Luk alle
Åben alle

Akutte forureninger på landjorden, i vandløb og søer samt af kystnære områder og havet.

Ved akutte forureninger forstås udslip af forurenende stoffer. Udslip forekommer typisk i forbindelse med trafikulykker, udslip fra virksomheder, lækage fra ledninger og tanke samt væltede køretøjer.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening og skadelige virkninger på overfladevand, grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt.

Nordvestjyllands Brandvæsen er beredskab i forbindelse med akutte forureninger. Forvaltning for Teknik, Miljø & Udvikling yder miljøfaglig bistand.

Ved observationer af olie, eller mistanke om anden forurening i det marine område, kontaktes staten, der varetager beredskabet.

Alle borgere og virksomheder skal kontakte alarmcentralen 1-1-2, hvis der er behov for en akut miljøindsats. Nordvestjyllands Brandvæsen tilkalder Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling for miljøfaglig bistand.

Nordvestjyllands Brandvæsen kontakter Skive Kommune:

Tilkald indenfor normal arbejdstid:
Forurening på landjorden - tlf. 9915 6635.
Forurening af vandløb og søer - tlf. 9915 6643, 9915 6838 eller 9915 3632.

Gylleuheld/udslip tlf. 9915 6825 eller 9915 6206.

Tilkald udenfor normal arbejdstid:
Nordvestjyllands Brandvæsen
Vagt, tlf. 2498 3998

Ved forurening af kystnære områder og havet

Bekæmpelsesindsats mod forurening af de danske farvande varetages efter havmiljøloven af forsvaret.

Ved miljøulykker til søs, herunder observation af olie o.l. på det marine område, kontaktes vagthavende ved Søværnskommandoen, tlf. 7284 0000.

Ved observation af olie på stranden varetager det kommunale beredskab indsatsen. Nordvestjyllands Brandvæsen kontaktes på tlf. 2498 3998.

Nordvestjyllands Brandvæsen står for den akutte indsats med en hurtig indgriben på skadestedet, for at mindske de miljømæssige konsekvenser ved uheld.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening, skadelig virkning på vandløb, søer og det marine område, samt skader på grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt.

Ved akutte forureninger skal følgende handlinger igangsættes:

  • Ulykken skal stoppes
  • Spredning af forureningen skal forhindres
  • Nødvendig oprydning skal igangsættes

Beredskabets indsatsleder sikrer:

  • At eventuelle dambrugere adviseres nedstrøms et skadested, såfremt en forurening kan true dambrugsdriften
  • At nabokommuner orienteres, såfremt en vandløbsforurening kan blive kommuneoverskridende
  • At Staten orienteres, såfremt en vandløbs-forurening risikerer at løbe i det marine område.

Miljømedarbejderen assisterer indsatslederen i forhold til konkrete handlinger samt med udtagning af de nødvendige prøver til dokumentation af sagens videre forløb.

Ved akutsager kan miljømedarbejderen på skadestedet meddele påbud til den ansvarlige for forureningen, med henblik på at sikre genoprettelse af hidtidig tilstand.

Indsatslederen og miljømedarbejderen laver afleveringsforretning på skadestedet, hvor det aftales, hvornår akutindsatsen er afsluttet. Ansvaret for den videre miljøindsats overdrages til Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling.

Miljøstyrelsen kontaktes i forbindelse med akutte uheld på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er miljømyndighed. Hverdage, kl. 9-16 på tlf. 7254 4000. Øvrige tidspunkter kontaktes Akut Beredskab på tlf. 2035 2194 eller kontorchef Morten Østergaard på tlf. 4196 9409.

Indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen og Politiet leder akutindsatsen.

Efter den akutte fase har Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling ansvaret for den efterfølgende indsats.

Nordvestjyllands Brandvæsen

Politiet (typisk ved 1-1-2 alarmer)

Medarbejder fra Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling.

Beredskabets miljøudstyr indgår i indsatsen.

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag.

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau.

Denne indsatsplan er udarbejdet af byg- og miljøchef Ann Ammitzbo

Godkendt den 22/2 - 2023

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør