• At sikre medicinudlevering til borgere i døgntilbud og i Rusmiddelcentret.
  • At sikre de basale behov på afdelingens døgntilbud.
Sundhedsafdelingernes krisestab består af ledergruppen. Dvs. at de personer, der har ansvaret for den daglige drift, også har ansvaret i en ekstraordinær situation. Sundhedschefen er overordnet ansvarlig for at lede indsatsen.

Sundhedschefen er ansvarlig for at vurdere omfanget af den indtrufne hændelse og herunder vurdere, om Ledergruppen skal indkaldes.

Sundhedschefen leder mødet med udgangspunkt i dagsordensskabelon.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

En vigtig del af krisehåndteringen er indsamling af informationer om hændelsens omfang og beskaffenhed. Dette gøres ved:

  • Logføring af situationens udvikling
  • Udfærdigelse af beslutningsreferater fra møder
  • Håndtering af klassificerede/følsomme informationer indenfor sundhedsområdet
  • Overvåge indrapporteringer til kommunen via e-mail, telefon og andre medier under krisen
  • Løbende kontakt med decentrale institutionsledere i området
  • At følge mediebilledet, holde tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikre koordination med krisekommunikationen

Varetagelse af de forskellige opgaver i forbindelse med kriser, kan findes på siden om rollebaseret krisestyring.

Kriseledelsen mødes som udgangspunkt på Sundhedscenter Skive, Resenvej 25, plan 3, 7800 Skive.

Kriselederen (Sundhedschefen) kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering og informerer i givet fald de øvrige deltagere herom i forbindelse med aktivering.

Kontakt sker pr. tlf., sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.

I krisesituationer er krisestabens medlemmer forpligtiget til at være kontaktbar også uden for arbejdstid.

Sundhedschefen er fast medlem af krisestaben for sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabets krisestab aktiveres, når et medlem af krisestaben (typisk beredskabschefen), Sundhedsstyrelsen, Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) i Region Midtjylland eller politiet vurderer, at en hændelse kræver højeste beredskabsniveau.

Større ulykke eller anden ekstraordinær og udefrakommende hændelse:

Alarmering ved større ulykker kan indgå til Nordvestjyllands Brandvæsen tlf. nr. 4053 0030.

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabsdirektøren. Beredskabsdirektøren fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

Interne hændelser som afviger fra den enkelte afdelings normale driftssituation:

Indsatsen starter i egen afdeling eller stab på baggrund af indarbejdede procedurer. Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal sundhedschefen/ direktør foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning. Sundhedschefen kontakter beredskabschefen og i fællesskab fastsættes det endelige beredskabsniveau.

Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare på liv eller førlighed, som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation.

Vitale opgaver: Når de tilgængelige ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver til fordel for vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet.

Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via Regionens Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) og /eller det civile beredskab. Det handler ikke kun om at passe de syge eller tilskadekomne men også om at sørge for mad, vandforsyning, medicin, varme m.m.

Kriselederens opgaver

Håndteringen af information bliver afstemt med indsatsplanen fra Kommunikation.

Sundhedschefen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Den decentrale institutionsleder i området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til krisestaben eller sekretariatet.

Krisestabens sekretariat kan udpeges til at stå for at indsamle information til at skabe og løbende forny situationsbilledet.

Se beskrivelse af de forskellige roller på siden om rollebaseret krisestyring.

Denne delplan er udarbejdet af Steffen T. Pedersen, december 2018. Godkendt af sundhedschef Trine Brøcker den 6. december 2018.

Sidst opdateret

09.11.2021

Ansvarlig redaktør