Luk alle
Åben alle

Action Card beskriver retningslinjer i forhold til test af borgere, der bor på et botilbud, et plejecenter, eller selvstændigt og får støtte fra udekørende medarbejdere i Pleje og Omsorg, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler i forhold til test af borgere indenfor de gældende områder.

Borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 60 dage efter positiv test være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Leder skal sikre at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Der er flere henvisningsveje til test for borgere indenfor sundheds-, social- og ældreområdet, som er beskrevet nedenfor.

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer.

De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet. Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza.

Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

Betydende symptomer:

Symptomer på covid-19 sygdom som feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig. Man behøver ikke have alle symptomerne.

Asymptomatisk smitte:

Ingen symptomer på covid-19, men konstateret smitte ved PCR-test

Lette symptomer:

Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse

Symptomophør:

Det tidspunkt, hvor de betydende symptomer ophører. Selvisolation kan godt ophæves selvom ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. fortsætter efter dette tidspunkt

Testtidspunkt:

Tidspunkt for udførelse af podning i næste eller svælg. Tid fra testtidspunkt regnes fra hele klokkeslæt til hele klokkeslæt f.eks. fra podning mandag kl. 14.25 til ophævelse af selvisolation torsdag kl. 14.00. Hvis der er udført både antigen- og PCRtest regnes fra tidspunkt for første podning med positivt testsvar.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 60 dage efter positivt svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer som får betydende symptomer på COVID 19 stadig gå i selvisolation. Der anbefales kun test for covid-19 af personer, hvis de er syge med symptomer på covid-19, og hvis de samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid 19, og hermed kan være i målgruppen for tidlig tabletbehandling. Det gælder personer på 65 år eller derover, eller personer som af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, herunder gravide.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis en borger er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser betydende symptomer på dette.

På plejehjem/botilbud:

Hvis en medarbejder konstaterer, at en borger på plejehjem, botilbud og andre tilsvarende institutioner har symptomer på covid-19, bør personen blive testet. Det gælder også for personer, der er tidligere smittet inden for 60 dage. Har borgeren betydende symptomer, isoleres personen på enestue/i eget hjem og må ikke komme i kontakt med andre borgere. Personalet skal observere borgerens tilstand. Ved behov for tæt kontakt skal personalet anvende værnemidler.

Ved lette symptomer anvendes selvtest; er denne positiv bestilles konfirmatorisk PCR test. Er den negativ, da vurderes om der er behov for lægekontakt. Ved betydelige symptomer bør borgeren PCR testes. Borgeren kan som supplement til en PCR-test også testes med en selvtest med henblik på at få et hurtigt svar, som kan have betydning for evt. igangsættelse af tidlig behandling, hvis beboeren er i målgruppen for dette. Det anbefales for borgere i plejebolig/ botilbud, at en positiv selvtest følges op af en konfirmatorisk PCR-test.

Medarbejderen skal gå i dialog med borgeren for at afklare, om borgeren ønsker hjælp til det videre forløb.  Har borgeren symptomer, der kræver lægefaglig vurdering, kontaktes egen læge eller vagtlæge, som vurderer behovet for evt. indlæggelse og henviser borgeren til PCR-test. Har borger ikke behov for lægefaglig vurdering, men blot en test, kan dette rekvireres på www.coronaproever.dk eller ved at bestille den regionale testbil. Testen kan herefter udføres ved at borger transporteres til testfacilitet, eller ved at den regionale COVID-19 testbil kommer i borgers hjem/på institutionen.

Se retningslinje for podning af borgere udenfor hospitalerne her:

 COVID-19. Podning af Borgere udenfor hospitalerne (COVID-testbilen), regional retningslinje

I hjemmepleje/bostøtte:

Medarbejderne skal vejlede borgere i at gå i selvisolation i eget hjem. Der anvendes værnemidler ved tæt kontakt. Ved behov for klinisk vurdering kontaktes egen læge/ vagt for vurdering af test/ indlæggelse. Er der ikke behov for klinisk vurdering anbefales borgere på og over 65 år samt andre personer i øget risiko anbefales at blive testet, når de bliver syge med symptomer på covid-19, da de kan være i målgruppen for tidlig tabletbehandling, som kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb mod covid-19. Der kan bestilles tid til PCR-test på www.coronaprover.dk med støtte fra medarbejderen ved behov for dette, eller evt. kan egen læge kontaktes. Med henblik på at få stillet en hurtig diagnose og evt. iværksættelse af hurtig behandling, kan der også anvendes selvtest.

Borgere med NemID kan selv se prøveresultatet på sundhed.dk. Borgere uden NemID kan få testresultat ved kontakt til egen læge. I weekender og helligdage kan vagtlæge kontaktes for svar; denne mulighed bør dog kun anvendes ved borgere, hvor det vurderes som fagligt uforsvarligt at opretholde isolation indtil egen læge er tilgængelig.

