Kritiske leverancer for pleje- og visitationsområdet.

 • At sikre borgerne får den nødvendige hjælp
 • At sikre personalet er klædt på til den aktuelle opgave
 • Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem
 • Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehuse
 • Varetage hygiejniske foranstaltninger samt forebygge infektioner og epidemiske sygdomme
 • Yde omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp
Pleje og Visitations krisestab består af pleje- og visitationschef, leder af plejeboligenheden, leder af hjemmeplejen og sektionsleder for Visitation og hjælpemidler.

Kriseleder er Pleje- og visitationschef Lars Olesen, som er overordnet ansvarlig for at lede indsatsen.

Pleje- og visitationschefen er ansvarlig for at vurdere omfanget af den indtrufne hændelse og herunder vurdere, om ledergruppen skal indkaldes og om der skal rettes kontakt til private leverandører.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

En vigtig del af krisehåndteringen er indsamling af informationer om hændelsens omfang og beskaffenhed. Dette gøres ved:

 • Logføring af situationens udvikling 
 • Udfærdigelse af beslutningsreferater fra møder 
 • Håndtering af klassificerede/følsomme informationer indenfor sundhedsområdet 
 • Overvåge indrapporteringer til kommunen via e-mail, telefon og andre medier under krisen 
 • Løbende kontakt med decentrale institutionsledere i området
 • At følge mediebilledet, holde tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikre koordination med krisekommunikationen

Kriselederen er ansvarlig for evt. udpegning til følgende rolle:

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
 • Ansvarlig for involverede personer
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer
 • Ansvarlig for kommunikation
Krisestaben mødes som udgangspunkt på Skive Rådhus, Torvegade 10, 7800 Skive.

Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering og informerer i givet fald de øvrige deltagere herom i forbindelse med aktivering.

Kontakt sker pr. tlf., sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.

I krisesituationer er krisestabens medlemmer forpligtiget til at være kontaktbar også uden for arbejdstid.

Kriselederen træffer beslutning om på hvilken måde krisestaben skal kunne komme i kontakt med hinanden (SMS, Skype mv.) under en krise.

Pleje- og visitationschefen kan deltage i den øverste krisestab.

Pleje- og visitationschefen tager ved behov kontakt til direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Større ulykke eller anden ekstraordinær og udefrakommende hændelse:

Alarmering ved større ulykker kan indgå til Nordvestjyllands brandvæsen.

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabschef. Beredskabschef fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

Interne hændelser som afviger fra den enkelte afdelings normale driftssituation:

Indsatsen starter i egen afdeling eller stab på baggrund af indarbejdede procedurer. Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal afdelingschefen foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning. Afdelingschefen kontakter beredskabschefen og i fællesskab fastsættes det endelige beredskabsniveau.Kriselederen

Pleje- og visitationschefen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Områdeleder eller sektionsleder i området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til krisestaben eller sekretariatet.

Krisestabens sekretariat kan udpeges til at stå for at indsamle information til at skabe og løbende forny situationsbilledet.

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation.

Se mere om rollebaseret krisestyring

Denne delplan er udarbejdet af Mette Kvist.

Godkendt af stedfortræder for pleje- og visitationschefen Marianne Frost, 6. december 2018.

Sidst opdateret

11.01.2021

Ansvarlig redaktør