Action Card er gældende for medarbejdere ansat på plejecenter eller døgntilbud i Pleje og Visitation, Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen i Skive Kommune

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelse.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, og det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet.

Borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 6 måneder efter positiv PCR-svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer, som får Symptomer på Covid 19, stadig gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt for at udelukke re-infektion- - uanset hvornår de selv har været smittet.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/husstandskontakter til en smittet indenfor 12 uger efter eget positivt testsvar skal man ikke isoleres/testes med mindre man har symptomer på COVID 19.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/hustandskontakt til en smittet indenfor 12 uger –6 måneder efter eget positivt testsvar, bør personen lade sig teste/evt. isolere efter gældende anbefalinger for husstands/øvrige kontakter- se længere nede i teksten.

Det er først, når en person tester positiv for covid-19 på en PCR-test eller hurtigtest, at der skal igangsættes kontaktopsporing af hustandskontakter og øvrige kontakter. Ved positiv selvtest afventes med smitteopsporing, til der foreligger svar på den opfølgende PCR-test

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på COVID-19.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe, at forholdsregler overholdes.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i bred forstand i hverdagen, både i forhold til organisering og planlægning af opgaverne. Der skal være fokus på brugen af værnemidler, hygiejne (hosteetikette, håndhygiejne, rengøring), fokus på symptomer m.v. Der skal arbejdes målrettet med at hindre smittespredning, selvom der ikke er et konkret smittetilfælde eller mistanke om smitte.

Eksempler her på er:

 • Håndhygiejne
 • Vurdering af ventilation/udluftning i skrivestuer, mødelokaler m.m.
 • Brug af arbejdsdragt
 • Systematisk test af medarbejdere - se nedenstående afsnit.
 • Instruks i korrekt brug af værnemidler
 • Rådgivning af borgere ift. begrænsning af smittespredning
 • God afstand mellem medarbejderne ex. i frokostrum, omklædning, på kontoret
 • Rengøring af arbejdspladsen fokus på kontaktpunkter
 • Medarbejdere anvender mundbind eller heldækkende ansigtsvisir og i tilfælde af mistænkt/bekræftet smitte anvendes værnemidler jf. action card: ”Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/ Coronavirus”
 • Besøgende opfordres til at blive testet inden besøg, samt til at anvende mundbind hvis der ikke kan holdes afstand på mindst 1 meter

Medarbejdere med symptomer på COVID-19 må ikke møde på arbejde, heller ikke med svage symptomer. Hvis der opstår symptomer i løbet af arbejdsdagen, skal medarbejderen straks sendes hjem. Se action card for medarbejder mistænkt smittet eller bekræftet smittet.

Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger (se under retningslinjer og materialer).

Systematisk test af medarbejdere:

 • Selvtest: Alle medarbejdere i ældre-, sundheds- og socialområdet i Skive Kommune anbefales en daglig selvtest før arbejdet påbegyndes. Hvis denne er positiv skal medarbejderen straks forlade arbejdspladsen og gå i isolation. Der skal laves en opfølgende PCR test hurtigst muligt, som kan bestilles ved at nærmeste leder eller medarbejder kontakter Coronaopsporing tlf. 32320511- tast 7, og opgiver medarbejderens CPR nr.
 • PCR test: De nationale anbefalinger er flg:
  • Medarbejdere, der er vaccineret med to eller tre stik eller er tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder efter positivt test, opfordres til én ugentlig PCR-test. Dette gælder medarbejdere på henholdsvis plejehjem/bosteder og i hjemmeplejen/bostøtten.
  • Medarbejdere, der arbejder på plejehjem/bosteder samt i hjemmeplejen/bostøtten, og som hverken er vaccineret med to eller tre stik eller er tidligere smittet, opfordres til 2 ugentlige PCR-test.

Indflytning på institutioner:

 For at forebygge smitte anbefales det at teste personer, uanset vaccinations- og tidligere smittestatus, der flytter ind på fx plejehjem og botilbud mv., samt patienter, der udskrives fra sygehus til disse institutioner. Hvis borger tidligere er testet negativ for COVID-19, fx i forbindelse med indlæggelse, bør der foretages fornyet test, hvis der er gået mere end 48 timer siden sidste test. Test kan alene undlades for borgere, som er testet positiv for COVID-19 inden for 12 uger, og som ikke udviser symptomer. Har borgeren været testet positiv for COVID-19 for mere end 12 uger siden, anbefales test. 

