Luk alle
Åben alle

I tilfælde af forurening af drikkevandet fra et vandværk i kommunen.

Beredskabsplanen (link til planen) er en selvstændig plan for vandforsyningen i Skive Kommune, som er udarbejdet og vedligeholdes af Teknik, Miljø & Udvikling.

Planen omhandler alle almene vandværker (vandværker med mere end 9 forbruger) i kommunen. Vandværkernes forsyningsområde kan ses i vandforsyningsplanen

Planen er lavet for at sikre opretholdelsen af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk drikkevand, som følge af en bakteriologisk eller kemisk forurening.

Planen beskriver også. hvem der skal indkaldes og hvordan beredskabsgruppe/krisegruppe nedsættes.

Den første anmeldelse vil normalt gå til den pågældende vandforsyning, alarmcentralen eller Skive Kommune.

Herefter vil alarmeringsplanen i indsatsplanen straks sættes i gang.

Inden for arbejdstid skal der ringes til det kommunale tilsyn med vandforsyningen på tlf. 9915 6807.

 • Mandag – onsdag: 8:00 – 15:30
 • Torsdag: 8:00 – 17:00
 • Fredag:  8:00 – 14:00

Uden for arbejdstid skal der ringes til byg- og miljøchefen på tlf. 2324 3584.

eller

Nordvestjyllands Brandvæsen, vagttelefon 9626 7600.

Vurdering af situationen

I tilfælde hvor der er tale om almindelige driftsforstyrrelser benyttes den enkelte vandværks beredskabsplan

Beredskabsgruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats på følgende områder:

 • Vurdering af forureningen – risiko, omfang og farlighed.
 • Orientering af forbruger – straks, og løbende under kildeopsporingsarbejdet.
 • Orientering af pressen – straks, og løbende under kildeopsporingsarbejdet.
 • Vurdering af behovet for analyser, antal og hvilke parametre der skal måles for, og hvor der bør udtages analyser.
 • Vurdering og tolkning af analyser – hvornår kan beredskabet afblæses.
 • Etablering af afværgeforanstaltninger
 • Etablering af nødvandforsyning

Ved truet vandforsyning eller en krisesituation bliver beredskabsgruppen indkaldt og følgende sker:

 • Der foretages en indledende vurdering af forureningens alvor, bestemmelse af forureningskilden og art. Vurderingen skal fastslå om der kan være tale om en akut risiko.
 • Omfanget skal identificeres – geografisk afgrænsning – er der flere vandværker der er truet.
 • Information og varsling af forbrugerne.
 • Underretning af andre myndigheder f.eks. fødevarestyrelsen, hvis vandværket forsyner fødevare virksomheder.
 • Når kilden til forureningen er fundet, skal der ske iværksættelse af afhjælpende foranstaltninger.
 • Når forureningskilden er bragt til ophør – sker der systematisk udskylning af ledningsnettet.
 • Genetablering af normal vandforsyning, når analyser viser tilfredsstillende vandkvalitet.
 • Evaluering og erfaringsopsamling

Løsning af krisesituationen

Styring og håndtering af forureningssituationen sker ved nedsættelse af en beredskabsgruppe.

Beredskabsgruppen består af følgende personer:

 • Beredskabschefen eller dennes stedfortræder
 • Afdelingschef for Byg og Miljø eller dennes stedfortræder (Teamleder for Vand & Natur)
 • Tilsynsmyndighed for vandværkerne eller dennes stedfortræder.
 • Styrelsen for patientsikkerhed.
 • Vandværket

Afdelingschef for Byg & Miljø eller dennes stedfortræder (Teamleder for Vand & Natur), som sørger for orientering af politikerne og er pressetalsmand.

Beredskabschefen eller dennes stedfortræder, som er formand indkalder beredskabsgruppen, og som samordner kontakten til politi, indkaldelse af andre myndigheder og eventuelt miljøvagten.

Beredskabschefen kan uddelegere delområder til relevante fagpersoner f.eks. styrelsen for patientsikkerhed vedrørende sundhedsfaglige forhold og forsyningsrepræsentanten vedrørende forsyningstekniske forhold m.m.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birte Wind-Larsen.

Godkendt af byg- og miljøchef Ann Ammitzbo den 6. december 2018.

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør