Action Card er gældende for medarbejdere ansat i skoler og dagtilbud i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt Børne- og Undervisningsministeriet. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Ved tilfælde af smitte i skoler og dagtilbud skal Skole- og Dagtilbudsafdelingen kontaktes og den til enhver tid gældende drejebog følges.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en medarbejder indenfor gældende område er smittet med Covid-19.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de udviser symptomer på at være smittet eller er bekræftet smittet med COVID-19.

Såfremt en medarbejder eller leder er bekræftet smittet med COVID-19, så gælder de sædvanlige regler for sygemelding.

Når du er bekræftet smittet med COVID-19 anses du først som smittefri 48 timer efter, at du ikke længere har symptomer. Det vil sige du skal blive hjemme til du har været helt fri for symptomer i mindst 48 timer og herefter kan du raskmelde dig efter aftale med din nærmeste leder. Medarbejderen skal efter raskmelding fortsat være opmærksom på om der opstår symptomer for COVID-19.

Hvis en person, der har været i institution eller skole, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende institution eller skole informeres om det, med henblik på at de personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres. Dette kan gøres ved et fælles opslag på et forældreintranet/Aula eller lignende digitale systemer.

Nære kontakter er personer som du har været sammen med i perioden fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophørt.

Lederen skal sikre kortlægning af, hvilke nære kontakter medarbejderen har haft i forbindelse til øvrige ansatte og borgere fra den smittede medarbejders symptomdebut og frem til sygemelding. Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen en smittet
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks.er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal man have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før, han/hun havde en positiv test til 7 dage efter, han/hun fik taget testen, for at regnes som en nær kontakt.

I Skive Kommune betyder det konkret, at vi tjekker arbejdsskema med henblik på at opspore, hvilke børn, forælder og medarbejdere, der har været i nær kontakt med den smittede medarbejder.

Se afsnit vedrørende information til borgere og øvrige medarbejdere, der har været nære kontakter. Lederen sikrer at det afklares, om der er behov informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til medarbejder. Der skal være opmærksomhed på regler om tavshedspligt. Oplysning om at et barn eller en medarbejder er smittet med COVID-19 er en helbredsoplysning, og der er ikke hjemmel i epidemiloven til at videregive helbredsoplysninger på navngivne personer. Det betyder, at navne på børn/medarbejdere, der er smittede med COVID-19, ikke må oplyses til uvedkommende, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Det må konkret vurderes, hvem der er uvedkommende.

Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne møde op i institutionen/skolen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ledelsen samtidig gør de berørte børn/elever, forældre og lærere, der har været en nær kontakt til den smittede opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.

Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test. Forældre til børn, der har været nære kontakter, skal selv sørge for at opsøge læge med henblik på test af barnet (børn over 15 år kan dog selv opsøge læge).

Leder har en skærpet forpligtigelse til at informere medarbejdere og forældre til børn i medarbejderens undervisnings-/pasningstilbud, hvis de har været i nær kontakt med en COVID-19 smittet.

Leder skal sikre, at medarbejderne har øget opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

Medarbejderne må gå på arbejde, så længe de ingen symptomer har.

Medarbejdere der har været i nær kontakt med en smittet skal altså udvise skærpet opmærksomhed på følgende mulige symptomer:

 • Feber
 • Ondt i halsen
 • Hoste
 • Åndenød
 • Muskel/ledsmerter
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Forkølelsessymptomer
 • Tab af smags- og lugtesans

Lederen sikrer, at alle medarbejderne og forældre informeres, når der er et smittetilfælde på en skole eller i et dagtilbud og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Hvis en medarbejder får symptomer på sygdom, mens de er i institutionen eller i skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler.

Dokumentation følger gældende retningslinjer på områderne i fagsystemerne.

I Skoler og Dagtilbud dokumenteres i elektronisk dokumenthåndteringssystem.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte din nærmeste leder.

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedrørende håndtering af smittede så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes.



De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på denne side:

https://coronasmitte.dk/

Sundhedsstyrelsen har samlet alle de sundhedsfaglige råd og informationsmaterialer til ledere og ansatte uden for sundheds- og ældresektoren på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/OEvrig-sektor

Forebyggelse af smittespredning:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

Information til forældre ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skole eller andre tilbud til børn og unge:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-covid-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

Informationsmaterialer til borgere:

https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

28. oktober 2020

Sidst opdateret

06.01.2021

Ansvarlig redaktør