Action Card er gældende for medarbejdere ansat på plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende i Pleje og Visitation, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler i forhold til test af medarbejdere inden for de gældende områder.

Alle borgere over 2 år (eller deres forældre) kan selv bestille tid til test på www.Coronaprover.dk såfremt de er uden symptomer, eller har lette symptomer, som ikke kræver lægevurdering. Egen læge kontaktes såfremt man har symptomer på COVID-19, som kræver lægefaglig vurdering.

Medarbejdere, der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test indenfor 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 6 måneder efter positiv PCR-svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer som får symptomer på Covid-19, stadig gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt for at udelukke re-infektion - uanset hvornår de selv har været smittet.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/husstandskontakter til en smittet indenfor 12 uger efter eget positivt testsvar skal man ikke isoleres/testes med mindre man har symptomer på COVID 19.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/hustandskontakt til en smittet indenfor 12 uger –6 måneder, bør personen lade sig teste/evt. isolere efter gældende anbefalinger for hustands/øvrige kontakter- se længere nede i teksten.

Det er først, når en person tester positiv for covid-19 på en PCR-test eller hurtigtest, at der skal igangsættes kontaktopsporing af hustandskontakter og øvrige kontakter. Ved positiv selvtest skal personen straks gå i selvisolation. Der afventes med smitteopsporing, til der foreligger svar på den opfølgende PCR-test.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på dette.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

I følgende er beskrevet hvilke medarbejdere, der skal henvises til test og hvordan de henvises.

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer.

De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet.

Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken. • Selvtest: Alle medarbejdere i ældre-, sundheds- og socialområdet i Skive Kommune anbefales en daglig selvtest før arbejdet påbegyndes. Hvis denne er positiv skal medarbejderen straks forlade arbejdspladsen og gå i isolation. Der skal laves en opfølgende PCR test hurtigst muligt, som kan bestilles ved at nærmeste leder eller medarbejder kontakter Coronaopsporing tlf. 32320511- tast 7, og opgiver medarbejderens CPR nr.
 • PCR test: De nationale anbefalinger er flg:
  • Medarbejdere, der er vaccineret med to eller tre stik eller er tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder efter positivt test, opfordres til én ugentlig PCR-test. Dette gælder medarbejdere på henholdsvis plejehjem/bosteder og i hjemmeplejen/bostøtten.
  • Medarbejdere, der arbejder på plejehjem/bosteder samt i hjemmeplejen/bostøtten, og som hverken er vaccineret med to eller tre stik eller er tidligere smittet, opfordres til 2 ugentlige PCR-test.
Medarbejdere som har lette symptomer forenelige med COVID-19,skal testes.

Opstår der mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde. Opstår symptomer efter fremmøde skal medarbejderen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen.

Medarbejderne skal udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19.

Medarbejdere kan enten selv bestille tid på www.coronaproever.dk, henvises til test af leder og efterfølgende selv bestille tid og blive testet på en af de regionale test steder. Medarbejdere skal selv følge op på testsvar, og orientere egen leder om resultatet.

Læs mere om test af medarbejdere og henvisning til test via nedenstående link:

 COVID-19. Test af medarbejdere med milde symptomer, regional retningslinje

Er testen negativ, kan man møde på arbejde igen, hvis man er i stand til at gå på arbejde. Er medarbejderen er syg, så gælder de almindelige regler vedr. sygemelding.

En negativ test er et øjebliksbillede. Forværres, ændres eller kommer der symptomer igen efter symptomophør, kan endnu en test genovervejes efter samråd med egen læge.Når man er bekræftet smittet med COVID-19 anses man først som smittefri når man:

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at man forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol)

I tvivlstilfælde kontaktes egen læge.

 • Hvis man ikke har haft symptomer, anses man som smittefri efter 7 dage fra testdato. Hvis man i forløbet får symptomer, gælder at man isolerer sig ind til 48 timer efter symptomophør.

For personer, som har haft et alvorligt forløb, eller er særligt udsatte grundet massivt nedsat immunforsvar kan der være andre regler ift. smittefrihed. I så fald vil der foreligge lægelig information om dette.

Medarbejderen skal efter raskmelding forsat være opmærksom på, om der opstår symptomer for COVID-19.

Er der tale om en smittet borger på en institution, er det alle borgere og medarbejdere på afsnittet/afdelingen, der bør testes. Er der tale om en smittet medarbejder, er det på den/de afsnit//afdeling(er), som vedkommende har arbejdet på i den periode, hvor denne har kunnet smitte andre, dvs. 48 timer forud for symptomerne opstod eller 48 timer før den positive test, hvis medarbejderen ikke har haft symptomer.

Medarbejderne må gerne gå på arbejde, mens testresultat afventes, hvis de fortsat er symptomfri.

