Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet). Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger og kørelister.

Ved IT-nedbrud på sundhedsområdet kontaktes IT-afdelingen (5600).

Centerleder/afdelingsleder orienterer sundhedschefen og IT-afdelingen.  1. Skab overblik over situationen.
  2. Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.
  3. Prioriter ressourcerne således, at borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp.
  4. Sikre, at visiterede borgere får den hjælp de er visiteret til.
Kontakt andre afdelinger på sundhedsområdet for at konstatere, hvor stort omfanget af nedbruddet er.

Centerlederen aftaler med sine afdelingsledere, hvordan der arbejdes videre uden brug af IT.

Ved IT-nedbrud af mere end otte timers varighed drøfter sundhedschefen med direktøren for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, om sundhedskrisestaben skal indkaldes.

Sikre at tablets har simkort, så det er muligt at tilgå FMK (Fælles Medicinkort).

Afdelingslederne på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

IT-afdelingen sørger for information om erkendte fejlmeldinger til de berørte organisatoriske enheder i kommunen samt til sundhedskrisestaben, såfremt den er aktiveret.

De berørte områder orienterer hospitalet og de praktiserende læger om IT-nedbruddet, og at de derfor ikke kan modtage elektronisk information.

Ved længerevarende IT-nedbrud orienterer den kommunikationsansvarlige i sundhedskrisestaben borgerne via tilgængelige kommunikationskanaler.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Steffen T. Pedersen.

Godkendt af sundhedschef Trine Brøcker den 6. december 2018.

Sidst opdateret

09.11.2021

Ansvarlig redaktør