Anbefalet teststrategi for borgere ved konstateret smittetilfælde på institution:

 • Er der tale om en smittet borger, bør alle borgere på afsnittet testes samt alle medarbejdere på afsnittet/afdelingen, der har været på arbejde i 48 timer forud for symptomerne hos den smittede borger opstod, eller 48 timer før den positive test blev taget, hvis borgeren ikke har symptomer.
 • Er der tale om en smittet medarbejder, er det på den/de afsnit//afdeling(er), som vedkommende har arbejdet på i den periode, hvor denne har kunnet smitte andre, dvs. 48 timer forud for symptomerne opstod eller 48 timer før den positive test, hvis medarbejderen ikke har haft symptomer. Den smittede medarbejder skal desuden have været i nærheden af beboerne eller øvrige medarbejdere som forudsætning for, at de testes.
 • De identificerede medarbejdere og borgere testes med en selvtest hurtigst muligt, uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte. Undtaget herfor er dog personer, der er tidligere smittet inden for de seneste 60 dage, som ikke har symptomer. Testen foretages hurtigst muligt og helst inden for et døgn efter, at institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret smittetilfælde, også i weekend og på helligdage.
 • For borgere, der ikke er i stand til at foretage en selvtest, kan en medarbejder assistere vedkommende i at få foretaget testen. Ved assisteret selvtest er der tale om, at medarbejderes anvender testkit til selvtest, og derfor kan anvendes af alle uanset kompetenceniveau. Assisteret selvtest af en borger dokumenteres i Nexus. Se endvidere instruks fra SST vedr. assisteret selvtest:
 • Herefter PCR-testes de identificerede borgere på dag 4, efter den smittede person blev testet positiv, og uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte (dog er undtagen personer, der har været smittet inden for de sidste 60 dage). De identificerede borgere testes på dag 7 med selvtes. Findes der positive tilfælde blandt medarbejdere og borger i dette testrul følger disse anbefalingerne for selvisolation. Se regional procedure her:

COVID-19 screening Region Midt (skive.dk)

 • De identificerede medarbejdere testes ligeledes på dag 4 og dag 7 - begge dage med selvtest.
 • Da der kan opstå falske positive selvtest, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar med selvtest, til at tage endnu en selvtest umiddelbart efter den 1. positive selvtest og først hvis denne også er positiv at gå i selvisolation. Hvis man får en positiv og en negativ test, tages endnu en selvtest, således man går efter det resultat som findes for 2 ud af 3 tests.
 • Findes der positive tilfælde blandt medarbejdere og borgere i dette testrul følger disse anbefalingerne for selvisolation. Se ovenstående ift. evt. positiv selvtest for medarbejdere
 • Der anbefales som udgangspunkt ikke flere test efter dag 7. medmindre en borger, som i første testrul ikke blev testes positiv, efterfølgende bliver syg med symptomer med covid-19 og derefter tester positiv på en test. Her startes et nyt testrul for de implicerede borgere og medarbejdere.
 • Borgere som ikke har symptomer, skal ikke isoleres forud for testresultat, med mindre de i mellemtiden udvikler betydende symptomer på covid-19. Borgers test dokumenteres i Nexus.
 • Hvis der påvises covid-19 hos en medarbejder eller borger på et andet afsnit/afdeling ud over de(t) pågældende, hvor der allerede er igangsat smitteopsporing, betragtes dette som et nyt smitteudbrud, hvor samme testregime følges.

Procedure for bestilling af PCR-test (Covid test bil) ifm. et smittetilfælde ses via nedenstående link:

Det skal kortlægges, om den smittede har haft kontakt med andre udenfor institutionen (ex. dagcenter/dagtilbud), og om der er nogle heriblandt, der er i øget risiko, og som derfor skal anbefales test.

Se også action card for test af medarbejdere, hvor det er beskrevet hvornår medarbejdere anses som øvrige kontakter og skal testes.

Der anbefales ikke længere test og opsporing af nære og øvrige kontakter i samfundet generelt, herunder også gældende for hjemmeplejen og bostøtten.

For at forebygge smitte anbefales det at teste personer, uanset vaccinations- og tidligere smittestatus, der flytter ind på fx plejehjem og botilbud mv., samt at PCR-teste patienter, der udskrives fra sygehus til disse institutioner.

Hvis en borger testes positiv for covid-19, anbefales det, at borgeren først flytter ind efter symptomophør ved betydelige symptomer, dog ikke kortere end 4 døgn efter, at den positive test blev taget.

Asymptomatiske borgere og borgere med lette symptomer kan flytte ind 4 døgn efter, at testen blev taget. Der skal foretages en konkret vurdering, om der kan gøres undtagelser i forhold til borgerens generelle helbred og velbefindende. Hvis borgeren tidligere er testet negativ for covid-19 fx i forbindelse med indlæggelse, bør der foretages fornyet test, hvis der er gået mere end 48 timer siden sidste test. Testsvaret bør som udgangspunkt foreligge før indflytning.

Hvis borgeren er testet positiv for covid-19 inden for de seneste 60 dage anbefales i udgangspunktet ikke fornyet test, da testen i en del tilfælde kan påvise inaktivt virus og således kan være positiv, uden at borgeren kan smitte andre. Dette er forudsat, at borgeren er at betragte som rask af sin tidligere covid-19-infektion.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kan kontaktes pr telefon med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for normal arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Tina Dahl Nielsen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smitte m.m. da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller der kan søges på www.coronasmitte.dk 

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer. 

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundheds-, ældre- og socialområdet på denne side:

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus

Til dig der har symptomer på COVID-19

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og hjemmepleje:

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Vejledning til assisteret selvtest:

Pjece:

7. september 2022

Sidst opdateret

07.09.2022

Ansvarlig redaktør