Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for medarbejdere ansat på plejecenter eller døgntilbud i Pleje og Omsorg, Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen i Skive Kommune

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelse.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, og det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet.

Borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 60 dage  efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser betydende symptomer på COVID-19. 

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe, at forholdsregler overholdes.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i bred forstand i hverdagen, både i forhold til organisering og planlægning af opgaverne. Der skal være fokus på brugen af værnemidler, hygiejne (hosteetikette, håndhygiejne, rengøring), fokus på symptomer m.v. Der skal arbejdes målrettet med at hindre smittespredning, selvom der ikke er et konkret smittetilfælde eller mistanke om smitte. De generelle råd om forebyggelse bør forsat følges, selvom størstedelen af borgere, pårørende samt medarbejdere er vaccineret.

Eksempler her på er:

 • Bliv hjemme hvis du er syg
 • Håndhygiejne: Medarbejdere bør være særligt opmærksomme på at udføre håndhygiejne før og efter udførelse af pleje- og behandlingsopgaver samt at støtte borgeren i grundig håndhygiejne.
 • Planlæg opgaver, så alle borgere uanset symptomer så vidt muligt hjælpes på afstand (1-2 meter).
 • Vurdering af ventilation/udluftning i skrivestuer, mødelokaler m.m.
 • Brug af arbejdsdragt
 • Systematisk test af medarbejdere - se nedenstående afsnit
 • Instruks i korrekt brug af værnemidler
 • Rådgivning af borgere ift. begrænsning af smittespredning
 • God afstand mellem medarbejderne ex. i frokostrum, omklædning, på kontoret
 • Rengøring af arbejdspladsen, især hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter (fx dørhåndtag) og kontaktflader og andre steder, der berøres af mange forskellige personer.

Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger (se under retningslinjer og materialer).

Selvtest:

 • Plejehjem og hjemmeplejen: løst tilknyttet personale (vikarer) på plejehjem og i hjemmeplejen anbefales en selvtest inden de påbegynder deres vagt.
 • Sociale botilbud: der opfordres til at personalet udfører en selvtest hver 14. dage.

Da der kan opstå falske positive selvtest, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar med selvtest, til at tage endnu en selvtest umiddelbart efter den 1. positive selvtest og først hvis denne også er positiv at gå i selvisolation.  Hvis man får en positiv og en negativ test, tages endnu en selvtest, således man går efter det resultat som findes for 2 ud af 3 tests.

PCR test:

 • Hjemmeplejen og plejeboliger: Der anbefales 1 test hver 14. dag hvis man ikke har været positiv inden for de seneste 60 dage.

Alle medarbejdere bør fortsat følge retningslinjer om selvisolation, hvis de udvikler betydende symptomer på covid-19, uanset hvornår disse symptomer optræder og uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus. Er man i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb anbefales desuden test.

Indflytning på institutioner:

For at forebygge smitte anbefales det at teste personer, uanset vaccinations- og tidligere smittestatus, der flytter ind på fx plejehjem og botilbud mv., samt at PCR-teste patienter, der udskrives fra sygehus til disse institutioner.

Hvis en borger testes positiv for covid-19, anbefales det, at borgeren først flytter ind efter symptomophør ved betydelige symptomer, dog ikke kortere end 4 døgn efter, at den positive test blev taget.

Asymptomatiske borgere og borgere med lette symptomer kan flytte ind 4 døgn efter, at testen blev taget. Der skal foretages en konkret vurdering, om der kan gøres undtagelser i forhold til borgerens generelle helbred og velbefindende

Hvis borgeren tidligere er testet negativ for covid-19 fx i forbindelse med indlæggelse, bør der foretages fornyet test, hvis der er gået mere end 48 timer siden sidste test. Testsvaret bør som udgangspunkt foreligge før indflytning.

Hvis borgeren er testet positiv for covid-19 inden for de seneste 60 dage anbefales i udgangspunktet ikke fornyet test, da testen i en del tilfælde kan påvise inaktivt virus og således kan være positiv, uden at borgeren kan smitte andre. Dette er forudsat, at borgeren er at betragte som rask af sin tidligere covid-19-infektion.

Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer.

De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet.

Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza. Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

Betydende symptomer: Symptomer på covid-19 sygdom som feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig. Man behøver ikke have alle symptomerne.

Asymptomatisk smitte: Ingen symptomer på covid-19, men konstateret smitte ved PCR-test

Lette symptomer: Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse

Symptomophør: Det tidspunkt, hvor de betydende symptomer ophører. Selvisolation kan godt ophæves selvom ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. fortsætter efter dette tidspunkt

Testtidspunkt: Tidspunkt for udførelse af podning i næste eller svælg. Tid fra testtidspunkt regnes fra hele klokkeslæt til hele klokkeslæt f.eks. fra podning mandag kl. 14.25 til ophævelse af selvisolation torsdag kl. 14.00. Hvis der er udført både antigen- og PCRtest regnes fra tidspunkt for første podning med positivt testsvar.

