Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for alle medarbejdere og ledere ansat i Socialafdelingen, i Skive Kommune. Det er vigtigt, at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards.

Action Card beskriver, hvordan vi i Socialafdelingen skal handle, når der er mistanke eller viden om, at der er begået et seksuelt overgreb af en borger, der har et tilbud i eller får støtte fra Socialafdelingen. Action card er rettet mod borgere over 18 år.

Hvis medarbejderne i deres arbejde får mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung under 18 år, så skal medarbejderne være opmærksomme på, at de har skærpet underretningspligt.

Medarbejderne skal i denne situation henvende sig til sin nærmeste leder, som i forlængelse heraf skal underrette om forholdet. Dette skal ske til Familiesektionens underretningspostkasse (underretning - sikker post).

Når en medarbejder får mistanke eller viden om et overgreb, så skal medarbejderen kontakte og informere nærmeste leder med det samme.

Leder beslutter den videre proces i den konkrete sag. Nærmeste leder sikrer at centerleder holdes orienteret. 

Hvis medarbejderen ikke kan træffe nærmeste leder, så tager medarbejderen kontakt til centerleder. 

Nærmeste leder eller centerleder orienterer altid Socialchefen

Borgerens sagsbehandler skal altid informeres i sager, der fører til politiundersøgelse / anmeldelse, samt i situationer hvor hændelsen kan have betydning for den indsats der leveres fra Specialrådgivningen.

Det er lederens opgave at vurdere, hvordan den udsatte borgers pårørende kan inddrages, i overensstemmelse med borgerens ønsker.

Bemærk at dette gælder, når den udsatte borger er over 18 år.

Nedskriv informationer der danner baggrund for mistanken om at en borger har begået et overgreb.

Det kan være en borger selv fortæller om et overgreb han eller hun har begået, enten overfor en borger på f.eks. samme tilbud eller mod en borger udenfor tilbuddet.  Vi kan også blive bekendt med overgrebet fra den udsatte part eller fra pårørende.

Læs mere om dokumentation i Socialafdelingens beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb: https://intranet.skivekommune.dk/documents/26769

Når det seksuelle overgreb er begået af en borger, bør der foretages en afvejning af, hvem der er nærmest til at anmelde situationen.

Hvis der er tale om et overgreb, der netop har fundet sted på et tilbud, så kontakter leder af bo- eller dagtilbuddet direkte politiet umiddelbart efter at overgrebet har fundet sted.

Såfremt det er en selvstændigt boende borger der har begået et overgreb, så opfordres denne til at melde sig selv til politiet med det samme, såfremt der er tale om en strafbar handling. Hvis borgeren ikke melder sig selv, så kontakter leder politiet med det samme.

Hvis der er mistanke om, at der er begået en strafbar handling, så skal der ske en politianmeldelse. Hvis man er usikker på, om der er tale om en strafbar handling eller hvis det er en hændelse, der er sket for længe siden, så kan politiet altid kontaktes for råd og vejledning forud for en anmeldelse.

Efter en anmeldelse, så aftales det med politiet, hvilke informationer der må gives og til hvem, samt hvordan et tilbud skal forhold sig i det konkrete forløb.

Såfremt den udsatte, er en borger i Socialafdelingen, så se Action Card: Seksuelt overgreb begået mod en borger i Socialafdelingen.

Efter et overgreb sikres det at der drages omsorg for krænkeren af de medarbejdere, som borgeren har tillid til og er tryg ved.

I samarbejde med krænkerens sagsbehandler og evt. læge sikres det, at krænkeren får den hjælp og evt. behandling, der kan være behov for i det konkrete forløb.

Efter behov tages kontakt til seksualvejleder for råd og vejledning.

Eventuel kontakt fra og til medier håndteres af Socialchefen

Som medarbejder skal du altid henvende dig til din nærmeste leder, såfremt du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig eller handle i konkrete situationer.

Herunder også hvis du er i tvivl om, hvordan du skal handle ud fra dette action card.

Nærmeste leder kan henvende sig for rådgivning og vejledning fra Specialrådgivningen, HR eller fra seksualvejleder, alt efter spørgsmålenes karakter.

Socialafdelingens beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb: https://intranet.skivekommune.dk/documents/26769

Socialafdelingens seksualvejledning: https://intranet.skivekommune.dk/documents/26769

Retningslinjer for brug af seksualvejleder https://intranet.skivekommune.dk/documents/26769

Marts 2021

Sidst opdateret

27.09.2023

Ansvarlig redaktør