Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for medarbejdere i udekørende funktioner i Pleje og Omsorg samt medarbejdere der løser støtteopgaver i borgernes eget hjem i Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen, Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med Covid-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet.

Borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 60 dage efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

En positiv selvtest behøver ikke blive verificeret med en PCR-test.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe, at forholdsregler overholdes.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i forhold til organisering og planlægning af opgaverne. De generelle råd om forebyggelse bør forsat følges, selvom størstedelen af borgere, pårørende samt medarbejdere er vaccineret.

Eksempler her på er:

 • Bliv hjemme, når du er syg
 • Opmærksomhed på rengøring, især hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter (fx dørhåndtag) og kontaktflader og andre steder, der berøres af mange forskellige personer.
 • Hjælp alle borgere til korrekt håndhygiejne og hosteetikette (host/nys i engangslommetørklæde eller albuebøjningen)
 • Planlæg opgaver, så alle borgere uanset symptomer så vidt muligt hjælpes på afstand (1-2 meter).
 • Udfør korrekt håndhygiejne før og efter kontakt med alle borgere. Benyt værnemidler som foreskrevet.
 • Vurdering af ventilation/udluftning i skrivestuer, mødelokaler m.m.
 • Brug af arbejdsdragt.
 • Systematisk test af medarbejderne- se nedenstående afsnit.
 • Rådgivning af borgere ift. begrænsning af smittespredning.
 • God afstand mellem medarbejderne f.eks. i frokostrum, omklædning, på kontoret.

Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger (se under retningslinjer og materialer).

Medarbejderen skal sikre at borgeren oplyses om symptomerne på COVID-19 og at borgeren er oplyst om, at reagere og give besked over telefonen hvis borgeren får symptomer. Medarbejderen skal endvidere udvise ekstra opmærksomhed på symptomer ved samboende/ægtefæller.

Systematisk test af medarbejdere:

Selvtest:

 • Personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) og på sociale tilbud med sårbare borgere opfordres til at tage 2 ugentlige selvtest.
 • Plejehjem og hjemmeplejen: løst tilknyttet personale (vikarer) på plejehjem og i hjemmeplejen anbefales en selvtest inden de påbegynder deres vagt.

Da der kan opstå falske positive selvtest, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar med selvtest, til at tage endnu en selvtest umiddelbart efter den 1. positive selvtest og først hvis denne også er positiv at gå i selvisolation.  Hvis man får en positiv og en negativ test, tages endnu en selvtest, således man går efter det resultat som findes for 2 ud af 3 tests.

PCR-test:

 • Hjemmeplejen og plejeboliger: Der anbefales 1 test hver 14. dag hvis man ikke har været positiv inden for de seneste 60 dage (suppleret med 2 ugentlige selvtest som beskrevet ovenfor).

Alle medarbejdere bør fortsat følge retningslinjer om selvisolation, hvis de udvikler betydende symptomer på covid-19, uanset hvornår disse symptomer optræder og uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus. Er man i øget risiko for alvorlig forløb anbefales desuden test.

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer. De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som f.eks. tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet.

Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza.

Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

Betydende symptomer:

Symptomer på covid-19 sygdom som feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig. Man behøver ikke have alle symptomerne.

Asymptomatisk smitte:

Ingen symptomer på covid-19, men konstateret smitte ved PCR-test

Lette symptomer:

Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse.

Symptomophør:

Det tidspunkt, hvor de betydende symptomer ophører. Selvisolation kan godt ophæves selvom ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. fortsætter efter dette tidspunkt.

Testtidspunkt:

Tidspunkt for udførelse af podning i næste eller svælg. Tid fra testtidspunkt regnes fra hele klokkeslæt til hele klokkeslæt f.eks. fra podning mandag kl. 14.25 til ophævelse af selvisolation torsdag kl. 14.00. Hvis der er udført både antigen- og PCRtest regnes fra tidspunkt for første podning med positivt testsvar

Hvis en borger har symptomer på COVID-19, så opfordres borgeren til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer. Hvis borgeren har betydende symptomer, opfordres vedkommende til selvisolation. Se afsnit længere nede.

Hvis en medarbejder vurderer, at borgeren udviser betydende symptomer eller oplyses om at borgeren har betydende symptomer, så gives der straks besked til nærmeste leder. Det er ledelsens ansvar, at alle ledere og medarbejdere kan genkende symptomer på COVID-19 og har viden om og forstår deres ansvar for straks at følge nedenstående fremgangsmåde.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 60 dage efter positiv PCR-svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer, som får betydende symptomer på COVID 19 stadig gå i selvisolation. Der anbefales kun test for covid-19 af personer, hvis de er syge med symptomer på covid-19, og hvis de samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid 19, og hermed kan være i målgruppen for tidlig tabletbehandling. Det gælder personer på 65 år eller derover, eller personer som af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, herunder gravide.

