Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for alle medarbejdere og ledere ansat i Socialafdelingen, i Skive Kommune. Det er vigtigt, at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards.

Action Card beskriver, hvordan vi i Socialafdelingen skal handle, når der er mistanke eller viden om, at der er begået et seksuelt overgreb mod en borger, der har et tilbud i eller får støtte fra Socialafdelingen. Action card er rettet mod borgere over 18 år.

Hvis medarbejderne i deres arbejde får mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung under 18 år, så skal medarbejderne være opmærksomme på, at de har skærpet underretningspligt.

Medarbejderne skal i denne situation henvende sig til sin nærmeste leder, som i forlængelse heraf skal underrette om forholdet. Dette skal ske til Familiesektionens underretningspostkasse (underretning - sikker post).

Når en medarbejder får mistanke eller viden om et overgreb, så skal medarbejderen kontakte og informere nærmeste leder med det samme.

Leder beslutter den videre proces i den konkrete sag. Nærmeste leder sikrer at centerleder holdes orienteret. 

Hvis medarbejderen ikke kan træffe nærmeste leder, så tager medarbejderen kontakt til centerleder. 

Nærmeste leder eller centerleder orienterer altid Socialchefen

Borgerens sagsbehandler skal altid informeres i sager, der fører til politiundersøgelse / anmeldelse, samt i situationer hvor hændelsen kan have betydning for den indsats der leveres fra Specialrådgivningen.

Det er lederens opgave at vurdere, hvordan den udsatte borgers pårørende kan inddrages, i overensstemmelse med borgerens ønsker.

Bemærk at dette gælder, når den udsatte borger er over 18 år.

Nedskriv informationer, hændelser, tegn eller signaler der danner baggrund for mistanken om at en borger har været udsat for et seksuelt overgreb. Hvis mistanken rejses af en pårørende, så nedskrives dennes redegørelse.

Læs mere om dokumentation i Socialafdelingens beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb: https://intranet.skivekommune.dk/documents/26769

Hvis der er mistanke eller viden om, at der er begået en strafbar handling, så skal der ske en politianmeldelse.

Hvis man er usikker på, om der er tale om en strafbar handling eller hvis det er en hændelse, der er sket for længe siden, så kan politiet altid kontaktes for råd og vejledning forud for en anmeldelse.

Såfremt det seksuelle overgreb er begået mod en borger over 18 år, er det som udgangspunkt borgeren selv, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske en politianmeldelse. Det er som udgangspunkt borgeren selv, som skal anmelde forholdet, hvilket vi som kommune skal støtte vedkommende i efter behov.

Hvis borgeren ikke selv kan anmelde overgrebet, så anmelder leder af bo- eller dagtilbuddet til politiet umiddelbart efter at overgrebet har fundet sted.

Efter en anmeldelse, så aftales det med politiet, hvilke informationer der må gives og til hvem, samt hvordan et tilbud skal forhold sig i det konkrete forløb og alt efter, hvem der evt. mistænkes for at være krænkeren.

Offeret skal tilses af læge eller skadestue, såfremt overgrebet har fundet sted for nylig.

Borgerens læge kan vurdere at borgeren har brug for yderligere behandling eller psykologbistand. 

Der er mulighed for rådgivning og vejledning fra Seksualvejlederen.

Efter et overgreb sikres det at der drages omsorg for den udsatte borger af medarbejdere, som borgeren har tillid til og er tryg ved.

Hvis der er mistanke om at krænker er borgerens pårørende, så er det væsentligt at der søges rådgivning og vejledning ved politiet i samarbejde med borgernes sagsbehandler.

Det aftales med politiet, hvilke informationer der må gives til de berørte parter.

Hvis der er mistanke om at en medarbejder er krænker, så kontakter lederen HR med det samme for at orientere om og drøfte hændelsen samt det videre forløb i forhold til den ansatte.

Se i øvrigt afsnittet vedr. politianmeldelse. Der kan altid søges råd og vejledning ved politiet.

Se action card: seksuelt overgreb begået af borger i Socialafdelingen.

Eventuel kontakt fra og til medier håndteres af Socialchefen

Som medarbejder skal du altid henvende dig til din nærmeste leder, såfremt du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig eller handle i konkrete situationer.

Herunder også hvis du er i tvivl om, hvordan du skal handle ud fra dette action card.

Nærmeste leder kan henvende sig for rådgivning og vejledning fra Specialrådgivningen, HR eller fra seksualvejleder, alt efter spørgsmålenes karakter.

Socialafdelingens beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb: https://intranet.skivekommune.dk/documents/26769

Socialafdelingens seksualvejledning: https://intranet.skivekommune.dk/documents/26769

Retningslinjer for brug af seksualvejleder https://intranet.skivekommune.dk/documents/26769

Marts 2021

Sidst opdateret

27.09.2023

Ansvarlig redaktør