Anbefalet teststrategi for medarbejdere på institution med smittetilfælde:

 • Medarbejdere, inkl. vikarer og rengøringspersonale mv., der som udgangspunkt har været på arbejde på den/de pågældende afsnit/afdeling(er) de seneste 48 timer inden den smittede borger/medarbejder fik symptomer eller fik foretaget en positiv PCR- eller antigentest, bør testes med en antigentest eller selvtest, uanset om de er vidende om at have haft kontakt til den pågældende person, og uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte. Dog er medarbejdere, der har været smittet inden for de seneste 12 uger undtaget anbefalingen for test. Testen skal tages hurtigst muligt og helst inden for et døgn, efter man har fået oplysning om, at man bør testes.
 • Herefter anbefales medarbejdere en PCR test på dag 0, 4 og 7, og derefter hver 7. dag, indtil der ikke er flere smittetilfælde på afsnittet/afdelingen. Testen på 7. dagen samt de efterfølgende tests hver 7. dag kan ved kapacitetsudfordringer også være en antigentest. Hvis medarbejderne i forvejen PCR testes systematisk på arbejdspladsen, er det tilstrækkeligt at følge det rul. Hvis der i det igangværende testforløb findes nye smittede startes ikke forfra med test på dag 0 og 4, men fortsættes blot med test hver 7. dag til der ikke findes flere smittede.
 • Hvis en medarbejder i løbet af testforløbet får symptomer, bør personen dog straks gå i selvisolation og lade sig PCR-teste

Anbefalet teststrategi for medarbejdere der er udekørende, og har været ved smittet borger:

 • Medarbejdere der har været tæt på den smittede borger indenfor 48 timer før symptomstart eller 48 timer før den positive test, hvis borgeren ikke har haft symptomer. Medarbejdere testes med en antigentest/selvtest hurtigst muligt og med en PCR-test på dag 0 og 4. Medarbejdere testes uanset vaccinationsstatus og tidligere smitte. Undtaget for test er medarbejdere, der er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger.
 • Såfremt medarbejderen udvikler symptomer, skal denne straks gå i selvisolation og lade sig PCR-teste. Det gælder uanset vaccinationsstatus og tidligere smitte

Følgende henvisningsveje er gældende for test af medarbejdere:

Medarbejder ansat i Pleje & Visitation:

 1. Leder/ansvarlig på institutionen afklarer, om man i den konkrete situation med smitteudbrud har mulighed for at benytte det kommunale set-up for PCR-test af medarbejderne 2 gange ugentligt - kontakt hygiejneorganisationen for nærmere info (find kontaktoplysninger længere nede).
 2. Hvis det afklares, at test af medarbejderne ikke kan ske i kommunalt regi, henvises medarbejderne til at lade sig teste på et af de regionale pcr-teststeder ved selv at bestille tid på Coronaprover.dk.
 3. Er der lang ventetid på PCR-test via samfundssporet kan leder/ansvarlig på institutionen bestille rekvisition til test af medarbejderne- se fremgangsmåde i nedenstående link: COVID-19. Screening for SARS-CoV2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Medarbejder ansat i Socialafdelingen/Psykiatri og Rusmiddel:

 1. Leder/ansvarlig på institutionen afklarer, om man i den konkrete situation med smitteudbrud har mulighed for at benytte det kommunale set-up for PCR-test af medarbejderne i plejesektoren- kontakt hygiejneorganisationen for nærmere info (find kontaktoplysninger længere nede).
 2. Hvis det afklares, at test af medarbejderne ikke kan ske i kommunalt regi, kan lederen af institutionen vælge mellem:

Testes en medarbejder positiv for COVID-19, skal man gå i selvisolation, indtil smittefrihed. Se ovenstående afsnit.

Vær opmærksom på nogle medarbejdere kan være husstands/øvrige kontakter. Se nedenfor.

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

1) i kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

2) i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Kontakter opdeles i ’nære/hustandskontakter’ og ’øvrige kontakter’

Nære/husstandskontakter er:

 • De personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist covid-19
 • Kæreste til en person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen)
 • Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til en person, der har fået påvist covid-19
 • Overnattende gæster/legekammerater

Anbefalingerne for nære/husstandskontakter

 • Husstandskontakter opfordres til selvisolation og til at blive testet på dag 4 og 6 efter vedkommende sidst var sammen med den smittede person. Testen på dag 4 skal være en PCR-test, mens testen på dag 6 kan være en hurtigtest.
 • Husstandskontakten kan ophæve sin selvisolation efter et negativt svar på PCR-testen på dag 4.
 • Hvis personen har fået 3. vaccinationsstik, skal vedkommende ikke gå i selvisolation, men anbefales fortsat en hurtigtest hurtigst muligt samt PCR-test på dag 4 og en hurtigtest på dag 6, hvis det ikke er muligt at få en PCR-test.
 • Hvis personen har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal vedkommende ikke isolere sig eller blive testet, medmindre vedkommende får symptomer.

