Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet). Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm.

Ved IT-nedbrud inden for socialområdet kontaktes IT-afdelingen (5600) og eventuelt vagttelefon hos fagsystem.

Uden for arbejdstid kontaktes endvidere centerledere og socialchef.  1. Skab overblik over situationen.
  2. Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.
  3. Prioriter ressourcerne således, at borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp.
  4. Sikre, at visiterede borgere får den hjælp, de er visiteret til.
Kontakt andre enheder i Socialafdelingen for at konstatere, hvor stort omfanget af nedbruddet er, og undersøg, om der er mulighed for bistand.

Socialchefen aftaler med sine ledere, hvordan der arbejdes videre uden brug af IT.

Ved nedbrud, der er isoleret til en enkelt enhed, kan centerlederen aftale med afdelingsledere, hvordan der arbejdes videre uden brug af IT.

Ved IT-nedbrud af mere end otte timers varighed, vurderer socialchefen, om krisestaben skal indkaldes.

Socialchefen underretter direktøren for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Behovet for ekstra medarbejdere til de berørte områder drøftes med nærmeste leder. Centerlederen har bemyndigelse til at indkalde det antal medarbejdere, der skønnes nødvendigt.

Ledelsen på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

IT-afdelingen sørger for information om erkendte fejlmeldinger til de berørte organisatoriske enheder i kommunen samt til krisestaben, såfremt den er aktiveret.

De berørte områder orienterer hospitalet og de praktiserende læger om IT-nedbruddet og at de derfor ikke kan modtage elektronisk information.

Ved længerevarende IT-nedbrud orienterer den kommunikationsansvarlige i krisestaben borgerne via tilgængelige kommunikationskanaler.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Elten.

Godkendt af socialchef, Heidi Becker-Rasmussen den 6. december 2018.

Sidst opdateret

14.12.2020

Ansvarlig redaktør