Luk alle
Åben alle
 • At sikre medicinudlevering til borgere i døgntilbud og Rusmiddelcentret.
 • At sikre de basale behov på afdelingens døgntilbud.

Sundheds- og psykiatrichefen er ansvarlig for at vurdere omfanget af den indtrufne hændelse, herunder vurdere hvorvidt en krisestab skal aktiveres. Sundheds- og psykiatrichefen er kriseleder.

Der er mulighed for at aktivere to forskellige krisestabe afhængig af den indtrufne hændelse. Hvis hændelsen påvirker hele/flere dele af sundhedsområdet, aktiveres en krisestab bestående af Sundhedsafdelingens ledergruppe. Hvis hændelsen primært/udelukkende omhandler Center for Psykiatri og Rusmiddel, aktiveres en krisestab bestående af centrets ledere. Ved behov kan den aktiverede krisestab suppleres med flere medlemmer.

Kriselederen beslutter, om krisestabens første møde skal være virtuelt - ellers mødes kristestaben som udgangspunkt på Sundhedscenter Skive, Resenvej 25, plan 3, 7800 Skive. Kriselederen kan beslutte at krisestaben mødes på anden lokalitet eller online efter konkret vurdering og informerer i givet fald de øvrige deltagere herom i forbindelse med aktivering.

Kontakt til krisestaben sker ved opkald, sms eller mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. Der angives desuden telefonnumre til afdelingerne, som kan anvendes i dagtimerne, hvis medlemmer af krisestaben ikke svarer.

I krisesituationer er krisestabens medlemmer forpligtiget til at være kontaktbar også uden for arbejdstid.

Ved krisestabens første møde fordeles rollerne i den rollebaserende krisestyring mellem krisestabens medlemmer.

Der er fem faste roller i den rollebaserede krisestyring

Derudover kan der fordeles øvrige roller efter behov. De fem faste roller er beskrevet under afsnittet ”Opgaver i den rollebaserede krisestyring”. De fem roller er:

 • Kriseleder
 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
 • Ansvarlig for involverede personer
 • Løsningsansvarlig
 • Ansvarlig for kommunikation

Krisestaben skaffer et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den relevante indsatsplan. Svarer den indtrufne hændelse ikke til situationen i en af indsatsplanerne, overvejes det om der er behov for yderligere/alternative handlinger end de beskrevne i indsatsplanerne.

Sundheds- og psykiatrichefen kan deltage i den øverste krisestab.

Interne hændelser som afviger fra normale driftssituation

Ved interne hændelser som afviger fra den normale driftssituation, så starter indsatsen ved at den berørte afdeling/enhed følger egne indarbejdede procedurer. Hvis afdelingens/enhedens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, alarmeres sundheds- og psykiatrichefen. Sundheds- og psykiatrichefen vurderer i samråd med forvaltningens direktør om hændelsen er isoleret til sundhedsområdet eller om hændelsen påvirker forvaltningen/kommunen bredere. Hvis hændelsen vurderes isoleret til sundhedsområdet, aktiverer sundheds- og psykiatrichefen en krisestab på sundhedsområdet. Hvis hændelsen påvirker forvaltningen/kommunen bredere, går forvaltningens direktør videre med vurderingen af om krisestaben skal aktiveres på forvaltnings- eller kommunalt niveau.

Større ulykke eller anden ekstraordinær og udefrakommende hændelse

Alarmering ved større ulykker kan indgå til Nordvestjyllands Brandvæsen telefon 4053 0030.

Ved Nordvestjyllands Brandvæsen får vagthavende indsatsleder melding om større ulykker/ekstraordinære hændelser. Vagthavende indsatsleder underretter beredskabsdirektøren. Beredskabsdirektøren fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

Kriselederens opgaver

 • Aktivering af krisestab
 • Uddelegering af roller, ansvar og opgaver
 • Underretning/koordinering med forvaltningens direktør og evt. kommunaldirektør
 • Sikre fornødne ressourcer til opgaven

Se uddybende opgaver for kriselederen.

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Indhent løbende information til brug for det samlede situationsbillede
 • Hold krisestaben løbende informeret om det samlede situationsbillede
 • Lav logbog og notér deri alle handlinger, beslutninger og undladelser så godt som muligt
 • Praktisk sikre at der er åbne kommunikationsveje (telefon, internet osv.), så krisestaben har mulighed for at give og modtage information

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Varetage alle opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen. Det kan være borgere, medarbejdere, frivillige mv.
 • Sikre kommunal tilstedeværelse i berørte områder. F.eks. i et lille lokalsamfund, på hospitalet hvor eventuelle tilskadekomne indbringes, på arbejdspladsen som pludselig udsættes for en alvorlig hændelse
 • Sikre sammen med kommunikationsansvarlig højt informationsniveau til alle berørte persongrupper
 • Opdateret kontakt information på alle involverede personer, så kommunikationen kan flyde let og ubesværet

Opgaver til løsningsansvarlig

 • Overblik over problemet. Hvilke processer er nede?
 • Overblik over konsekvenser. Hvilke leverancer kan ikke længere tilvejebringes?
 • Overblik over mulige løsninger og de ressourcer de kræver. Her kan der være behov for en opdeling i akutte løsninger, og løsninger på mellem/længere sigt.
 • Kommunikation med leverandør af løsninger.

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Lav et interessentoverblik. Hvem har behov for at vide hvad og hvornår?
 • Udarbejde pressemeddelelser, opdateringer på sociale medier, interne orienteringer etc.
 • Sikre at der er udpeget en talsperson for krisestaben, og at relevante interessenter har mulighed for at kontakte denne.

Se råd til krisekommunikation i krisekommunikationsplanen.

Denne delplan er udarbejdet af Keld Ravn Cramer. Godkendt af Trine Brøcker den 3. oktober 2023.

Sidst opdateret

03.10.2023

Ansvarlig redaktør