Hvis en medarbejder konstaterer, at en borger har symptomer på COVID-19, skal medarbejderen afklare, om borgeren har brug for hjælp til det videre forløb.

Medarbejderne skal vejlede borgere i at gå i selvisolation i eget hjem. Der anvendes værnemidler ved tæt kontakt. Ved behov for klinisk vurdering kontaktes egen læge/ vagt for vurdering af test/ indlæggelse. Er der ikke behov for klinisk vurdering anbefales borgere på og over 65 år samt andre personer i øget risiko at blive testet. Der kan bestilles tid til PCR-test på www.coronaprover.dk med støtte fra medarbejderen ved behov for dette. Med henblik på at få stillet en hurtig diagnose og evt. iværksættelse af hurtig behandling, kan der også anvendes selvtest.

Henvises der til PCR-test for COVID-19, er det egen læge/borgeren selv, der følger op på og orienterer borger om prøvesvar.

Retningslinjer om brug af værnemidler følges både ved borgere, hvor der er mistanke om COVID-19 samt hos borgere der er bekræftet smittet. Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, f.eks. ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure.

Se desuden action card:

Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/ Coronavirus.

Når en borger er bekræftet smitte med COVID-19 skal der være fokus på alle de tiltag, der er med til at reducere risikoen for smittespredning.

Følgende procedure følges:

 • Vejlede og støtte borgeren i at isolere sig og ikke komme i kontakt med andre. Se nedenstående afsnit om selvisolation i eget hjem.
 • At der kommer så få medarbejdere, som det er muligt hos borgeren, og at det så vidt muligt er uddannede medarbejdere (fx social- og sundhedsassistent og social og sundhedshjælper) til borgere med konstateret covid-19 eller mistanke herom.
 • Fokus på hygiejne, rengøring og brugen af værnemidler hos borgeren. Hygiejneorganisation kan kontaktes med henblik på vejledning.

Husk tavshedspligten er gældende. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Om muligt bør selvisolation ske i eget hjem, fordi den smittede person føler sig tryg i rammerne.

Selvisolation indebærer: Bliv hjemme og undgå at mødes med personer, som man ikke bor sammen med. Bliv i egen bolig/matrikel. Anvend et CE-mærket mundbind og hold ca. 2 meters afstand til andre, hvis man går ud, f.eks., for at blive testet eller gå med hunden. Offentlig transport eller taxa må ikke benyttes.

Det er ikke alle hjem, der har de fysiske rammer til at opretholde selvisolation, eller hvor det er praktisk muligt, hvad enten det gælder påvist covid-19 hos borgeren eller hos en person i husstanden. Kommuner bør sikre at borgere, der ikke har mulighed for at opretholde selvisolation, får den nødvendige hjælp til dette.

Anbefalinger ved betydende symptomer:

 • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut.
 • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved lette symptomer fastholdes selvisolationen indtil 4 døgn fra testtidspunktet. 

Hvis man ikke har symptomer, anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet

Generelt:

Man må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Information til medarbejdere:

Lederen sikrer at relevante medarbejdere informeres når der er et smittetilfælde og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer).

Hvis en samboende i boligen enten er bekræftet eller mistænkt smittet med COVID-19, skal medarbejderen sikre at vedkommende opholder sig i aflukket rum under hele besøget, og anbefales at følge Sundhedsstyrelsens råd om selvisolation.

Genoplivning efter hjertestop i sundheds- og ældresektoren bør under COVID-19-epidemien som udgangspunkt varetages som vanligt.

Genoplivning er at betragte som en aerosolgenererende procedure, hvorfor relevante værnemidler bør anvendes ved genoplivning af borger med mistænkt eller bekræftet COVID-19, inkl. brug af FFP3-maske, handsker og overtrækskittel.

Ved genoplivning af borger hvor COVID-19 er bekræftet, vurderes mund-til-mund indblæsning at kunne undlades, men der bør udføres maskeventilation med f.eks. Rubens Ballon, hvis en sådan er tilgængelig, og medarbejderne kan betjene den.

Dokumentation følger gældende retningslinjer på områderne i fagsystemerne.

I fagsystemet Nexus, under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af og oplært i brugen af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler

Se henvisninger vedrørende infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kan kontaktes pr telefon med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Tina Dahl Nielsen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smitte m.m., da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 7020 0266.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller der kan søges på www.coronasmitte.dk 

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen:

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

Anbefalinger til personer i øget risiko:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Infektionshygiejniske retningslinjer fra SSI:

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

7. september 2022

Sidst opdateret

01.11.2022

Ansvarlig redaktør