Luk alle
Åben alle

Der opstår en brand på et plejecenter eller i en bolig hos hjemmeplejemodtager.

I nogle tilfælde skal der ske evakuering og evt. genhusning.

Alarmen kan komme fra ansatte, beboere eller pårørende/gæster/nabo mv. På alle kommunens plejecentre haves desuden ABA-anlæg, som automatisk sender en brandalarmering til brandvæsenet.

Skab overblik:

 • Hvad er behovet for genhusning?
 • Er der særlige behov, der skal tilgodeses for de genhusede, herunder pleje, pasning, medicinering etc.?
 • Krisehjælp til beboere/personale.

Afdæk behovet for ressourcer:

 • Senge, rollatorer mm. rekvireres via Hjælpemiddelservice

For plejecentre henvises til brandinstruksen for det enkelte plejecentre. Instruksen indeholder planer for evakuering samt alarmering.

 • Alarmer brandvæsenet på 1-1-2 – husk at angive nøjagtig adresse og mest hensigtsmæssige indkørsel til stedet. En medarbejder, der er udpeget af indsatsgruppen, tager imod redningspersonalet og orienterer disse om brandstedet
 • Forsøg straks at få eventuelle beboere med flere ud af rummet, hvor det brænder.
 • Begræns skaden ved at lukke vinduer og døre
 • Evakuer truede beboere til nærmeste sikre opholdssted
 • Såfremt forsøg på selv at slukke ilden opgives, lukkes døre og vinduer i det brændende rum. Beboere evakueres om nødvendigt og om muligt ud i det fri eller til nærmeste bygning
 • Sørg for at brandvæsenet straks ved ankomsten underrettes om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed, samt hvor det brænder og brandens omfang
 • Områdeledelsen kontaktes med henblik på orientering af krisestaben, kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.
 • De branddøre, der adskiller sektionerne, lukker i ved brand
 • Eventuelle andre automatiske branddøre vil ligeledes lukke i tilfælde af brand

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Indsatsledelsen fra Nordvestjyllands Brandvæsen og Midt- og Vestjyllands Politi leder indsatsen.

Institutionslederen samarbejder med indsatsledelsen og vejleder det personale, der er på vagt.

Krisestaben kan efterfølgende blive involveret med henblik på genhusning af beboerne fra det ramte plejecenter. Genhusningen vil finde sted på andre plejecentre i kommunen.

Bemandingen er følgende:

 • Personalet på vagt
 • Tilkaldte ledelse
 • Nordvestjyllands Brandvæsen
 • Midt- og Vestjyllands Politi

Personalet, der er på vagt, informerer områdelederen om branden.

Områdelederen kontakter lederen af plejeboligenheden eller lederen af hjemmeplejen og informerer om episoden.

Lederen af plejeboligenheden/lederen af hjemmeplejen informerer Pleje- & Omsorgschefen om episoden.

Pleje- & Omsorgschefen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Områdelederen er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen og en eventuel evakuering.

Områdelederen informerer personalet på plejecentret.

Håndtering af iltflasker ved brand:

 • Afspær området, hvor iltflaskerne befinder sig.
 • Når beboerne og personale er evakueret, og der ikke længere er ild og stærk varme i nærheden af iltflaskerne, samt at der er tid og overskud, fjernes iltflaskerne fra brandområdet.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Kristian R. Lauridsen.

Godkendt af Lars Olesen den 21.12.2021.

Denne indsatsplan er revideret af udviklingskonsulent Samantha Drejer Thomsen og udviklingskonsulent Christina Haferbier.

Godkendt af Pleje- & Omsorgschef, Jan Bendix Jensen den 31.03.2023.

Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan.

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør