Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for medarbejdere ansat på plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende i Pleje og Omsorg, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler i forhold til test af medarbejdere inden for de gældende områder.

Medarbejdere, der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test indenfor 60 dage efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Der anbefales ikke længere test og opsporing af nære og øvrige kontakter i samfundet generelt, herunder også gældende for hjemmeplejen/bostøtten.

Da der kan opstå falske positive selvtest, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar med selvtest til at tage endnu en selvtest umiddelbart efter den 1. positive selvtest og først hvis denne også er positiv at gå i selvisolation. Hvis man får en positiv og en negativ test, tages endnu en selvtest, således man går efter det resultat som findes for 2 ud af 3 tests.

I følgende er beskrevet hvilke medarbejdere, der skal henvises til test og hvordan de henvises.

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer.

De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet.

Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

Betydende symptomer

Symptomer på covid-19 sygdom som feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig. Man behøver ikke have alle symptomerne.

Asymptomatisk smitte

Ingen symptomer på covid-19, men konstateret smitte ved PCR-test

Lette symptomer

Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse.

Symptomophør

Det tidspunkt, hvor de betydende symptomer ophører. Selvisolation kan godt ophæves selvom ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. fortsætter efter dette tidspunkt

Testtidspunkt

Tidspunkt for udførelse af podning i næste eller svælg. Tid fra testtidspunkt regnes fra hele klokkeslæt til hele klokkeslæt f.eks. fra podning mandag kl. 14.25 til ophævelse af selvisolation torsdag kl. 14.00. Hvis der er udført både antigen- og PCR-test regnes fra tidspunkt for første podning med positivt testsvar

Selvisolation

Selvisolation betyder, at man skal blive hjemme, så man ikke risikerer at smitte andre. At være i selvisolation betyder også, at man så vidt muligt undgår tæt kontakt med dem, man bor sammen med ved at opholde sig og sove i et separat værelse, har adgang til separat toilet og badefaciliteter eller, at man selv gør grundigt rent efter sig, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinje

Selvtest:

 • Personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) og på sociale tilbud med sårbare borgere opfordres til at tage 2 ugentlige selvtest.
 • Plejehjem og hjemmeplejen: løst tilknyttet personale (vikarer) på plejehjem og i hjemmeplejen anbefales en selvtest inden de påbegynder deres vagt.

Da der kan opstå falske positive selvtest, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar med selvtest, til at tage endnu en selvtest umiddelbart efter den 1. positive selvtest og først hvis denne også er positiv at gå i selvisolation.  Hvis man får en positiv og en negativ test, tages endnu en selvtest, således man går efter det resultat som findes for 2 ud af 3 tests.

PCR-test:

 • Hjemmeplejen og plejeboliger: Der anbefales 1 test hver 14. dag hvis man ikke har været positiv inden for de seneste 60 dage (suppleret med 2 ugentlige selvtest, som beskrevet ovenfor).

Alle medarbejdere bør fortsat følge retningslinjer om selvisolation og test, hvis de udvikler betydende symptomer på covid-19, uanset hvornår disse symptomer optræder og uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus.

Udover systematisk test af medarbejdere, anbefales der kun test for covid-19 af medarbejdere, hvis de er syge med symptomer på covid-19, og samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid19, og hermed kan være i målgruppen for tidlig tabletbehandling. Det gælder personer på 65 år eller derover, eller personer som af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, herunder gravide.

Der kan anvendes selvtest eller PCR test.

Ved behov for PCR-test kan medarbejdere selv bestille tid på www.coronaproever.dk, og blive testet på en af de regionale test steder. Medarbejdere skal selv følge op på testsvar, og orientere egen leder om resultatet.

En negativ test er et øjebliksbillede. Forværres, ændres eller kommer der symptomer igen efter symptomophør, kan endnu en test genovervejes efter samråd med egen læge.

Vær opmærksom på at medarbejderen kan have andre smitsomme sygdomme, hvorfor det anbefales at blive hjemme ved tegn på smitsom sygdom.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 60 dage efter positivt svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer som får betydende symptomer på COVID 19 stadig gå i selvisolation.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser betydende symptomer på dette.

Det er leders ansvar at sikre, at syge medarbejdere ikke møder på arbejde og derved risikerer at smitte beboere, borgere og kollegaer med covid-19. Lederen har pligt til at informere alle ansatte om forholdsregler for medarbejdere og indskærpe, at de overholdes, herunder at medarbejderen skal blive hjemme ved sygdom.