Er testen positiv, anbefales det at borger først flytter ind 48 timer efter symptomophør, eller 7 dage efter positiv test ved asymptomatiske borger. Dette efter en konkret vurdering af den enkelte borgers fysiske og psykiske helbred. 

Ved udskrivelse fra en sygehusafdeling med igangværende smitteudbrud, bør bør borger håndteres som øvrig kontakt, og testes med kviktest (evt. selvtest) hurtigst muligt og på dag 4 efter sidste kontakt med den smittede person. 

Det er vigtigt, at alle medarbejdere og borgere kender symptomerne på COVID-19, således at de hurtigt kan reagere, såfremt de selv eller borgerne får symptomer, herunder også milde eller svage symptomer.

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer.

De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet.

Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza. Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

 

Hvis en borger har symptomer på COVID-19, så opfordres borgeren til at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger og retningslinjer. Borgeren opfordres til at blive i egen bolig og isolere sig fra andre.

Hvis en medarbejder vurderer, at borgeren udviser symptomer eller oplyses om at borgeren har symptomer, så gives der straks besked til leder.

Det er ledelsens ansvar, at alle ledere og medarbejdere kan genkende symptomer på COVID-19 og har viden om og forstår deres ansvar for straks at følge nedenstående fremgangsmåde.

Har en borger symptomer, der kræver lægefaglig vurdering, skal denne opfordres til at kontakte egen læge, eller der indhentes samtykke til at medarbejderen kontakter borgerens læge eller lægevagten. Observationer drøftes med lægen, som kan henvise til test for COVID-19.

Henvises der til test for COVID-19, vil institutionen blive orienteret i tilfælde af positive testsvar. Negative testsvar kan verificeres ved kontakt til egen læge.

Se action card "test af borgere"

Har borgeren lette symptomer, der ikke kræver lægefaglig vurdering, bestilles test af borger på www.coronaproever.dk.  Hvis borgeren ikke kan komme til teststedet, kan den udekørende Covid testbil bestilles af egen læge. 

Der bør være opmærksomhed på borgere i risikogrupper.

Retningslinjer om brug af værnemidler følges både ved borgere, hvor der er mistanke om COVID-19,  hos borgere der er bekræftet smittet. Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, f.eks. ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure

Se desuden action card: Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/ Coronavirus

Når en borger er bekræftet smitte med COVID-19 skal der være fokus på alle de tiltag, der er med til at reducere risikoen for smittespredning.

Følgende procedure følges:

 • Hvis det drejer sig om en borger, skal denne isoleres, og tilstanden observeres for forværring (såfremt det ikke allerede er sket, og borgeren fortsat er på institutionen).
 • Hvis en borger får symptomer, skal denne straks gå i selvisolation og blive testet med det samme. Det gælder også for borgere, der er tidligere smittet med COVID 19 inden for de seneste 12 uger. 
 • At der kommer så få medarbejdere, som det er muligt hos borgeren og at det er faste medarbejdere med de relevante kompetencer
 • Fokus på hygiejne, rengøring og brugen af værnemidler hos borgeren. Hygiejneorganisation kan kontaktes med henblik på vejledning
 • Hvis en borger er testet positiv ved brug af selvtest, skal vedkommende straks gå i selvisolation og hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test. Denne kan bestilles enten via coronaproever.dk eller egen læge. Smitteopsporing igangsættes først, hvis den opfølgende PCR-test er positiv.
 • Hygiejneorganisation kontaktes pr telefon hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da rettes henvendelse til nærmeste leder. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud/institution.
 • Identifikation af de medarbejdere og beboere, der bør testes som en del af smitteudbrudshåndteringen. Er der tale om en smittet beboer, er det alle beboere og medarbejdere på afsnittet/afdelingen, der bør testes. Er der tale om en smittet medarbejder, er det på den/de afsnit//afdeling(er), som vedkommende har arbejdet på i den periode, hvor denne har kunnet smitte andre, dvs. 48 timer forud for symptomerne opstod eller 48 timer før den positive test, hvis medarbejderen ikke har haft symptomer.

