lynge Sørensen
mob.: 2034 3007

Breum Plejecenter:
Heidi Steensgaard Madsen
mob.: 5171 5058

Plejeboligenheden - Område 2

Balling Plejecenter:
Karen Høyer
mob.: 2034 3010

Lem Plejecenter:
Anita Nielsen
mob.: 2269 5899

Rødding og Oddense plejecentre:
Anette Sørensen
mob.: 2034 3003

Plejeboligenheden - Område 3

Højslev og Bøgely plejecentre
Margrethe Odland
mob.: 2034 3020

Plejecenter Bøgely
Joan Olesen
mob.: 2462 0337

Marienlyst - plejeboliger og Gnisten:
Annette Toft
mob.: 2034 3023

Plejeboligenheden - Område 4

Gammelgaard:
Birgitte Kassow
mob.: 2034 3019

Vaskeri:
Pia Toft Jepsen / Jenni Mølgaard
mob.: 2222 8103 / 9915 6525

Møllegården – det åbne center:
Hanne Christiansen, aktivitetsmedarbejder
mob.: 2116 5264

Skovbakkehjemmet, Teknisk afdeling:
Mette Palshøj
mob.: 2034 3015

Denne delplan er udarbejdet af Helena Rahbek helpe

Godkendt af Lars Olesen den 21.12.2021.

 

Denne indsatsplan er revideret af udviklingskonsulent Samantha Drejer Thomsen og udviklingskonsulent Christina Haferbier.

Godkendt af Pleje- & Omsorgschef, Jan Bendix Jensen den 31.03.2023.

Sidst opdateret

08.11.2023

Ansvarlig redaktør