Nære/husstandskontakter, som har fået 3. stik, og som løbende er udsat for smitte, fordi den smittede (fx et smittet barn) ikke kan isoleres eller holde afstand

 • anbefales at gå i selvisolation.
 • Herudover anbefales en hurtigtest hurtigst muligt, samt en PCR-test igen 48 timer efter den smittede person ikke længere har symptomer.
 • Hvis den smittede ikke har symptomer anbefales, ud over hurtigtesten hurtigst muligt, en PCR-test 7 dage efter den positive test blev taget.
 • Selvisolationen kan ophæves efter svar på den sidste test.
 • Husstandskontakter, som har været tidligere smittet inden for 12 uger, og som løbende er udsat for smitte, fordi den smittede (fx et smittet barn) ikke kan isoleres eller holde afstand, anbefales at gå i selvisolation. Hvis de ikke får symptomer, anbefales de ikke test. De kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at den smittede person ikke længere har symptomer- eller 7 dage efter den positive test blev taget, hvis personen er symptomfri.

Øvrige kontakter er:

 • Alle borgere og medarbejdere i samme afdeling/afsnit på en institution
 • Øvrige kontakter til en smittet person, er de kontakter som den smittede har været tæt på uden for hjemmet.
 • Øvrige kontakter: De personer, som har været tæt på en person, der har fået påvist covid-19 (dog ikke ved selvtest), og som ikke er husstandskontakter.
 • Det kan fx være: - Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor til et møde, på uddannelsesinstitutioner eller på en arbejdsplads.
 • Personer, der har været til middag med den smittede eller lign.
 • Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med, eller siddet i en bil med.
 • medarbejdere der har været tæt sammen i forbindelse med plejeopgaver.
 • Det vil også være de personer, som får besked via Smitte│stop appen, at de har været tæt på en smittet person

Anbefalinger for øvrige kontakter

 • Øvrige kontakter (uanset vaccinations- og tidligere smittestatus) anbefales ikke selvisolation, men anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt. For medarbejdere ansat i plejesektoren, er det dog altid anbefalingen, at man får lavet en PCR-test på dag 4.
 • Er man blevet øvrig kontakt via Smitte│stop appen, anbefales man kun én hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt
 • Hvis man som øvrig kontakt udvikler symptomer eller tester positivt på en test, skal man straks gå i selvisolation og få taget en PCR-test hurtigst muligt. Opsporing af både husstands- og øvrige kontakter igangsættes allerede ved positivt svar på hurtigtesten (ikke ved positiv selvtest). Hvis den opfølgende PCR-test er negativ kan selvisolationen og kontaktopsporingen ophæves.
 • Øvrige kontakter som har været tidligere smittede inden for de seneste 12 uger behøver ikke at gå i selvisolation og anbefales heller ikke test. Dette skyldes, at testen i denne periode kan være positiv pga. inaktiv virus. - Hvis man som øvrig kontakt og tidligere smittet udvikler symptomer på covid-19 anbefales dog straks selvisolation og PCR- test. Hvis PCR-testen er negativ kan man ophæve selvisolationen, da det må formodes at de fejler noget andet.

Ved borgere, ikke mistænkt eller bekræftet smittet med Covid-19, hvor man efterfølgende, inden for 48 timer efter kontakt, finder ud af at borgeren er smittet bliver personalet som har været i tæt kontakt med borgeren øvrige kontakter, hvis personalet ikke har haft ansigtsværnemidler (briller/ visir og mundbind), handsker og langærmet væskeafvisende kittel på og opfylder definitionen for øvrige kontakter.

Tester sundhedspersonale positiv bliver borgere og kollegaer øvrige kontakter, hvis der ikke er benyttet ansigtsværnemidler (briller/ visir og mundbind), handsker og langærmet væskeafvisende kittel og borgeren/kollegaen opfylder definitionen for øvrige kontakter

Det anbefales ikke for en sikkerhedsskyld at bruge værnemidler som ved mistænkt eller bekræftet smittet hos alle borgere både pga. det arbejdsmiljømæssigt er belastende og ressourcespild.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister for at følge op på, om der er øvrige kontakter blandt kollegaer eller borgere. Ved tvivl om dette kontaktes den kommunale hygiejneorganisation– se afsnit vedrørende råd og vejledning. 

