Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for medarbejdere i udekørende funktioner i Pleje og visitation samt medarbejdere der løser støtteopgaver i borgernes eget hjem i Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen, Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med Covid-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet.

Borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 6 måneder efter positiv PCR-svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer, som får symptomer på Covid-19, stadig gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt, for at udelukke reinfektion - uanset hvornår de selv har været smittet.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/husstandskontakter til en smittet indenfor 12 uger efter eget positivt testsvar skal man ikke isoleres/testes med mindre man har symptomer på COVID 19.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/hustandskontakt til en smittet indenfor 12 uger –6 måneder efter eget positivt testsvar, bør personen lade sig teste/evt. isolere efter gældende anbefalinger for hustands/øvrige kontakter - se længere nede i teksten.

Det er først, når en person tester positiv for covid-19 på en PCR-test eller hurtigtest, at der skal igangsættes kontaktopsporing af hustandskontakter og øvrige kontakter. Ved positiv selvtest afventes med smitteopsporing, til der foreligger svar på den opfølgende PCR-test.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19, afventer testsvar eller udviser symptomer på COVID-19.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe, at forholdsregler overholdes.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i forhold til organisering og planlægning af opgaverne, transport, og der skal være fokus på brugen af værnemidler, hygiejne, tilrettelæggelse af de konkrete besøg hos borgerne og deres samboende mv. Der skal arbejdes målrettet med at hindre smittespredning selvom der ikke er et konkret smittetilfælde eller mistanke om smitte.

Eksempler her på er:

 • Opmærksomhed på rengøring, især af fælles kontaktpunkter (fx dørhåndtag) og kontaktflader og andre steder, der berøres af mange forskellige personer.
 • Hjælp alle borgere til korrekt håndhygiejne og hosteetikette (host/nys i engangslommetørklæde eller albuebøjningen)
 • Ved alle besøg spørges borgere, kendte såvel som ukendte, om de har symptomer forenelige med covid-19
 • Sikre afstand til borgeren ved adgang til boligen. Såfremt borgeren selv åbner for medarbejderen, instrueres vedkommende fx i at træde tilbage fra entreen, inden medarbejderen går ind i boligen.
 • Planlæg opgaver, så alle borgere uanset symptomer så vidt muligt hjælpes på afstand (1-2 meter).
 • Udfør korrekt håndhygiejne før og efter kontakt med alle borgere. Benyt værnemidler som foreskrevet.
 • Vurdering af ventilation/udluftning i skrivestuer, mødelokaler m.m.
 • Brug af arbejdsdragt.
 • Systematisk test af i medarbejdere - se nedenstående afsnit.
 • Rådgivning af borgere ift. begrænsning af smittespredning.
 • God afstand mellem medarbejderne f.eks. i frokostrum, omklædning, på kontoret.
 • Medarbejdere anvender mundbind eller heldækkende ansigtsvisir og i tilfælde af mistænkt/bekræftet smitte anvendes værnemidler jf. action card: ”Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/ Coronavirus”

Medarbejdere med symptomer på COVID-19 må ikke møde på arbejde, heller ikke med svage symptomer. Hvis der opstår symptomer i løbet af arbejdsdagen, skal medarbejderen straks sendes hjem. Se action card for medarbejder mistænkt smittet eller bekræftet smittet. 

Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger (se under retningslinjer og materialer).

Medarbejderen skal sikre at borgeren oplyses om symptomerne på COVID-19 og at borgeren er oplyst om, at reagere og give besked over telefonen hvis borgeren får symptomer, herunder også svage symptomer.

Medarbejderen skal endvidere udvise ekstra opmærksomhed på symptomer ved samboende/ægtefæller.

Systematisk test af medarbejdere:

 • Selvtest: Alle medarbejdere i ældre-, sundheds- og socialområdet i Skive Kommune anbefales en daglig selvtest før arbejdet påbegyndes. Hvis denne er positiv skal medarbejderen straks forlade arbejdspladsen og gå i isolation. Der skal laves en opfølgende PCR test hurtigst muligt, som kan bestilles ved at nærmeste leder eller medarbejder kontakter Coronaopsporing tlf. 32320511- tast 7, og opgiver medarbejderens CPR nr.
 • PCR test: De nationale anbefalinger er flg:
  • Medarbejdere, der er vaccineret med to eller tre stik eller er tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder efter positivt test, opfordres til én ugentlig PCR-test. Dette gælder medarbejdere på henholdsvis plejehjem/bosteder og i hjemmeplejen/bostøtten.
  • Medarbejdere, der arbejder på plejehjem/bosteder samt i hjemmeplejen/bostøtten, og som hverken er vaccineret med to eller tre stik eller er tidligere smittet, opfordres til 2 ugentlige PCR-test.

