De kritiske funktioner pleje- og omsorgsområdet:

 • At sikre borgerne får den nødvendige hjælp
 • At sikre personalet er klædt på til den aktuelle opgave
 • Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem
 • Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehuse
 • Varetage hygiejniske foranstaltninger samt forebygge infektioner og epidemiske sygdomme
 • Yde omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp


Kriseleder på kriseniveau 1:

Pleje og Omsorgschef, Lars Olesen, tlf. 20343060, mail: oles@skivekommune.dk

Stedfortræder: Leder af plejeboligenheden, Marianne Frost, 20343002, mail: mafr@skivekommune.dk

Pleje- og Omsorgschefen er ansvarlig for at vurdere omfanget af den indtrufne hændelse og herunder vurdere, om ledergruppen skal indkaldes og om der skal rettes kontakt til private leverandører.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

En vigtig del af krisehåndteringen er indsamling af informationer om hændelsens omfang og beskaffenhed.

Dette gøres ved:

 • Logføring af situationens udvikling
 • Udfærdigelse af beslutningsreferater fra møder
 • Håndtering af klassificerede/følsomme informationer indenfor sundhedsområdet
 • Overvåge indrapporteringer til kommunen via e-mail, telefon og andre medier under krisen
 • Løbende kontakt med decentrale institutionsledere i området
 • At følge mediebilledet, holde tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikre koordination med krisekommunikationen 

Kriselederen er ansvarlig for evt. udpegning til følgende rolle (husk også at udpege stedfortrædere):

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
 • Ansvarlig for involverede personer
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer
 • Ansvarlig for kommunikation

Mødested:

Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben på driftsniveau 1:
Lars Olesens kontor i lokale 1-33 – Torvegade 10.

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse:

Kontakt sker med telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes primært.

Chefer/ledere i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Pleje- og omsorgschefen kan deltage i den øverste krisestab, når det er relevant.

Pleje- og omsorgschefen tager ved behov kontakt til direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Større ulykke eller anden ekstraordinær og udefrakommende hændelse:

Ekstern alarmering:

Alarmering ved større ulykker kan indgå til Nordvestjyllands brandvæsen.

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabsdirektøren. Beredskabsdirektøren fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

I forhold til Sundhedsberedskabet kan alarm og varsling også komme fra Regionens Akutfunktion, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Redningsberedskabet.

 

Interne hændelser som afviger fra den enkelte afdelings normale driftssituation:

Indsatsen starter i egen afdeling eller stab på baggrund af indarbejdede procedurer. Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal afdelingschefen foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning. Afdelingschefen kontakter beredskabsdirektøren og i fællesskab fastsættes det endelige beredskabsniveau.
Alarm og varsling kan komme fra borgere og fra medarbejdere og ledelse i Pleje og Omsorg.

Modtager af alarm involverer straks nærmeste leder med henblik på eventuel aktivering af krisestaben, jf. aktiveringsprocedure i Generel Plan for Fortsat Drift.

Alarmering sker telefonisk.Opgaver til kriselederen:

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktiver
 • Mødeledelse og uddelegering af opgaver
 • Kontakt relevante interessenter/myndigheder

 

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation 

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Tilvejebring det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstart af løbende situationsbillede
 • Sørg for iværksættelse af skærpet overvågning af relevante funktionspostkasser

 

Opgaver til ansvarlig for involverede personer 

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og interessent analyse
 • Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere
 • Kommuniker med berørte medarbejdere

 

Opgaver til løsnings/procesansvarlig

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Sikre fortsat drift
 • Kommuniker med leverandører

 

Opgaver til ansvarlig for kommunikation 

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information

Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteametPleje- og omsorgschef,
Lars Olesen
mob.: 20 34 30 60

Sektionsleder for Visitation og Hjælpemidler,
Pia Toft Jepsen
Mob.: 22 22 81 03

Leder af Hjemmeplejen,
Susanne Brogaard
mob.: 20 34 30 21

Leder af Plejeboligenheden
(stedfortræder for pleje- og omsorgschefen)
Marianne Frost
mob.: 20 34 30 02

Sektionsleder for Udvikling & Administration
Tue Linderoth
mob.: 22 22 06 91

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen Durup og Fur:
Inga Jeppesen
mob.: 23 35 24 91

Hjemmeplejen Jebjerg og dagcentre:
Doris Bisgaard
mob.20 34 30 04

Hjemmeplejen Balling og Akutteam:
Ida Rump
mob.: 20 34 30 12

Hjemmeplejen Midt:
Sanne Bak Christensen
Mob. 24 87 80 39

Hjemmeplejen Skive/Højslev:
Birgitte Andersen
Mob. 21 67 98 72

Hjemmeplejen Skive/Højslev:
Gerda Andersen
mob.: 20 34 30 22

Plejeboligenheden - Område 1

Selde og Jebjerg ældrecentre:
Anne Mette Lynge Sørensen
mob.: 20 34 30 07

Roslev og Glyngøre ældrecentre:
Charlotte Andersen
mob.: 51 71 50 58

Durup og Breum ældrecentre:
Vanda Vestergaard
mob.: 22 64 92 63

Plejeboligenheden - Område 2

Balling og Oddense ældrecentre:
Carina Andersen
mob.: 20 34 30 10

Lem og Rødding ældrecentre:
Anette Sørensen
mob.: 20 34 30 03

Plejeboligenheden - Område 3

Højslev og Bøgely plejecenter
Margrethe Odland
mob.: 20 34 30 20

Marienlyst - plejeboliger og Gnisten:
Annette Toft
mob.: 20 34 30 23

Plejeboligenheden - Område 4

Gammelgaard:
Birgitte Kassow
mob.: 20 34 30 19

Møllestien, Vaskeri, Vikarkorps, Møllegården – det åbne center:
Kirsten Johanne Børsting
mob.: 20 34 30 26

Skovbakkehjemmet, Teknisk afdeling:
Mette Palshøj
mob.: 20 34 30 15Denne delplan er udarbejdet af Helena Rahbek helpe

Godkendt af Lars Olesen den 21.12.2021.

Sidst opdateret

07.04.2022

Ansvarlig redaktør