Henvisning til test for nære/husstandskontakter

Husstandskontakter kan selv booke tid til PCR-test på coronaprover.dk, hvis den smittede har oplyst vedkommende om den smittedes rekvisitionsnummer fra Sundhed.dk. Har man behov for henvisning samt hjælp til testtidspunkter, kan man fortsat ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 med henblik på at få oprettet henvisning til test. Derefter bookes de to tests på coronaprover.dk eller med bistand fra regionen på tlf. 7842 4242, hvis den smittede (eller dennes forælder ved under 15-årige) ikke har NemID/MitID

Opmærksomhed på symptomer

Leder skal sikre, at medarbejdere der er husstands/øvrige kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

Medarbejderne skal være særlige opmærksomme på om der opstår symptomer, selvom de testes negativ for COVID-19.

Der skal også udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos andre borgere og medarbejdere, der har været i kontakt med bekræftet smittet, også selv om de ikke er opsporet som husstands/øvrig kontakt.

Kontaktopsporing ved fremkomst af nye bekymrende varianter fx med særlig øget smitsomhed og øget alvorlighed.

 Statens Serum Institut anbefaler, at hvis der fremkommer nye varianter med særlig øget smitsomhed, øget alvorlighed eller udfordringer i forhold til effekt af vacciner, så kan der igangsættes både isolation og test af nære kontakter og af de nære kontakters nære kontakter. Sker dette vil man blive kontaktet af Styrelsen for patientsikkerhed.

En medarbejder, der er alvorligt syg med symptomer, der tyder på COVID-19, henvender sig til egen læge for at blive henvist til test og undersøgelse.

Husstandskontakter og øvrige kontakter, som får et positivt testsvar, skal gøre følgende:

 1. Fastholde eller gå i selvisolation.
 2. Er man testet positiv på en hurtigtest eller selvtest skal man hurtigst muligt få taget en opfølgende PCR-test.
 3. Ved positiv svar på hurtig- eller PCR test igangsætte identifikation af husstandskontakter og øvrige kontakter. Der opstartes ikke smitteopsporing på baggrund af en positiv selvtest.
 4. Efter positivt svar på en PCR-test afmelde evt. efterfølgende tider til PCR-test coronaprover.dk.
Test med selvtest/kviktest anbefales i følgende tilfælde:

 • advisering fra smittestop app
 • Ved test af “øvrig kontakt” - dvs. personer der ikke er husstandskontakter, men dog har været tæt på den smittede. Dette er dog ikke gældende for personale i sundhedssektoren.
 • Som test på 6. dagen for husstandskontakter (kviktest)
 • besøg hos person i øget risiko

Er en selvtest positiv opstartes ikke smitteopsporing, men der skal foretages PCR test hurtigst muligt.

Er kviktesten positiv opstartes opsporingen af husstands/øvrige kontakter – se afsnit ” test af borgere, som er husstands/øvrige kontakter til en bekræftet smittet” længere oppe. Borgeren skal desuden hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test - ring til 32 32 05 11 for tidsbestilling. 

Uanset om svaret på den opfølgende PCR-test er positiv eller negativ skal medarbejderen kontakte nærmeste leder og oplyse om svaret. 

Er PCR-testen negativ, og personen ikke har symptomer, skal STPS rådgive om, at selvisolation og kontaktopsporing skal afsluttes. STPS kan hjælpe med at kontakte nære kontakter, arbejdsplads, skole mv. ift. at afslutte kontaktopsporing og selvisolation.

Er der tale om et smittetilfælde på en arbejdsplads/institution har ledelsen et ansvar for at afslutte selvisolation for den pågældende person.

I kommunalt regi har ledelsen et ansvar for at sikre, at der bliver foretaget opfølgende PCR-test på baggrund af positive antigentest foretaget på foranledning af arbejdspladsen.

Håndtering af negativt prøvesvar fra antigentest

Har den testede symptomer eller er husstandskontakt/nær kontakt skal personen rådes til at opretholde selvisolation samt få foretaget en PCR-test.

Personer med relationer til minkdrift, herunder husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, anbefales at lade sig teste regelmæssigt.

Se nærmere i flg. link:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kontaktes pr telefon hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatoren orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smittede, mistænkt smittede borgere, opsporing af nære kontakter m.m. da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles Corona hotline på 70 20 02 33

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer. Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Covid-19: Smitteopsporing af husstands / øvrige kontakter

COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter - Sundhedsstyrelsen

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der har symptomer på COVID-19

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-har-symptomer-paa-covid-19

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:

COVID-19. Screening for SARS-CoV2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Infektionshygiejniske retningslinjer SSI:

https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Notat fra SST vedr. test efter vaccination:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Ikke-behov-for-test-ved-moderate-symptomer-de-foerste-doegn-efter-vaccination-mod-COVID-19

Anbefalinger for brug af antigentest:

Anbefalinger for brug af antigentest - Sundhedsstyrelsen

11. januar 2022

Sidst opdateret

08.01.2022

Ansvarlig redaktør