Luk alle
Åben alle
 • Mad, vand og medicin
 • Ly, tag over hovedet
 • fastholde struktur for særligt udsatte
 • Være beredskabsparat, da man har med borgere at gøre, som kan have et anderledes reaktionsmønster end, der normalt kan forventes.
 • fysik og psykisk tryghed, samt sikkerhed

Socialafdelingens krisestab består af ledergruppen, dvs. centerleder, sektionsleder, afdelingsledere ved selvstændige enheder og Socialchefen. Derudover inddrages den eller de afdelingsledere, der er direkte berørte af krisen.

Socialchefen er kriseleder og overordnet ansvarlig for at lede indsatsen.

Socialchefen er ansvarlig for at vurdere omfanget af den indtrufne hændelse og herunder vurdere, om ledergruppen skal indkaldes.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

En vigtig del af krisehåndteringen er indsamling af informationer om hændelsens omfang og beskaffenhed. Dette gøres ved:

 • Logføring af situationens udvikling 
 • Udfærdigelse af beslutningsreferater fra møder 
 • Håndtering af klassificerede/følsomme informationer indenfor sundhedsområdet 
 • Overvåge indrapporteringer til kommunen via e-mail, telefon og andre medier under krisen 
 • Løbende kontakt med decentrale institutionsledere i området
 • At følge mediebilledet, holde tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikre koordination med krisekommunikationen

Socialchefen er ansvarlig for evt. udpegning til følgende roller:

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
 • Ansvarlig for involverede personer
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer
 • Ansvarlig for kommunikation

Læs om krisestyringsroller

Krisestaben mødes som udgangspunkt online på Teams eller på Rådhuset i Skive, Torvegade 10, 7800 Skive.

Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering og informerer i givet fald de øvrige deltagere herom i forbindelse med aktivering.

Kontakt sker pr. tlf.

Arbejdstelefonnumre og evt. yderligere privat nummer anvendes.  

I krisesituationer er krisestabens medlemmer forpligtiget til at være kontaktbar også uden for arbejdstid.

Socialchefen kan deltage i den øverste krisestab.

Større ulykke eller anden ekstraordinær og udefrakommende hændelse

Alarmering ved større ulykker kan indgå til Nordvestjyllands Brandvæsen.

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabschef. Beredskabschef fastsætter beredskabsniveau og skal alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

Interne hændelser som afviger fra den enkelte afdelings normale driftssituation

Indsatsen starter i egen afdeling eller stab på baggrund af indarbejdede procedurer. Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal Socialchefen foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning. Socialchefen kontakter beredskabschefen og i fællesskab fastsættes det endelige beredskabsniveau.

Daglige opgaver

De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare på liv eller førlighed, som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation.

Vitale opgaver

Når de tilgængelige ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver til fordel for vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet.

Ekstraordinære opgaver

Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via Regionens Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) og /eller det civile beredskab. Det handler ikke kun om at passe de syge eller tilskadekomne men også om at sørge for mad, vandforsyning, medicin, varme m.m.

Kriselederen

Socialchefen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt. 

Centerleder eller afdelingsleder i området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til krisestaben eller sekretariatet.

Krisestabens sekretariat kan udpeges til at stå for at indsamle information til at skabe og løbende forny situationsbilledet.

Læs om rollebaseret krisestyring

Denne delplan er udarbejdet af Mette Elten.

Godkendt af socialchef, Heidi Becker-Rasmussen den 18. december 2020.

Revideret december 2021 

Sidst opdateret

26.09.2023

Ansvarlig redaktør