Hvis en borger har symptomer på COVID-19, så opfordres borgeren til at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger og retningslinjer. 

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 60 dage efter positiv PCR-svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer som får betydende symptomer på COVID 19 stadig gå i selvisolation. Der anbefales kun test for covid-19 af personer, hvis de er syge med symptomer på covid-19, og hvis de samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid 19, og hermed kan være i målgruppen for tidlig tabletbehandling. Det gælder personer på 65 år eller derover, eller personer som af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, herunder gravide.

Det er ledelsens ansvar, at alle ledere og medarbejdere kan genkende symptomer på COVID-19 og har viden om og forstår deres ansvar for straks at følge nedenstående fremgangsmåde.

Hvis en medarbejder konstaterer, at en borger har symptomer på covid-19, bør personen blive testet. Det gælder også for personer, der er tidligere smittet inden for de seneste 60 dage. Har borgere betydende symptomer, isoleres personen på enestue/i eget hjem og må ikke komme i kontakt med andre borgere. Personalet skal observere borgerens tilstand. Ved behov for tæt kontakt skal personalet anvende værnemidler.

Borgere med lette symptomer kan testes med selvtest; hvis denne er positiv, da bestilles konfirmatorisk PCR test. Hvis den er negativ, da vurderes om der er behov for lægekontakt.

Borgere med betydende symptomer bør altid PCR testes.

Borgeren kan som supplement til en PCR-test også testes med en selvtest med henblik på at få et hurtigt svar, som kan have betydning for evt. igangsættelse af tidlig behandling, hvis borgeren er i målgruppen for dette. Det anbefales for borgere, at en positiv selvtest følges op af en konfirmatorisk PCR-test.

Har borgeren symptomer, der kræver lægefaglig vurdering, kontaktes egen læge eller vagtlæge, som vurderer behovet for evt. indlæggelse og henviser borgeren til PCR-test. Har borger ikke behov for lægefaglig vurdering, men blot en test kan dette rekvireres på Velkommen - Coronaprøver (coronaprover.dk), eller ved at bestille den regionale testbil. 

Henvises der til PCR-test for COVID-19, vil institutionen blive orienteret i tilfælde af positive testsvar. Negative testsvar kan verificeres ved kontakt til egen læge.

Se action card for test af borgere

Der bør være opmærksomhed på borgere i risikogrupper

Retningslinjer om brug af værnemidler følges både ved borgere, hvor der er mistanke om COVID-19, hos borgere der er bekræftet smittet. Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, fx ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure

Se desuden action card: Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/ Coronavirus

Hvis en borger eller medarbejder er testet positiv ved brug af selvtest, kan udbrudshåndteringen sættes i gang med det samme. Det anbefales for borgere, at en positiv selvtest følges op af en konfirmatorisk PCR-test.

Når en borger er bekræftet smitte med COVID-19 skal der være fokus på alle de tiltag, der er med til at reducere risikoen for smittespredning.

Følgende procedure følges:

 • Hvis det drejer sig om en borger, skal denne isoleres, og tilstanden observeres for forværring (såfremt det ikke allerede er sket, og borgeren fortsat er på institutionen).
 • At der kommer så få medarbejdere, som det er muligt hos borgeren og at det er faste medarbejdere med de relevante kompetencer
 • Fokus på hygiejne, rengøring og brugen af værnemidler hos borgeren. Hygiejneorganisation kan kontaktes med henblik på vejledning
 • Hygiejneorganisation kan kontaktes pr telefon med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da rettes henvendelse til nærmeste leder.
 • Identifikation af de medarbejdere og borgere, der bør testes som en del af smitteudbrudshåndteringen.
 • Er der tale om en smittet borger, bør alle borgere på afsnittet testes samt alle medarbejdere på afsnittet/afdelingen, der har været på arbejde i 48 timer forud for symptomerne hos den smittede borger opstod, eller 48 timer før den positive test blev taget, hvis borgeren ikke har symptomer.
 • Er der tale om en smittet medarbejder, er det på den/de afsnit//afdeling(er), som vedkommende har arbejdet på i den periode, hvor denne har kunnet smitte andre, dvs. 48 timer forud for symptomerne opstod eller 48 timer før den positive test, hvis medarbejderen ikke har haft symptomer. Den smittede medarbejder skal desuden have været i nærheden af beboerne eller øvrige medarbejdere som forudsætning for, at de testes.
 • De identificerede medarbejdere og borgere testes med en selvtest test hurtigst muligt, uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte. Undtaget herfor er dog personer, der er tidligere smittet inden for de seneste 60 dage, som ikke har symptomer. Testen foretages hurtigst muligt og helst inden for et døgn efter, at institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret smittetilfælde, også i weekend og på helligdage.
 • For borgere, der ikke er i stand til at foretage en selvtest, kan en medarbejder assistere vedkommende i at få foretaget testen. Ved assisteret selvtest er der tale om, at medarbejderes anvender testkit til selvtest, og derfor kan anvendes af alle uanset kompetenceniveau. Assisteret selvtest af en borger dokumenteres i Nexus. Se endvidere instruks fra SST vedr. assisteret selvtest:
 • Herefter PCR-testes de identificerede borgere på dag 4, efter den smittede person blev testet positiv, og uanset vaccinationsstatus eller tidligere smitte (dog undtaget smitte indenfor de sidste 60 dage). På dag 7 testes de identificerede borgere med en selvtest. Findes der positive tilfælde blandt medarbejdere og borgere i dette testrul følger disse anbefalingerne for selvisolation. Se regional procedure her:

