Action Card er gældende for alle medarbejdere ved Skive Kommune, der har kontakt med en borger ikke kan selvisolere sig, samt visitatorer og sygeplejersker på akutpladserne i Pleje og Visitation i Skive Kommune.

Dette action Card er udarbejdet for at sikre, at der ved visitation af borgere til isolationsfaciliteter, overholdes gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i henhold til de kriterier, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en isolationsbolig.

Kommunen har ansvar for at visitere til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet, hvis borgeren er indforstået med dette, og visitationen tager udgangspunkt i målgruppe- og visitationskriterierne, som fremgår i de næste afsnit.

Kommunens opgave i forhold til isolation er således at:

 • Vurdere personens muligheder for selvisolation i eget hjem
 • Visitere til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet, hvis personen vurderes at være i målgruppen.
Før der visiteres til isolationsbolig, skal der tages stilling til, om borger kan isolere sig i eget hjem. Om muligt bør selvisolation ske i eget hjem, fordi den smittede person føler sig tryg i rammerne og ressourcerne til isolationsboligen i så fald kan allokeres til personer, som ikke har mulighed for selvisolation i eget hjem.

Læs hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for selvisolation i hjemmet i retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje-om-selvisolation

Forudsætninger for selvisolation i eget hjem At personen ikke forlader hjemmet
 • At personen har mulighed for at opholde sig og sove i et separat værelse
 • At personen har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Alternativt, at personen selv gør grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefacilitet
 • At personen kan holde afstand fra andre i husstanden, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19
 • At øvrige husstandsmedlemmer kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet i hjemmet

Er forudsætningerne for selvisolation i eget hjem ikke opfyldt, kan borgeren visiteres til isolation udenfor eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet, hvis borgeren er i målgruppe til tilbuddet. Se visitationskriterier herunder.Målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og voksne borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med

1. mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,

2. én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Desuden er borgere, der indrejser fra udlandet og som af hensyn til risiko for smittespredning skal lade sig teste og isolere også omfattet af målgruppen for tilbuddet forudsat, at den pågældende i øvrigt er omfattet af målgruppen for tilbuddet.

Det bemærkes, at personer der indrejser fra udlandet og i den forbindelse har behov for et tilbud om ophold på en kommunal isolationsfacilitet, selv skal afholde udgiften hertil.

Børn og unge under 18 år konstateret smittet med covid-19 kan kun visiteres til en bolig ifølge med voksen fra samme husstand.

For at kunne tildele en isolationsbolig, skal følgende kriterier afklares. Hvis der svares ja til spørgsmål 1, 2 og 3 samt enten spørgsmål 4, 5 eller 6, kan borger visiteres til en isolationsbolig. Spørgsmål 7 skal bruges til at afklare, om borgeren selv skal afholde udgifterne til opholdet. Svares der nej til dette spørgsmål, er opholdet fortsat gratis for borgeren.

Spørgsmål

 1. Er påvist smittet med COVID-19 eller i risiko for at være smittet med COVID-19? Ja/nej
 2. Har ingen eller milde symptomer? Ja/nej
 3. Er selvhjulpen og uden behov for sundhedsfaglig hjælp? Ja/nej
 4. Bor sammen med mange mennesker i en bolig, hvor der ikke er nogen mulighed for at have eget værelse og derfor ikke kan holde tilstrækkelig afstand til andre i husstanden (2 meter)? Ja/nej
 5. Deler husstand med en eller flere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19, som det er vanskeligt at sikre den rette afstand til? Ja/nej
 6. Deler husstand med andre, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefaling om isolation i hjemmet f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, og risikoen for smitte derfor øges? Ja/nej
 7. Skal vedkommende rejse til Danmark efter ophold i udlandet og har i den forbindelse brug for ophold på en isolationsfacilitet?


Kommunal medarbejder/privat leverandør

Hvis medarbejder i Skive Kommune har kontakt med borger, der ikke kan selvisolere sig i eget hjem, rettes henvendelse til visitationen mellem kl. 8-15 på telefon 99155401 (tast 1) eller på mail til vh@skivekommune.dk. Ved akut behov på øvrige tidspunkter samt i weekender og helligdage på telefon 99155401 (tast 2).

Visitationen/akutsygeplejen

De isolationsboliger, som Skive Kommune kan visitere til, ligger i Viborg. Isolationsboligerne er et samarbejde mellem Viborg Kommune, Silkeborg Kommune og Skive Kommune.

Henvendelser omkring isolationsbolig fra borger, medarbejder i kommunen, private leverandører, praktiserende læger eller andre håndteres på flg. måde:

 • Det afklares om borger har mulighed for at selvisolere sig i eget hjem.
 • Hvis der er tale om en borger som indrejser fra udlandet, oplyses borgeren prisen for egenbetaling, 1.375 kr. (incl moms) pr. døgn med 3 måltider.
 • Borger skal oplyse navn, CPR-nummer, telefonnummer, vanlig adresse, og evt. mail. Der indhentes samtykke fra borger til at sende navn og telefonnummer evt. mail til Peak 12 Hotel.
 • Navn og ankomsttidspunkt oplyses til receptionen på Peak 12 Hotel  på tlf. 88773400 eller via mail info@peak12.dk. Det aftales med Peak 12 Hotel, hvilket værelse borger skal bo i. Borger orienteres efterfølgende med besked om, at de skal gå direkte til værelset.
 • Der sendes en mail til info@peak12.dk med navn på borger, der er visiteret til boligen. Det er ikke en sikker mail, så oplys kun navn på borger og ikke CPR-nummer. Boligrådgiver sættes på cc mhp. registrering og statistik.
 • Ved ibrugtagning af bolig orienterer Peak 12 Hotel teamleder Ketty Jensen fra Viborg, visi@viborg.dk, som har overblikket over bookingen af boliger.
 • Borgeren oplyses om at der er vederlagsfri forplejning under opholdet - undtagen hvis der er tale om en borger, der undrejser fra udlandet. Forplejning dækker tre daglige hovedmåltider.
 • Borger kan også få nogen til at komme med mad. Det skal dog ske efter aftale med personalet på stedet, og maden skal stilles uden for døren.
 • Visitationen i Skive kommune informeres via advis ved indflyt og fraflyt af sygeplejen på akutpladserne, ved visitering i weekend/helligdag. Når Skive borger fraflytter sender Peak 12 Hotel også mail til vh@skivekommune.dk
 • Visitator kontakter borger førstkommende hverdag efter indflytning for at følge op om borger får mad og væske eller har andre spørgsmål eller andet.
 • Boligrådgiver registrerer alle sager omkring isolationsboliger.
Oplyser borgeren, at det ikke er muligt at transportere sig til isolationsboligen, kontaktes Skive Minibusser på telefonnummer: 9753 5311 inden for følgende tidsrum:

Hverdage mellem 06.00 og 20.00

Weekender mellem 09.00 og 20.00

Borgeren kan ikke selv bestille transporten, det skal ske via kommunen. Det er gratis for borgeren.

Personen der visiterer til kørslen, informerer personen, der skal transporteres til en isolationsfacilitet, om anbefalingerne i forhold til transport dvs. afstand, værnemidler, rengøring og ventilation.

Se eventuelt "Isolation ved påvist COVID-19" fra Sundhedsstyrelsen - bilag 2 side 29 og 30.Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje-om-selvisolation

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Skive Kommunes information til borgere ifm. behov for isolation:

https://www.skive.dk/demokrati-og-kommune/corona-og-vaccination-mod-covid-19/sundhed/

19. november 2021

Sidst opdateret

20.04.2021

Ansvarlig redaktør