Action Card beskriver retningslinjer i forhold til test af borgere, der bor på et botilbud, et plejecenter, eller selvstændigt og får støtte fra udekørende medarbejdere i Pleje og Visitation, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler i forhold til test af borgere indenfor de gældende områder.

Alle borgere over 2 år (eller deres forældre) kan selv at bestille tid til test på www.Coronaprover.dk, hvis de er uden symptomer, eller har lette symptomer, som ikke kræver lægevurdering. Egen læge kontaktes hvis man har symptomer på COVID-19, som kræver lægefaglig vurdering.

For borgere uden eget Nem-ID, kontaktes egen læge for at rekvirere test.

Borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 6 måneder efter positiv PCR-svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer, som får symptomer på Covid-19, stadig gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt for at udelukke reinfektion - uanset hvornår de selv har været smittet.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/husstandskontakter til en smittet indenfor 12 uger efter eget positivt testsvar skal man ikke isoleres/testes med mindre man har symptomer på COVID 19.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/hustandskontakt til en smittet indenfor 12 uger –6 måneder, bør personen lade sig teste/evt. isolere efter gældende anbefalinger for hustands/øvrige kontakter- se længere nede i teksten.

Det er først, når en person tester positiv for covid-19 på en PCR-test eller hurtigtest, at der skal igangsættes kontaktopsporing af hustandskontakter og øvrige kontakter. Ved positiv selvtest skal personen straks gå i selvisolation. Der afventes med smitteopsporing, til der foreligger svar på den opfølgende PCR-test

Leder skal sikre at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Der er flere henvisningsveje til test for borgere indenfor sundheds-, social- og ældreområdet, som er beskrevet nedenfor:

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer.

De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet. Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza.

Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

Konstaterer en medarbejder, at en borger har symptomer på COVID-19, skal medarbejderen gå i dialog med borgeren for at afklare, om borgeren ønsker hjælp til det videre forløb.  Har borgeren symptomer, der kræver lægefaglig vurdering, kontaktes egen læge eller vagtlæge, som vurderer behovet for evt. indlæggelse og henviser borgeren til test.

har en borger ikke behov for lægefaglig vurdering, men blot en test, kan dette rekvireres på www.coronaproever.dk, eller ved at kontakte egen læge/vagtlæge. Testen kan herefter udføres ved at borger transporteres til testfacilitet, eller ved at den regionale COVID-19 testbil kommer i borgers hjem/på institutionen.

Borgere med NemID kan selv se prøveresultatet på sundhed.dk. Borgere uden NemID kan få testresultat ved kontakt til egen læge. I weekender og helligdage kan vagtlæge kontaktes for svar; denne mulighed bør dog kun anvendes ved borgere, hvor det vurderes som fagligt uforsvarligt at opretholde isolation indtil egen læge er tilgængelig.

Se retningslinje for podning af borgere udenfor hospitalerne her:

COVID-19. Podning af Borgere udenfor hospitalerne (COVID-testbilen), regional retningslinje. (Region Midtjylland)

Er der tale om en smittet borger, er det alle borgere og medarbejdere på afsnittet/afdelingen, der bør testes. Er der tale om en smittet medarbejder, er det på den/de afsnit//afdeling(er), som vedkommende har arbejdet på i den periode, hvor denne har kunnet smitte andre, dvs. 48 timer forud for symptomerne opstod eller 48 timer før den positive test, hvis medarbejderen ikke har haft symptomer.

Anbefalet teststrategi for borgere ved konstateret smittetilfælde på institution:

 • Borgerne på den pågældende enhed testes med en antigentest eller selvtest hurtigst muligt, uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte. Undtaget herfor er dog personer, der er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger. For borgere, der ikke er i stand til at foretage en selvtest, kan en medarbejder assistere vedkommende i at få foretaget testen. Ved assisteret selvtest er der tale om, at medarbejderes anvender testkit til selvtest, og derfor kan anvendes af alle uanset kompetenceniveau. Assisteret selvtest af en borger dokumenteres i Nexus. Se endvidere instruks fra SST vedr. assisteret selvtest:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Instruks-til-covid-19-selvtest-paa-institutioner

