Voldsomt vejr: Snevejr/-storm, skybrud, storm og hedebølge.

 • Det er uforsvarligt at færdes udendørs på grund af ekstremt stormvejr, snevejr, skybrud - der afvikles kun livsnødvendige besøg ved borgere.
 • Hedebølge - dehydrering af ældre og andre sårbare borgere. Planlæg strategi for væskebehandling.
 • Koordinering af nødvendig udbringning af mad.


 • Hvis det er muligt vil DMI eller anden offentlig myndighed varsle kommunerne.
 • Pleje-og Omsorgschef modtager besked om vejrsituationen fra leder af hjemmeplejen og på plejecentre.
 • Pleje-og Omsorgschefen vurderer om situationen kræver at krisestaben indkaldes. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.
  Krisestaben alarmerer de berørte afdelinger.
 • Pleje-og Omsorgschef vurderer situationen og evt. behov for støttefunktioner hos Nordjyllands Beredskab eller andre forvaltninger.
 • Ved varsling af uvejr forbereder områdelederen organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

 • Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale til løsning af prioriterede opgaver.

 • Krisestaben etablerer sig hvis Pleje-og Omsorgschefen skønner behov og holder tæt kontakt med nabokommuners og regionens beredskab, da vejrsituationen typisk påvirker større dele af landet.

 • Overvej alternativt mødested, hvis det ikke er muligt at nå frem til rådhuset.

 • Opret log (elektronisk) og opdater løbende.

 • Udarbejd det ”Samlede situationsbillede”.

 • Orienterer Nordvestjyllands brandvæsen med henblik på hjælp til kørsel. • Områdeleder og leder af hjemmeplejen/ældrecentre har det overordnede ansvar for indsatsen. Områdeleder har ledelsen på det operative niveau.
 • Der afrapporteres til krisestaben.


 • Det sædvanlige personale løser opgaverne eventuelt med indkaldelse af ekstra personale.
 • Det vanlige materiel anvendes.
 • Vagtcentralen hos Nordvestjyllands Brandvæsen kan formidle kontakt til forsvaret eller andre parter, som kan hjælpe, hvis der er behov for yderligere kapacitet.


 • Nordvestjyllands Brandvæsen orienterer løbende krisestaben.
 • Krisestaben viderebringer information til områdelederne.
 • Evt. pressemeddelelse på Skive.dk
Nordvestjyllands Brandvæsen: 40 53 00 30

Denne indsatsplan er udarbejdet af Kristian R. Lauridsen.

Godkendt af Lars Olesen den 21.12 2021.Oversigt over eventuelle action cards, der er udarbejdet for at understøtte indsatsplanen.

Sidst opdateret

31.03.2022

Ansvarlig redaktør