Det er vigtigt at alle medarbejdere og borgere kender symptomerne på COVID-19, så at de hurtigt kan reagere, hvis de selv eller borgerne får symptomer, herunder også milde eller svage symptomer.

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer. De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som f.eks. tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet.

Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza.

Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

Hvis en borger har symptomer på COVID-19, så opfordres borgeren til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer. Borgeren opfordres til at blive i egen bolig og selvisolere sig fra andre. Se afsnit om selvisolation i eget hjem længere nede.

Hvis en medarbejder vurderer, at borgeren udviser symptomer eller oplyses om at borgeren har symptomer, så gives der straks besked til nærmeste leder. Det er ledelsens ansvar, at alle ledere og medarbejdere kan genkende symptomer på COVID-19 og har viden om og forstår deres ansvar for straks at følge nedenstående fremgangsmåde.

Hvis en medarbejder konstaterer, at en borger har symptomer på COVID-19, skal medarbejderen afklare, om borgeren har brug for hjælp til det videre forløb.

Hvis borgeren har behov for en klinisk vurdering

 1. Sundhedsfagligt personale kontakter borgerens læge. I aften- og nattetimer og weekend kontaktes lægevagten.
 2. Observationer af symptomer drøftes med lægen. Lægen kan på det grundlag henvise til test for COVID-19. Hvis borgeren har moderate eller svære symptomer, vurderer lægen, om der er behov for indlæggelse på hospital.

Hvis borgeren ikke har behov for en klinisk vurdering

Borgeren kan selvvisitere til test på www.coronaprover.dk med støtte fra personalet ved behov for det. Såfremt borger har brug for at blive testet i hjemmet kan dette rekvireres ved kontakt til egen læge.

Henvises der til test for COVID-19, er det egen læge, der følger op på og orienterer borger om prøvesvar.

Der bør være opmærksomhed på borgere i risikogrupper.

Retningslinjer om brug af værnemidler følges både ved borgere, hvor der er mistanke om COVID-19 samt hos borgere der er bekræftet smittet. Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, f.eks. ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure.

Se desuden action card:

Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/ Coronavirus.

Når en borger er bekræftet smitte med COVID-19 skal der være fokus på alle de tiltag, der er med til at reducere risikoen for smittespredning.

Følgende procedure følges:

 • Opsporing af medarbejdere der har været tæt på den smittede borger indenfor 48 timer før symptomstart eller 48 timer før den positive test, hvis borgeren ikke har haft symptomer. Medarbejdere testes med en antigentest/selvtest hurtigst muligt og med en PCR-test på dag 0 og 4. Medarbejdere testes uanset vaccinationsstatus og tidligere smitte. Undtaget for test er medarbejdere, der er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger. Smitteopsporing påbegyndes først hvis borger er testet positiv med kviktest eller PCR test (ikke selvtest)
 • Vejlede og støtte borgeren i at isolere sig og ikke komme i kontakt med andre. Se nedenstående afsnit om selvisolation i eget hjem.
 • At der kommer så få medarbejdere, som det er muligt hos borgeren og at det er faste medarbejdere med de relevante kompetencer.-
 • Fokus på hygiejne, rengøring og brugen af værnemidler hos borgeren. Hygiejneorganisation kan kontaktes med henblik på vejledning.
 • Medarbejderne kan evt. støtte borgeren i at kontakte eventuelle husstands kontakter og øvrige kontakter samt udvise ekstra opmærksomhed på symptomer hos samboende
 • Hvis en borger er testet positiv ved brug af selvtest, skal vedkommende hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test. Smitteopsporing igangsættes først, hvis den opfølgende PCR-test er positiv.

Hygiejneorganisation kontaktes pr. telefon hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da orienteres nærmeste leder. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19. 

Når man er bekræftet smittet med COVID-19 anses man først som smittefri når man:

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at man forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol). I tvivlstilfælde kontaktes egen læge.
 • Hvis man ikke har haft symptomer, anses man som smittefri efter 7 dage fra testdato. Hvis man i forløbet får symptomer, gælder at man isolerer sig ind til 48 timer efter symptomophør.