De identificerede beboere og medarbejdere testes med en antigentest eller selvtest hurtigst muligt, uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte. Undtaget herfor er dog personer, der er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger. For borgere, der ikke er i stand til at foretage en selvtest, kan en medarbejder assistere vedkommende i at få foretaget testen. Ved assisteret selvtest er der tale om, at medarbejderes anvender testkit til selvtest, og derfor kan anvendes af alle uanset kompetenceniveau. Assisteret selvtest af en borger dokumenteres i Nexus. Se endvidere instruks fra SST vedr. assisteret selvtest:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Instruks-til-covid-19-selvtest-paa-institutioner

 • Herefter testes de identificerede beboere og medarbejdere med en PCR-test på dag 0, 4 og 7 uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte. Undtaget herfor er dog personer, der er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger. Testen på dag 7 kan erstattes af en antigentest, hvis der er kapacitetsudfordringer. Dette testregime igangsættes udelukkende første gang, der er konstateret smitte på de(t) konkrete afsnit/afdeling på institutionen. Hvis der påvises covid-19 hos en medarbejder eller beboer på et andet afsnit/afdeling ud over de(t) pågældende, hvor der allerede er igangsat smitteopsporing, betragtes dette som et nyt smitteudbrud, hvor samme testregime følges.
 • Herefter testes borgere og medarbejdere hver 7. dag med en PCR-test, indtil der ikke er flere smittetilfælde på afsnittet/afdelingen. Hvis medarbejderne i forvejen PCR testes systematisk på arbejdspladsen, er det tilstrækkeligt at følge det rul.
 • Borgere og medarbejdere som ikke har symptomer, skal ikke isoleres forud for testresultat, med mindre de i mellemtiden udvikler symptomer på covid-19. Borgers test dokumenteres i Nexus.

Procedure for bestilling af PCR test (Covid test bil) ifm. et smittetilfælde ses via nedenstående link:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Når man er bekræftet smittet med COVID-19 anses man først som smittefri når man:

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at man forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol). I tvivlstilfælde kontaktes egen læge.
 • Hvis man ikke har haft symptomer, anses man som smittefri efter 7 dage fra testdato. Hvis man i forløbet får symptomer, gælder at man isolerer sig ind til 48 timer efter symptomophør.

For personer, som har haft et alvorligt forløb, eller er særligt udsatte grundet massivt nedsat immunforsvar kan der være andre regler ift. smittefrihed. I så fald vil der foreligge lægelig information om dette.

Husk tavshedspligten er gældende. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Selvisolation af mistænkt smittede og smittede borgere er med til at mindske smittespredningen på institutionen.

Selvisolation anbefales for følgende grupper:

 • Personer med symptomer på COVID-19, som afventer svar eller har fået påvist smitte med ny coronavirus
 • Personer uden symptomer med positivt svar på test for ny coronavirus
 • Husstandskontakter til en bekræftet smittet person, som endnu ikke har fået 3. stik. Der skal foreligge negativt svar på testen på dag 4, før selvisolation kan ophæves. 

Der skal være en effektiv adskillelse, dvs. en lukket dør mellem den bekræftede smittede og de øvrige borgere.

Der ophænges tydelig skiltning om forholdsregler på afsnit, hvor der er borgere med COVID-19.

Hvis flere borgere på en institution har bekræftet COVID-19 (ikke blot mistanke), kan man oprette et midlertidigt afsnit, hvor man kan isolere borgerne som en samlet gruppe. Derved kan borgerne bevæge sig uden for egen bolig med tilgang til fællesarealer i stedet for at sidde isoleret i egen bolig. Der skal være en effektiv adskillelse, dvs. en lukket dør, mellem de bekræftet smittede og øvrige borgere.

Tillader de fysiske forhold ikke isolation af en samlet gruppe af borgere med COVID-19, er det også muligt at zoneinddele institutionen, så afsnit med en eller flere borgere med påvist COVID-19 isoleres fra resten af institutionen. Borgere, der ikke kan gå i isolation i egen bolig, kan således bevæge sig uden for egen bolig med tilgang til fællesarealer inden for zonen i stedet for at sidde isoleret.

Det er vigtigt at smittetilfælde og isolation af borgere dokumenteres i fagsystemet, så alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Nogle borgere forstår ikke nødvendigheden af at isolere sig, og her forsøges borgeren motiveret til at blive i egen bolig gennem pædagogiske metoder. Er dette ikke muligt, kan Hygiejneorganisationen eller Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes - se under råd og vejledning.