 • Herefter testes alle borgerne med en PCR-test på dag 0, 4 og 7 uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte. Undtaget herfor er dog personer, der er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger. Testen på dag 7 kan erstattes af en antigentest, hvis der er kapacitetsudfordringer.
 • Herefter testes borgere hver 7. dag med en PCR-test, indtil der ikke er flere smittetilfælde på afsnittet/afdelingen. Hvis der i det igangværende testforløb findes nye smittede startes ikke forfra med test på dag 0 og 4, men fortsættes blot med test hver 7. dag til der ikke findes flere smittede.
 • Borgere som ikke har symptomer, skal ikke isoleres forud for testresultat, med mindre de i mellemtiden udvikler symptomer på covid-19. Borgers test dokumenteres i Nexus.

Procedure for bestilling af PCR test (Covid test bil) ifm. et smittetilfælde ses via nedenstående link:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Det skal kortlægges, om den smittede har haft kontakt med andre borgere udenfor institutionen (ex. dagcenter/dagtilbud), og der er nogle heriblandt der er øvrig kontakt – se nedenfor

Se også action card for test af medarbejdere, hvor det er beskrevet hvornår medarbejdere anses som øvrige kontakter og skal testes.

Kontakten mellem den smittede og den person, den smittede har været i kontakt med, skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

1) i kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

2) i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Kontakter opdeles i ’hustandskontakter’ og ’øvrige kontakter’

Husstandskontakter er:

 • De personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist covid-19
 • Kæreste til en person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen)
 • Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til en person, der har fået påvist covid-19
 • Overnattende gæster/legekammerater

Anbefalingerne for husstandskontakter

 • Husstandskontakter opfordres til selvisolation og til at blive testet på dag 4 og 6 efter vedkommende sidst var sammen med den smittede person. Testen på dag 4 skal være en PCR-test, mens testen på dag 6 kan være en hurtigtest.
 • Husstandskontakten kan ophæve sin selvisolation efter et negativt svar på PCR-testen på dag 4.
 • Hvis personen har fået 3. vaccinationsstik, skal vedkommende ikke gå i selvisolation, men anbefales fortsat en hurtigtest hurtigst muligt samt PCR-test på dag 4 og en hurtigtest på dag 6, hvis det ikke er muligt at få en PCR-test.
 • Hvis personen har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal vedkommende ikke isolere sig eller blive testet, medmindre vedkommende får symptomer.

Husstandskontakter, som har fået 3. stik, og som løbende er udsat for smitte, fordi den smittede (fx et smittet barn) ikke kan isoleres eller holde afstand

 • anbefales at gå i selvisolation.
 • Herudover anbefales en hurtigtest hurtigst muligt, samt en PCR-test igen 48 timer efter den smittede person ikke længere har symptomer.
 • Hvis den smittede ikke har symptomer anbefales, ud over hurtigtesten hurtigst muligt, en PCR-test 7 dage efter den positive test blev taget.
 • Selvisolationen kan ophæves efter svar på den sidste test.
 • Husstandskontakter, som har været tidligere smittet inden for 12 uger, og som løbende er udsat for smitte, fordi den smittede (fx et smittet barn) ikke kan isoleres eller holde afstand, anbefales at gå i selvisolation. Hvis de ikke får symptomer, anbefales de ikke test. De kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at den smittede person ikke længere har symptomer- eller 7 dage efter den positive test blev taget, hvis personen er symptomfri.

Øvrige kontakter er:

 • Øvrige kontakter til en smittet person, er de kontakter som den smittede har været tæt på uden for hjemmet.
 • Øvrige kontakter: De personer, som har været tæt på en person, der har fået påvist covid-19 (dog ikke ved selvtest), og som ikke er husstandskontakter.
 • Det kan fx være: - Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor til et møde, på uddannelsesinstitutioner eller på en arbejdsplads.
 • Personer, der har været til middag med den smittede eller lign.
 • Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med, eller siddet i en bil med.
 • Medarbejdere, der har været tæt på borger i forbindelse med plejeopgaver.
 • Det vil også være de personer, som får besked via Smitte│stop appen, at de har været tæt på en smittet person