Ved positivt svar på COVID-19 test fastholdes selvisolationen ved betydelige symptomer indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet.

Ved lette symptomer fastholdes selvisolationen indtil 4 døgn fra testtidspunktet.

Hvis man ikke har symptomer, anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet.

Anbefalet teststrategi for medarbejdere ved konstateret smittetilfælde på institution:

 • Er der tale om en smittet borger, bør alle borgere på afsnittet testes samt alle medarbejdere på afsnittet/afdelingen, der har været på arbejde i 48 timer forud for symptomerne hos den smittede borger opstod, eller 48 timer før den positive test blev taget, hvis borgeren ikke har symptomer.
 • Er der tale om en smittet medarbejder, er det på den/de afsnit//afdeling(er), som vedkommende har arbejdet på i den periode, hvor denne har kunnet smitte andre, dvs. 48 timer forud for symptomerne opstod eller 48 timer før den positive test, hvis medarbejderen ikke har haft symptomer. Den smittede medarbejder skal desuden have været i nærheden af beboerne eller øvrige medarbejdere som forudsætning for, at de testes.
 • De identificerede medarbejdere og borgere testes med en selvtest hurtigst muligt, uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte. Undtaget herfor er dog personer, der er tidligere smittet inden for de seneste 60 dage, som ikke har symptomer. Testen foretages hurtigst muligt og helst inden for et døgn efter, at institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret smittetilfælde, også i weekend og på helligdage.
 • Herefter PCR-testes de identificerede borgere på dag 4, efter den smittede person blev testet positiv, og uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte Dog er man undtaget, hvis man har været smittet indenfor de sidste 60 dage). På dag 7 testes de identificerede- borgere med selvtest. Findes der positive tilfælde blandt medarbejdere og beboer i dette testrul følger disse anbefalingerne for selvisolation. Se regional procedure her:

COVID-19 screening Region Midt (skive.dk)

 • De identificerede medarbejdere testes ligeledes på dag 4 og dag 7 – begge dage med selvtest. 
 • Findes der positive tilfælde blandt medarbejdere og beboer i dette testrul følger disse anbefalingerne for selvisolation. 
 • Se ovenstående ift. evt. positiv selvtest for medarbejdere
 • Der anbefales som udgangspunkt ikke flere test efter dag 7 medmindre en borger, som i første testrul ikke blev testes positiv, efterfølgende bliver syg med symptomer med covid-19 og derefter tester positiv på en test. Her startes et nyt testrul for de implicerede beboere og medarbejdere.
 • Hvis der påvises covid-19 hos en medarbejder eller beboer på et andet afsnit/afdeling ud over de(t) pågældende, hvor der allerede er igangsat smitteopsporing, betragtes dette som et nyt smitteudbrud, hvor samme testregime følges.
 • Medarbejderne må gerne gå på arbejde, mens testresultat afventes hvis de fortsat er symptomfri.

Hvis medarbejdere ønsker PCR test kan de bestille tid på www.coronaproever.dk

Testes en medarbejder positiv for COVID-19, skal medarbejderen gå i selvisolation, se ovenstående afsnit vedrørende sygemelding for afklaring af periode.

Anbefalet teststrategi for hjemmeplejen/ bostøtten:

Der anbefales ikke længere test og opsporing af nære og øvrige kontakter i samfundet generelt, herunder også gældende for hjemmeplejen og bostøtten. 

En medarbejder, der er alvorligt syg med symptomer, der tyder på COVID-19, henvender sig til egen læge for at blive henvist til test og undersøgelse.

Personer som får et positivt testsvar, skal gøre følgende:

 1. Fastholde eller gå i selvisolation.
 2. Ved positivt svar på test igangsætter identifikation af kontakter .
 3. Isolation perioden er samme som ovenfor beskrevet i afsnittet sygemelding ved bekræftet smittet.

Efter positivt svar på en PCR-test afmeldes evt. efterfølgende tider til PCR-test på coronaprover.dk.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kan kontaktes pr telefon med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Tina Dahl Nielsen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smitte, kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller der kan søges på www.coronasmitte.dk

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer. 

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

Covid-19: Smitteopsporing af husstands / øvrige kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus

Til dig der har symptomer på COVID-19

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen:

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:

Infektionshygiejniske retningslinjer SSI:

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

7. september 2022

Sidst opdateret

07.09.2022

Ansvarlig redaktør