Kontakten mellem den smittede og den person, den smittede har været i kontakt med, skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

1) i kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

2) i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Ved borgere, ikke mistænkt eller bekræftet smittet med Covid-19, hvor man efterfølgende, inden for 48 timer efter kontakt, finder ud af at borgeren er smittet bliver personalet som har været i tæt kontakt med borgeren øvrige kontakter, hvis personalet ikke har haft ansigtsværnemidler (briller/ visir og mundbind), handsker og langærmet væskeafvisende kittel på og opfylder definitionen for øvrige kontakter.

Tester sundhedspersonale positiv bliver borgere og kollegaer øvrige kontakter, hvis der ikke er benyttet ansigtsværnemidler (briller/ visir og mundbind), handsker og langærmet væskeafvisende kittel og borgeren/kollegaen opfylder definitionen for øvrige kontakter

Det anbefales ikke for en sikkerhedsskyld at bruge værnemidler som ved mistænkt eller bekræftet smittet hos alle borgere både pga. det arbejdsmiljømæssigt er belastende og ressourcespild.

Kontakter opdeles i ’hustandskontakter’ og ’øvrige kontakter’

Husstandskontakter er:

 • De personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist covid-19
 • Kæreste/ægtefælle til en person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen)
 • Overnattende gæster

Anbefalinger for husstandskontakter:

 • Når en person smittes anbefales alle husstandskontakterne eller tilsvarende at gå i selvisolation og blive PCR-testet på 4.- og 6.- dagen efter sidste kontakt til den smittede person.
 • Hvis der opstår udfordringer med PCR-test kapaciteten, kan 6. dags test i stedet være en hurtigtest. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.
 • På baggrund af en foreløbig vurdering fra SSI om, at det 3. vaccinationsstik viser en beskyttende effekt, anbefales personer, som har fået det 3. stik, samt personer, som har haft covid-19 inden for de seneste 12 uger, ikke at gå i selvisolation. Husstandskontakter, som har fået 3. stik, anbefales i stedet for isolation at få taget en hurtigtest hurtigst muligst samt efterfølgende PCR-test på 4.- og 6.- dagen (6. dags testen kan erstattes af en hurtigtest, hvis PCR-testkapaciteten er udfordret) efter sidste kontakt til den smittede person.
 • Tidligere smittede inden for de seneste 12 uger anbefales ikke isolation og heller ikke test, med mindre man udvikler symptomer på Covid-19. 
 • Hvis man som husstandskontakt har løbende kontakt til fx et smittet barn anbefales man, uanset 3. stik og tidligere smitte, at gå i isolation og blive testet hurtigst muligt med en hurtigtest og igen med en PCR-test 48 timer efter, personen er smittefri. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test.

Øvrige kontakter til en smittet person, er de kontakter som den smittede har været tæt på uden for hjemmet. Det kan fx være:

 • Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor
 • Personer, der har været til middag med den smittede eller lign.
 • Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med, eller siddet i en bil med.
 • Medarbejdere der har været tæt på borger ifm. plejeopgaver
 • Det vil også være de personer, som får besked via Smitte│stop appen, at de har været tæt på en smittet person

Anbefalingerne, hvis en borger/medarbejder har været tæt på en smittet (fx en ven, anden borger eller plejepersonale) –og derfor er øvrig kontakt

 • Der laves en vurdering af, hvem den smittede person har været tæt på. Har en medarbejder fx været tæt på en smittet borger i en plejesituation, så er man øvrig kontakt. Har medarbejder blot gjort rent ved en smittet borger eller kun været inde for at udlevere medicin, så er der ikke tale om, at medarbejderen er øvrig kontakt. Der må i alle tilfælde foretages en individuel vurdering af, hvem der er øvrige kontakter til den smittede borger/medarbejder.
 • Borger/medarbejder som er øvrig kontakt anbefales at blive testet med hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og igen på dag 4 efter, vedkommende sidst var sammen med den smittede person. Hvis man er ansat i plejesektoren anbefales det dog altid, at man får foretaget en PCR-test på dag 4.
 • Borger/medarbejder skal ikke gå i selvisolation, med mindre de har symptomer.
 • Hvis borger/medarbejder har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) anbefales vedkommende ikke at blive testet, medmindre der opstår symptomer.