Anbefalinger for øvrige kontakter

 • Øvrige kontakter (uanset vaccinations- og tidligere smittestatus) anbefales ikke selvisolation, men anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt.
 • Er man blevet øvrig kontakt via Smitte│stop appen, anbefales man kun én hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt
 • Hvis man som øvrig kontakt udvikler symptomer eller tester positivt på en test, skal man straks gå i selvisolation og få taget en PCR-test hurtigst muligt. Opsporing af både husstands- og øvrige kontakter igangsættes allerede ved positivt svar på hurtigtesten (ikke ved positiv selvtest). Hvis den opfølgende PCR-test er negativ kan selvisolationen og kontaktopsporingen ophæves.
 • Øvrige kontakter som har været tidligere smittede inden for de seneste 12 uger behøver ikke at gå i selvisolation og anbefales heller ikke test. Dette skyldes, at testen i denne periode kan være positiv pga. inaktiv virus. - Hvis man som øvrig kontakt og tidligere smittet udvikler symptomer på covid-19 anbefales dog straks selvisolation og PCR- test. Hvis PCR-testen er negativ kan man ophæve selvisolationen, da det må formodes at de fejler noget andet.

Ved borgere, ikke mistænkt eller bekræftet smittet med Covid-19, hvor man efterfølgende, inden for 48 timer efter kontakt, finder ud af at borgeren er smittet bliver personalet som har været i tæt kontakt med borgeren øvrige kontakter, hvis personalet ikke har haft ansigtsværnemidler (briller/ visir og mundbind), handsker og langærmet væskeafvisende kittel på og opfylder definitionen for øvrige kontakter.

Tester sundhedspersonale positiv bliver borgere og kollegaer øvrige kontakter, hvis der ikke er benyttet ansigtsværnemidler (briller/ visir og mundbind), handsker og langærmet væskeafvisende kittel og borgeren/kollegaen opfylder definitionen for øvrige kontakter

Det anbefales ikke for en sikkerhedsskyld at bruge værnemidler som ved mistænkt eller bekræftet smittet hos alle borgere både pga. det arbejdsmiljømæssigt er belastende og ressourcespild.

Det er lederens ansvar at følge op på om der er borgere eller medarbejdere udenfor en institution, som skal kontaktes og testes. Ved tvivl om dette kontaktes den kommunale hygiejneorganisation– se afsnit vedrørende råd og vejledning. 

Henvisning til test for husstandskontakter/nære kontakter

Husstandskontakter kan selv booke tid til PCR-test på coronaprover.dk, hvis den smittede har oplyst vedkommende om den smittedes rekvisitionsnummer fra Sundhed.dk. Har man behov for henvisning samt hjælp til testtidspunkter, kan man fortsat ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 med henblik på at få oprettet henvisning til test. Derefter bookes de to tests på coronaprover.dk eller med bistand fra regionen på tlf. 7842 4242, hvis den smittede (eller dennes forælder ved under 15-årige) ikke har NemID/MitID.

Opmærksomhed på symptomer

Leder skal sikre, at medarbejdere der er husstands/øvrige kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

Medarbejderne skal være særlige opmærksomme på om der opstår symptomer, selvom de testes negativ for COVID-19.

Der skal også udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos andre borgere, der har været i kontakt med bekræftet smittet, også selv om de ikke er opsporet som husstands/øvrig kontakt.

Husstandskontakter og øvrige kontakter, som får et positivt testsvar, skal gøre følgende:

 1. Fastholde eller gå i selvisolation.
 2. Er man testet positiv på en hurtigtest eller selvtest skal man hurtigst muligt få taget en opfølgende PCR-test.
 3. Ved positivt svar på hurtig eller PCR-test igangsætte identifikation af husstandskontakter og øvrige kontakter (evt. med hjælp fra plejepersonale ved behov). Der opstartes ikke smitteopsporing på baggrund af positiv selvtest.
 4. Efter positivt svar på en PCR-test afmelde evt. efterfølgende tider til PCR-test coronaprover.dk.