For personer, som har haft et alvorligt forløb, eller er særligt udsatte grundet massivt nedsat immunforsvar kan der være andre regler ift. smittefrihed. I så fald vil der foreligge lægelig information om dette.

Husk tavshedspligten er gældende. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Flere smittede i samme hjemmepleje-distrikt

Konstateres der flere borgere med påvist COVID-19 i et hjemmeplejedistrikt, kan arbejdet konkret tilrettelægges, så antallet af kontakter begrænses. Det anbefales derfor at etablere et team af medarbejdere med tæt ledelsestilstedeværelse, som tilknyttes borgere med påvist COVID-19. Det kan være med til at sikre så få kontakter som muligt hos den enkelte borger samt et yderligere skærpet fokus på hygiejne og korrekt brug af værnemidler.

Det skal understreges, at der er tale om tiltag, der kan tages i brug, hvor forholdene tillader det, og at arbejdstilrettelæggelse ikke skal overskygge andre tiltag, der er af større vigtighed for at minimere smitterisikoen, navnlig hygiejne og korrekt brug af værnemidler.

Om muligt bør selvisolation ske i eget hjem, fordi den smittede person føler sig tryg i rammerne og ressourcerne i forhold til eksterne isolationsfaciliteter i så fald kan allokeres til personer, som ikke har mulighed for selvisolation i eget hjem.

Selvisolation anbefales for følgende grupper:

 • Personer med symptomer på COVID-19, som afventer svar eller har fået påvist smitte med ny coronavirus
 • Personer uden symptomer med positivt svar på test for ny coronavirus
 • Husstandskontakter til bekræftet smittet person, som endnu ikke har fået 3. stik. Der skal foreligge negativt svar på testen på dag 4, før selvisolation kan ophæves. 
 • Husstandskontakter som bliver løbende udsat for smitte, fx fordi de passer et sygt barn'.

Forudsætninger for selvisolation i eget hjem:

 • At personen ikke forlader hjemmet
 • At personen har mulighed for at opholde sig og sove i et separat værelse
 • At personen har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Alternativt, at personen selv gør grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefaciliteter.
 • At personen kan holde afstand til andre i husstanden, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19
 • At øvrige husstandsmedlemmer kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet

Borgeren vil ved en positiv test for COVID-19 også modtage information om selvisolation i eget hjem fra Sundhedsstyrelsen.

Er ovennævnte forudsætninger for selvisolation i eget hjem ikke opfyldt, kan borgeren visiteres til isolation udenfor eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet. Er dette tilfældet, se action card for ’Isolationsfaciliteter’.

Kontakten mellem den smittede og den person, den smittede har været i kontakt med, skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
 2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Ved borgere, ikke mistænkt eller bekræftet smittet med Covid-19, hvor man efterfølgende, inden for 48 timer efter kontakt, finder ud af at borgeren er smittet bliver personalet som har været i tæt kontakt med borgeren øvrige kontakter, hvis personalet ikke har haft ansigtsværnemidler (briller/ visir og mundbind), handsker og langærmet væskeafvisende kittel på og opfylder definitionen for øvrige kontakter.

Tester sundhedspersonale positiv bliver borgere og kollegaer øvrige kontakter, hvis der ikke er benyttet ansigtsværnemidler (briller/ visir og mundbind), handsker og langærmet væskeafvisende kittel og borgeren/kollegaen opfylder definitionen for øvrige kontakter

Det anbefales ikke for en sikkerhedsskyld at bruge værnemidler som ved mistænkt eller bekræftet smittet hos alle borgere både pga. det arbejdsmiljømæssigt er belastende og ressourcespild.

Kontakter opdeles i ’hustandskontakter’ og ’øvrige kontakter’

Husstandskontakter er:

 • De personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist covid-19
 • Kæreste til en person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen)
 • Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til en person, der har fået påvist covid-19
 • Overnattende gæster/legekammerater

Anbefalinger for husstandskontakter:

 • Når en person smittes anbefales alle husstandskontakterne eller tilsvarende at gå i selvisolation og blive PCR-testet på 4.- og 6.- dagen efter sidste kontakt til den smittede person.
 • Hvis der opstår udfordringer med PCR-test kapaciteten, kan 6. dags test i stedet være en hurtigtest. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.
 • På baggrund af en foreløbig vurdering fra SSI om, at det 3. vaccinationsstik viser en beskyttende effekt, anbefales personer, som har fået det 3. stik, samt personer, som har haft covid-19 inden for de seneste 12 uger, ikke at gå i selvisolation. Husstandskontakter, som har fået 3. stik, anbefales i stedet for isolation at få taget en hurtigtest hurtigst muligst samt efterfølgende PCR-test på 4.- og 6.- dagen (6. dags testen kan erstattes af en hurtigtest, hvis PCR-testkapaciteten er udfordret) efter sidste kontakt til den smittede person.
 • Tidligere smittede inden for de seneste 12 uger anbefales ikke isolation og heller ikke test.
 • Hvis man som husstandskontakt har løbende kontakt til fx et smittet barn anbefales man, uanset 3. stik og tidligere smitte, at gå i isolation og blive testet hurtigst muligt med en hurtigtest og igen med en PCR-test 48 timer efter, personen er smittefri. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test.

Øvrige kontakter er

 • Øvrige kontakter til en smittet person, er de kontakter som den smittede har været tæt på uden for hjemmet.
 • Øvrige kontakter: De personer, som har været tæt på en person, der har fået påvist covid-19 (dog ikke ved selvtest), og som ikke er husstandskontakter.
 • Det kan fx være: - Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor til et møde, på uddannelsesinstitutioner eller på en arbejdsplads.
 • Personer, der har været til middag med den smittede eller lign.
 • Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med, eller siddet i en bil med.
 • Personer du har været tæt på i forbindelse med en plejesituation.
 • Det vil også være de personer, som får besked via Smitte│stop appen, at de har været tæt på en smittet person

Anbefalinger for øvrige kontakter

 • Øvrige kontakter (uanset vaccinations- og tidligere smittestatus) anbefales ikke selvisolation, men anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt.
 • Er man blevet øvrig kontakt via Smitte│stop appen, anbefales man kun én hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt
 • Hvis man som øvrig kontakt udvikler symptomer eller tester positivt på en test, skal man straks gå i selvisolation og få taget en PCR-test hurtigst muligt. Opsporing af både husstands- og øvrige kontakter igangsættes allerede ved positivt svar på hurtigtesten (ikke ved positiv selvtest). Hvis den opfølgende PCR-test er negativ kan selvisolationen og kontaktopsporingen ophæves.
 • Øvrige kontakter som har været tidligere smittede inden for de seneste 12 uger behøver ikke at gå i selvisolation og anbefales heller ikke test. Dette skyldes, at testen i denne periode kan være positiv pga. inaktiv virus. - Hvis man som øvrig kontakt og tidligere smittet inden for 12 uger, udvikler symptomer på covid-19 anbefales dog straks selvisolation og PCR- test. Hvis PCR-testen er negativ kan man ophæve selvisolationen, da det må formodes at de fejler noget andet.

Opsporing

Når en borger bliver bekræftet smittet med COVID-19, så skal borgeren så vidt muligt selv informere både hustandskontakter og øvrige kontakter.  

Hvis man som smittet har behov for hjælp til at identificere og/eller kontakte sine kontakter, kan man ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Er borger ikke selv i stand til at stå for opsporingen, skal personalet understøtte borger i dette.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har haft kontakt til borger, eller medarbejder, eller om der er nogle der skal testes som øvrige kontakter. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Leder skal sikre, at medarbejderne der er øvrige eller hustandskontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. 

Obs: Alle borgere, der er selvstændigt boende og testet positive for COVID-19, vil også blive kontaktet af Coronaopsporingen- både via brev i eBoks og pr telefon. Dette skal anses som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Lederen skal stadigvæk handle efter anbefalingerne.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister for at følge op på, om der er kontakter blandt kollegaer eller borgere, eller om der er personer der skal testes som øvrig kontakt. Ved tvivl om dette kontaktes den kommunale hygiejneorganisation– se afsnit vedrørende råd og vejledning. 

Henvisning til test for husstandskontakter

Husstandskontakter kan selv booke tid til PCR-test på coronaprover.dk, hvis den smittede har oplyst vedkommende om den smittedes rekvisitionsnummer fra Sundhed.dk. Har man behov for henvisning samt hjælp til testtidspunkter, kan man fortsat ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 med henblik på at få oprettet henvisning til test. Derefter bookes de to tests på coronaprover.dk eller med bistand fra regionen på tlf. 7842 4242, hvis den smittede (eller dennes forælder ved under 15-årige) ikke har NemID/MitID

Statens Serum Institut anbefaler, at hvis der fremkommer nye varianter med særlig øget smitsomhed, øget alvorlighed eller udfordringer i forhold til effekt af vacciner, så kan der igangsættes både isolation og test af husstands/øvrige kontakter og deres kontakter. Sker dette vil man blive kontaktet af Styrelsen for patientsikkerhed.