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer der er beskrevet i afsnittet "håndtering af smittet borgere" længere oppe. Se desuden action card: ”test af medarbejdere” og ”test af borgere” når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret.

Opsporing

Når en borger bliver bekræftet smittet med COVID-19, så skal borgeren så vidt muligt selv informere både hustandskontakter og øvrige kontakter.  

Hvis man som smittet har behov for hjælp til at identificere og/eller kontakte sine kontakter kan man ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Er borger ikke selv i stand til at stå for opsporingen, skal personalet understøtte borger i dette.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister for at følge op på, om der er øvrige kontakter blandt kollegaer eller borgere. Ved tvivl om dette kontaktes den kommunale hygiejneorganisation– se afsnit vedrørende råd og vejledning.   

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har haft tæt kontakt til borger, og som derfor er øvrig kontakt. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Leder skal sikre, at medarbejderne der har været i tæt kontakt, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

Kontaktopsporing ved fremkomst af nye bekymrende varianter fx med særlig øget smitsomhed og øget alvorlighed.

Statens Serum Institut anbefaler, at hvis der fremkommer nye varianter med særlig øget smitsomhed, øget alvorlighed eller udfordringer i forhold til effekt af vacciner, så kan der igangsættes både isolation og test af husstands/øvrige kontakter, og deres kontakter. Sker dette vil man blive kontaktet af Styrelsen for patientsikkerhed.

Undtagelse fra isolation

På grund af muligheden for et meget stort antal isolerede kontakter kan der opstå behov for at undtage isolation for personale, der varetager kritiske funktioner i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren. Det vil bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering fra arbejdsgivers side og vil udelukkende være i helt særlige tilfælde, hvor det ellers vil medføre ophør af driften af en afdeling mv., og fraværet ikke kan dækkes ad anden vej. Det er en forudsætning, at medarbejderen testes dagligt med hurtigtest/selvtest umiddelbart inden arbejdet påbegyndes. Er ovennævnte kriterier opfyldt skal leder kontakte hygiejneorganisationen med henblik på vejledning om dette. Er hygiejneorganisationen ikke at træffe, kontaktes Styrelsen for Patientsikkerhed på 70 20 02 66 for vejledning.Generelt:

Man må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Information til medarbejdere:

Lederen sikrer at relevante medarbejdere informeres når der er et smittetilfælde og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har været i tæt kontakt med borger – se action card test af medarbejdere.

Information til medbeboere / andre borgere:

Borgere, der er opsporet som husstandskontakt/øvrig kontakt skal informeres på følgende måde:

 • Leder skal sikre at berørte borgere kontaktes personligt og informeres kort.
 • Personlig værge skal ligeledes orienteres.

Borgere som bor selvstændigt, skal have udleveret et informationsbrev, når de kontaktes personligt og informeres.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer). Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Genoplivning efter hjertestop i sundheds- og ældresektoren bør under COVID-19-epidemien som udgangspunkt varetages som vanligt.

Genoplivning er at betragte som en aerosolgenererende procedure, hvorfor relevante værnemidler bør anvendes ved genoplivning af borger med mistænkt eller bekræftet COVID-19, inkl. brug af FFP3-maske, handsker og overtrækskittel. Ved genoplivning af borger hvor COVID-19 er bekræftet, vurderes mund-til-mund indblæsning at kunne undlades, men der bør udføres maskeventilation med f.eks. Rubens Ballon, hvis en sådan er tilgængelig, og medarbejderne kan betjene den.

Dokumentation i Nexus følger gældende retningslinjer på områderne.

Under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kontaktes pr telefonhver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatoren orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smittede, mistænkt smittede borgere, opsporing af nære kontakter m.m. da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles Corona hotline på 70 20 02 33Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, botilbud og hjemmeplejen:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen

Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19:

COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter - Sundhedsstyrelsen

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der har symptomer på COVID-19

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-har-symptomer-paa-covid-19

Anbefalinger til personer i øget risiko:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Informationsmaterialer til borgere om frivillig isolation ved påvist covid-19:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/isolation-ved-paavist-covid-19

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: 

https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Instruks for assisteret selvtest på institutioner

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Instruks-til-covid-19-selvtest-paa-institutioner

11. januar 2022

Sidst opdateret

07.01.2022

Ansvarlig redaktør