Når man er bekræftet smittet med COVID-19 anses man først som smittefri når man:

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at man forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol). I tvivlstilfælde kontaktes egen læge.
 • Hvis man ikke har haft symptomer, anses man som smittefri efter 7 dage fra testdato. Hvis man i forløbet får symptomer, gælder at man isolerer sig ind til 48 timer efter symptomophør.
 • For personer, som har haft et alvorligt forløb, eller er særligt udsatte grundet massivt nedsat immunforsvar kan der være andre regler ift. smittefrihed. I så fald vil der foreligge lægelig information om dette.
Test med selvtest/kviktest anbefales i følgende tilfælde:

 • i forbindelse med advisering fra smittestop app
 • Ved test af “øvrig kontakt” - dvs. personer der ikke er husstandskontakter men dog har været tæt på den smittede. Dette er dog ikke gældende for personale i sundhedssektoren
 • Som test på 6. dagen for husstandskontakter (kviktest)
 • I forbindelse med besøg hos person i øget risiko

Er en selvtest positiv opstartes ikke smitteopsporing, men der skal foretages PCR test hurtigst muligt.

Er kviktesten positiv opstartes opsporingen af husstands/øvrige kontakter – se afsnit ” test af borgere, som er husstands/øvrige kontakter til en bekræftet smittet” længere oppe. Borgeren skal desuden hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test - ring til 32 32 05 11 for tidsbestilling. 

Er PCR-testen negativ, og borgeren ikke har symptomer, skal STPS rådgive borgeren om, at selvisolation og kontaktopsporing skal afsluttes. STPS kan hjælpe med at kontakte nære kontakter, arbejdsplads, skole mv. ift. at afslutte kontaktopsporing og selvisolation.

Er der tale om et smittetilfælde på en arbejdsplads/institution har ledelsen et ansvar for at afslutte selvisolation for den pågældende person.

I kommunalt regi har ledelsen et ansvar for at sikre, at der bliver foretaget opfølgende PCR-test på baggrund af positive selvtest/kviktest foretaget på foranledning af arbejdspladsen.

Håndtering af negativt prøvesvar fra antigentest

Har den testede symptomer eller er husstandskontakt skal personen rådes til at opretholde selvisolation samt få foretaget en PCR-test.

For at forebygge smitte anbefales det at teste personer, uanset vaccinations- og tidligere smittestatus, der flytter ind på fx plejehjem og botilbud mv., samt patienter, der udskrives fra sygehus til disse institutioner. Hvis borger tidligere er testet negativ for COVID-19, fx i forbindelse med indlæggelse, bør der foretages fornyet test, hvis der er gået mere end 48 timer siden sidste test. Test kan alene undlades for borgere, som er testet positiv for COVID-19 inden for 12 uger, og som ikke udviser symptomer. Har borgeren været testet positiv for COVID-19 for mere end 12 uger siden, anbefales test.

Er testen positiv, anbefales det at borger først flytter ind 48 timer efter symptomophør, eller 7 dage efter positiv test ved asymptomatiske borger. Dette dog efter en konkret vurdering af den enkelte borgers fysiske og psykiske helbred.

Ved udskrivelse fra en sygehusafdeling med igangværende smitteudbrud, bør borger håndteres som øvrig kontakt, og testes med kviktest (evt. selvtest) hurtigst muligt, og på dag 4 efter sidste kontakt med den smittede person.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kontaktes pr telefon hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for normal arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatoren orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smittede, mistænkt smittede borgere, opsporing af nære kontakter m.m. da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles Corona hotline på 70 20 02 33

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer. Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

COVID-19: Sundheds-og ældresektoren samt indsatser til socialt udsatte - Sundhedsstyrelsen

Covid-19: Smitteopsporing af husstands / øvrige kontakter

COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter - Sundhedsstyrelsen

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der har symptomer på COVID-19

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-har-symptomer-paa-covid-19

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og hjemmepleje:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Notat fra SST vedr. test efter vaccination:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Ikke-behov-for-test-ved-moderate-symptomer-de-foerste-doegn-efter-vaccination-mod-COVID-19

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Instruks-til-covid-19-selvtest-paa institutioner

8. januar 2022

Sidst opdateret

08.01.2022

Ansvarlig redaktør