På grund af muligheden for et meget stort antal isolerede kontakter kan der opstå behov for at undtage isolation for personale, der varetager kritiske funktioner i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren. Det vil bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering fra arbejdsgivers side og vil udelukkende være i helt særlige tilfælde, hvor det ellers vil medføre ophør af driften af en afdeling mv., og fraværet ikke kan dækkes ad anden vej. Det er en forudsætning, at medarbejderen testes dagligt med hurtigtest/selvtest umiddelbart inden arbejdet påbegyndes. Er ovennævnte kriterier opfyldt skal leder kontakte hygiejneorganisationen med henblik på vejledning om dette. Er hygiejneorganisationen ikke at træffe, kontaktes Styrelsen for Patientsikkerhed på 70 20 02 66 for vejledning.

Generelt:

Man må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Information til medarbejdere:

Lederen sikrer at relevante medarbejdere informeres når der er et smittetilfælde og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har været i tæt kontakt med medarbejder – se action card test af medarbejdere.

Information til medbeboere / andre borgere:

Borgere, der er opsporet som husstandskontakt/øvrig kontakt, skal informeres på følgende måde:

 • Leder skal sikre at berørte borgere kontaktes personligt og informeres kort.
 • Personlig værge skal ligeledes orienteres.

Borgere som bor selvstændigt, skal have udleveret et informationsbrev, når de kontaktes personligt og informeres.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer). Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis en samboende i boligen enten er bekræftet eller mistænkt smittet med COVID-19, fordi vedkommende udviser symptomer, skal medarbejderen:

 • Sikre at den samboende opholder sig i et aflukket rum under hele besøget.
 • Informere den samboende om følgende:
  • Vigtigheden af at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd ved symptomer på og påvist COVID-19.
  • Smitteopsporing af hustands/øvrige kontakter - herunder muligheder for rådgivning gennem Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Hensigtsmæssige rammer for isolation i eget hjem og muligheder for dette, herunder muligheden for et isolationsophold uden for hjemmet, hvis det ikke er muligt i hjemmet.

Genoplivning

Genoplivning efter hjertestop i sundheds- og ældresektoren bør under COVID-19-epidemien som udgangspunkt varetages som vanligt.

Genoplivning er at betragte som en aerosolgenererende procedure, hvorfor relevante værnemidler bør anvendes ved genoplivning af borger med mistænkt eller bekræftet COVID-19, inkl. brug af FFP3-maske, handsker og overtrækskittel. Ved genoplivning af borger hvor COVID-19 er bekræftet, vurderes mund-til-mund indblæsning at kunne undlades, men der bør udføres maskeventilation med f.eks. Rubens Ballon, såfremt en sådan er tilgængelig, og såfremt medarbejderne kan betjene den.

Genoplivning efter hjertestop i sundheds- og ældresektoren bør under COVID-19-epidemien som udgangspunkt varetages som vanligt.

Genoplivning er at betragte som en aerosolgenererende procedure, hvorfor relevante værnemidler bør anvendes ved genoplivning af borger med mistænkt eller bekræftet COVID-19, inkl. brug af FFP3-maske, handsker og overtrækskittel.

Ved genoplivning af borger hvor COVID-19 er bekræftet, vurderes mund-til-mund indblæsning at kunne undlades, men der bør udføres maskeventilation med f.eks. Rubens Ballon, hvis en sådan er tilgængelig, og medarbejderne kan betjene den.

Dokumentation følger gældende retningslinjer på områderne i fagsystemerne.

I fagsystemet Nexus, under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af og oplært i brugen af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler

Se henvisninger vedrørende infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kontaktes pr telefon hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatoren orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smittede, mistænkt smittede borgere, opsporing af nære kontakter m.m. da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 7020 0266.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles Corona hotline på 7020 0233

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen:

Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19:

COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter - Sundhedsstyrelsen

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

Pjecen: Til dig der har symptomer på COVID-19

Informationsmaterialer til borgere om frivillig isolation ved påvist covid-19:

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:

Anbefalinger til personer i øget risiko:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Infektionshygiejniske retningslinjer fra SSI:

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

11. januar 2022

Sidst opdateret

11.01.2022

Ansvarlig redaktør