Luk alle
Åben alle

Udbrud af en særlig smitsom sygdom, der breder sig hurtigt, udgør en særlig trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

Ved en epidemi vil Sundhedsstyrelsens løbende udsende relevant information om situationen samt retningslinjer og anbefalinger til kommunen.

Udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgør en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen.

Der kan forventes mange sygemeldte blandt personalet.

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsen eller Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), som leder indsatsen på regionens vegne, alarmerer via skriftlig orientering og instruks Nordvestjyllands Brandvæsen og kommunerne, hvilket i Skive Kommune vil være Pleje- og Omsorgschefen.

Er epidemien af en karakter, der præger hele kommunen, vil krisestaben aktivere de berørte driftsområders sundhedsberedskab.

Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen.

Opgaver under en epidemi kan involvere:

 • Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus
 • Pleje og omsorg til smittede og raske i eget hjem og på plejecentre
 • Fokus på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt medarbejderne
 • Understøttelse med personale og faciliteter ifm. test for smitte
 • Understøttelse med personale og faciliteter ifm. massevaccination

Pleje og Omsorg kan under en epidemi varetage:

 • Pleje af syge og smittede, der opholder sig på plejecentre, midlertidige pladser og eget hjem
 • Sikring af formidling af fokus på afbrydelse af smitteveje i hele organisationen, herunder håndhygiejne, værnemidler, afstand, rengøring og udluftning
 • Der kan være behov for at oprette karantæne-faciliteter
 • Ved massevaccination kan plejecentre blive anvendt som vaccinationssteder. Det sundhedsfaglige personale må påregne at skulle vaccinere på delegation fra læger med vaccinationskompetence (f.eks. praktiserende læge)
 • Ved behov for at teste borgere og personale for smitte kan personale potentielt skulle bidrage med at varetage denne opgave
 • Kommunikation og koordination med relevante interessenter/samarbejdsparter såsom:
  • Sundhedsstyrelsen
  • Styrelsen for patientsikkerhed
  • De praktiserende læger (via PLO-K/praksiskonsulent)
  • De omkringliggende kommuner
  • Region Midtjylland

Krisestaben (se delplan for Pleje & Omsorg) sikrer, at den nødvendige orientering af private leverandører og personale foretages, herunder hjemmepleje, plejecentre, og dagcentre m.m.

Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder. Dette meddeles til krisestaben for Pleje & Omsorg som koordinerer dette med de andre afdelinger.

På baggrund af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen skal der tages stilling til følgende punkter:

 • Håndhygiejne
 • Rengøring og desinfektion
 • Bortskaffelse af affald
 • Tøj og linned – vasketøj
 • Bestik og service
 • Instrumenter og andet udstyr
 • Beskyttelsesforanstaltninger/værnemidler for personale med tæt kontakt med smittet borger (f.eks. pleje)

Krisestaben skal sikre kommunikation internt og eksternt (se Delplan for Pleje & Omsorg)

Internt:

 • Områdeledelsen i Pleje & Omsorg
 • Medarbejdere i Pleje & Omsorg

Eksterne kan være:

 • Borgere og pårørende
 • Styrelsen for patientsikkerhed
 • De praktiserende læger (via PLO-K/praksiskonsulent)
 • De omkringliggende kommuner
 • Region Midtjylland
 • Klyngestyregruppen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Statens Serum Institut

Der kan opstå et behov for at oprette et karantænecenter for at isolere smittebærere. Det er Sundhedsstyrelsen eller Epidemikommissionen, der træffer beslutning om disse centre.

Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan, men krisestaben kan med fordel igangsætte udarbejdelsen af action cards med udgangspunkt i de gældende retningslinjer og udmeldinger fra myndighederne.

Se yderligere beskrivelser i Sundhedsberedskabsplanen under afsnittet omhandlende Epidemier, pandemier og smitsomme sygdomme.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Helena Rahbek - helpe

Godkendt af Lars Olesen den 21.12 2021.

Denne indsatsplan er revideret af udviklingskonsulent Samantha Drejer Thomsen og udviklingskonsulent Christina Haferbier.

 Godkendt af Pleje- & Omsorgschef, Jan Bendix Jensen den 31.03.2023.

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør