Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for medarbejdere ansat i plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende opgaver i Pleje og Omsorg, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.


Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når en medarbejder inden for gældende område er mistænkt eller bekræftet smittet med COVID-19/Coronavirus.

Medarbejdere, der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 60 dage efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Da der kan opstå falske positive selvtest, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en selvtest umiddelbart efter den 1. positive selvtest og først hvis denne også er positiv at gå i selvisolation. Hvis man får en positiv og en negativ test, tages endnu en selvtest, således man går efter det resultat som findes for 2 ud af 3 tests.

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer.

De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet.

Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza.

Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

Betydende symptomer:

Symptomer på covid-19 sygdom som feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig. Man behøver ikke have alle symptomerne.

Asymptomatisk smitte:

Ingen symptomer på covid-19, men konstateret smitte ved PCR-test

Lette symptomer:

Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse.

Symptomophør: 

Det tidspunkt, hvor de betydende symptomer ophører. Selvisolation kan godt ophæves selvom ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. fortsætter efter dette tidspunkt

Testtidspunkt:

Tidspunkt for udførelse af podning i næste eller svælg. Tid fra testtidspunkt regnes fra hele klokkeslæt til hele klokkeslæt f.eks. fra podning mandag kl. 14.25 til ophævelse af selvisolation torsdag kl. 14.00. Hvis der er udført både antigen- og PCR-test regnes fra tidspunkt for første podning med positivt testsvar.

Se nærmere vedr. test for COVID-19 i Action Card test af medarbejdere.

Ud over systematisk test af medarbejdere, anbefales der kun test for covid-19 af medarbejdere, hvis de er syge med symptomer på covid-19, og samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, og hermed kan være i målgruppen for tidlig tabletbehandling. Det gælder personer på 65 år eller derover, eller personer som af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, herunder gravide.

Medarbejderen kan anvende selvtest eller PCR-test.

Den enkelte medarbejder kan selv bestille PCR-test på www.coronaproever.dk og blive testet på en af de regionale test steder.

Medarbejdere skal selv følge op på testsvar, og orientere egen leder om resultatet.

En negativ test er et øjebliksbillede. Forværres, ændres eller kommer der symptomer igen efter symptomophør, kan endnu en test genovervejes efter samråd med egen læge.

Vær opmærksom på at medarbejderen kan have andre smitsomme sygdomme, hvorfor det anbefales at blive hjemme ved tegn på smitsom sygdom.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 60 dage efter positivt svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer som får betydende symptomer på COVID 19 stadig gå i selvisolation. Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser betydende symptomer på dette.

Det er leders ansvar at sikre, at syge medarbejdere ikke møder på arbejde og derved risikerer at smitte beboere, borgere og kollegaer med covid-19. Lederen har pligt til at informere alle ansatte om forholdsregler for medarbejdere og indskærpe, at de overholdes, herunder at medarbejderen skal blive hjemme ved sygdom.

Ved positivt svar på test fastholdes selvisolationen ved betydende symptomer indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet.

Ved lette symptomer fastholdes selvisolationen indtil 4 døgn fra testtidspunktet.

Hvis man ikke har symptomer, anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet

Medarbejderen skal efter raskmelding forsat være opmærksom på, om der opstår symptomer for COVID-19.

Alle borgere/medarbejdere i samme afdeling skal testes/screenes, såfremt medarbejderen har været på arbejde inden indenfor 48 timer før positiv test/symptomdebut.

Se action card ”test af medarbejdere” og ”test af borgere” for nærmere beskrivelse af testregime.

Generelt:

Man må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Information til medarbejdere

Lederen sikrer at relevante medarbejdere informeres når der er et smittetilfælde og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Information til borgere, som medarbejder har været i kontakt med

Borgere, der skal screenes i forbindelse med smitte på en institution, skal informeres på følgende måde:

  • Leder skal sikre at berørte borgere kontaktes personligt og informeres kort.
  • Personlig værge skal ligeledes orienteres.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer). Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer. 

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kan kontaktes pr telefon med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid, eller det ikke er muligt at træffe hygiejnekoordinatoren, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

  • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
  • Ældreområdet: Winni Weber eller Tina Dahl Nielsen
  • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smittede, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller der kan søges på www.coronasmitte.dk 

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og hjemmeplejen

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19:

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren:

7. september 2022

Sidst opdateret

07.09.2022

Ansvarlig redaktør