Action Card er gældende for alle medarbejdere ved Skive Kommune, der har kontakt med en borger ikke kan selvisolere sig, samt visitatorer og sygeplejersker på akutpladserne i Pleje og Visitation i Skive Kommune.

Dette action Card er udarbejdet for at sikre, at der ved visitation af borgere til isolationsfaciliteter, overholdes gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i henhold til de kriterier, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en isolationsbolig.

Kommunen har ansvar for at visitere til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet, hvis borgeren er indforstået med dette, og visitationen tager udgangspunkt i målgruppe- og visitationskriterierne, som fremgår i de næste afsnit.

Kommunens opgave i forhold til isolation er således at:

 • Vurdere personens muligheder for selvisolation i eget hjem
 • Visitere til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet, hvis personen vurderes at være i målgruppen.
Før der visiteres til isolationsbolig, skal der tages stilling til, om borger kan isolere sig i eget hjem. Om muligt bør selvisolation ske i eget hjem, fordi den smittede person føler sig tryg i rammerne og ressourcerne til isolationsboligen i så fald kan allokeres til personer, som ikke har mulighed for selvisolation i eget hjem.

Læs hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for selvisolation i hjemmet i retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/isolation-ved-paavist-covid-19 

Forudsætninger for selvisolation i eget hjem At personen ikke forlader hjemmet

 • At personen har mulighed for at opholde sig og sove i et separat værelse
 • At personen har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Alternativt, at personen selv gør grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefacilitet
 • At personen kan holde afstand fra andre i husstanden, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19
 • At øvrige husstandsmedlemmer kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet i hjemmet

Er forudsætningerne for selvisolation i eget hjem ikke opfyldt, kan borgeren visiteres til isolation udenfor eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet, hvis borgeren er i målgruppe til tilbuddet. Se visitationskriterier herunder.

Hvis en borger er testet positiv for smitte med COVID-19 skal de isolere sig fra andre – herunder også deres egen familie – indtil de har været symptomfri i 48 timer. Tilbuddet er til borgere over 18 år, som er bosiddende i kommunen eller på midlertidigt ophold (f.eks. turist).

Børn og unge under 18 år konstateret smittet med covid-19 kan kun visiteres til en bolig ifølge med voksen fra samme husstand.

For at kunne tildele en isolationsbolig, skal følgende kriterier afklares. Hvis der svares ja til spørgsmål 1, 2 og 3 samt enten spørgsmål 4, 5 eller 6, kan borger visiteres til en isolationsbolig.

Spørgsmål

 1. Er påvist smittet med Covid-19? Ja/nej
 2. Har ingen eller milde symptomer? Ja/nej
 3. Er selvhjulpen og uden behov for sundhedsfaglig hjælp? Ja/nej
 4. Bor sammen med mange mennesker i en bolig, hvor der ikke er nogen mulighed for at have eget værelse og derfor ikke kan holde tilstrækkelig afstand til andre i husstanden (2 meter)? Ja/nej
 5. Deler husstand med en eller flere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19, som det er vanskeligt at sikre den rette afstand til? Ja/nej
 6. Deler husstand med andre, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefaling om isolation i hjemmet f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, og risikoen for smitte derfor øges? Ja/nej


Kommunal medarbejder/privat leverandør

Hvis medarbejder i Skive Kommune har kontakt med borger, der ikke kan selvisolere sig i eget hjem, rettes henvendelse til visitationen mellem kl. 8-15 på telefon 99155401 (tast 1) eller på mail til vh@skivekommune.dk. Ved akut behov på øvrige tidspunkter samt i weekender og helligdage på telefon 99155401 (tast 2).

Visitationen/akutsygeplejen

De isolationsboliger, som Skive Kommune kan visitere til, ligger i Silkeborg. Isolationsboligerne er et samarbejde mellem Viborg Kommune, Silkeborg Kommune og Skive Kommune.

Henvendelser omkring isolationsbolig fra borger, medarbejder i kommunen, private leverandører, praktiserende læger eller andre håndteres på flg. måde:

 • Der afklares om borger har lægelig dokumentation – se visitationskriterier.
 • Der afklares om borger har mulighed for at selvisolere sig i eget hjem.
 • Borger skal oplyse navn, CPR-nummer, telefonnummer, vanlig adresse, og evt. mail. Der indhentes samtykke fra borger til at sende navn og telefonnummer evt. mail til Vejlsøhus.
 • Navn og ankomsttidspunkt oplyses til Vejlsøhus mellem kl. 7-21 på tlf. 8921 2121. Mellem kl. 21-07 kan henvendelse rettes til tlf. 8722 5511 (Jakob – leder på Vejlsøhus). Det aftales med Vejlsøhus hvilken bolig, borger skal bo i. Borger orienteres efterfølgende med besked om, at de skal gå direkte til boligen.
 • Der sendes en mail til info@vejlsoehus.dk med navn på borger, der er visiteret til boligen. Det er ikke en sikker mail, så oplys kun navn på borger og ikke CPR-nummer. Boligrådgiver sættes på cc mhp. registrering og statistik.
 • Ved ibrugtagning af bolig orienterer Vejlsøhus teamleder Dennis Basler Hansen fra Viborg, dbh@viborg.dk, som har overblikket over bookingen af boliger.
 • Borgeren oplyses om at der er vederlagsfri forplejning under opholdet. Forplejning dækker tre daglige hovedmåltider.
 • Borger kan også få nogen til at komme med mad. Det skal dog ske efter aftale med personalet på stedet, og maden skal stilles uden for døren.
 • Visitationen i Skive kommune informeres via advis ved indflyt og fraflyt af sygeplejen på akutpladserne, ved visitering i weekend/helligdag. Når Skive borger fraflytter sender vejlsøhus også mail til vh@skivekommune.dk
 • Visitator kontakter borger førstkommende hverdag efter indflytning for at følge op om borger får mad og væske eller har andre spørgsmål eller andet.
 • Boligrådgiver registrerer alle sager omkring isolationsboliger.


Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/isolation-ved-paavist-covid-19

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Skive Kommunes information til borgere ifm. behov for isolation:

https://www.skive.dk/demokrati-og-kommune/corona/sundhed/

10. december 2020

Sidst opdateret

26.01.2021

Ansvarlig redaktør