COVID-19 screening Region Midt (skive.dk)

 • De identificerede medarbejdere testes ligeledes på dag 4 og dag 7 – begge dage med selvtest.
 • Hvis der påvises covid-19 hos en medarbejder eller borger på et andet afsnit/afdeling ud over de(t) pågældende, hvor der allerede er igangsat udbrudshåndtering, betragtes dette som et nyt smitteudbrud, hvor samme testregime følges.
 • Borgere og medarbejdere som ikke har symptomer, skal ikke isoleres forud for testresultat, med mindre de i mellemtiden udvikler symptomer på covid-19. Borgers test dokumenteres i Nexus.

Procedure for bestilling af PCR test (Covid test bil) ifm. et smittetilfælde ses via nedenstående link:

Husk tavshedspligten er gældende. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Anbefalinger ved betydende symptomer:

 • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
 • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Anbefalinger ved ingen eller lette symptomer:

 • Ved positivt testsvar (uanset testtype) anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet. Hvis der opstår betydelige symptomer, fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet

Der skal være en effektiv adskillelse, dvs. en lukket dør mellem den bekræftede smittede og de øvrige borgere.

Der ophænges tydelig skiltning om forholdsregler på afsnit, hvor der er borgere med COVID-19. Se desuden Action card vedr. rengøring.

Hvis flere borgere på en institution har bekræftet COVID-19 (ikke blot mistanke), kan man oprette et midlertidigt afsnit, hvor man kan isolere borgerne som en samlet gruppe. Derved kan borgerne bevæge sig uden for egen bolig med tilgang til fællesarealer i stedet for at sidde isoleret i egen bolig. Der skal være en effektiv adskillelse, dvs. en lukket dør, mellem de bekræftet smittede og øvrige borgere.

Tillader de fysiske forhold ikke isolation af en samlet gruppe af borgere med COVID-19, er det også muligt at zoneinddele institutionen, så afsnit med en eller flere borgere med påvist COVID-19 isoleres fra resten af institutionen. Borgere, der ikke kan gå i isolation i egen bolig, kan således bevæge sig uden for egen bolig med tilgang til fællesarealer inden for zonen i stedet for at sidde isoleret.

Det er vigtigt at smittetilfælde og isolation af borgere dokumenteres i fagsystemet, så alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Nogle borgere forstår ikke nødvendigheden af at isolere sig, og her forsøges borgeren motiveret til at blive i egen bolig gennem pædagogiske metoder.

Hvor det er muligt, anbefales det, at de samme medarbejdere tilknyttes afsnit/afdelinger, som er isoleret og ikke bevæger sig mellem afsnit med beboere med covid-19 og raske.

Generelt:

Man må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Information til medarbejdere:

Lederen sikrer at relevante medarbejdere informeres når der er et smittetilfælde og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har været i tæt kontakt med borger – se action card test af medarbejdere.

Information til medbeboere / andre borgere:

 • Leder skal sikre at berørte borgere kontaktes personligt og informeres kort.
 • Personlig værge skal ligeledes orienteres.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer). Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Genoplivning efter hjertestop i sundheds- og ældresektoren bør under COVID-19-epidemien som udgangspunkt varetages som vanligt.

Genoplivning er at betragte som en aerosolgenererende procedure, hvorfor relevante værnemidler bør anvendes ved genoplivning af borger med mistænkt eller bekræftet COVID-19, inkl. brug af FFP3-maske, handsker og overtrækskittel. Ved genoplivning af borger hvor COVID-19 er bekræftet, vurderes mund-til-mund indblæsning at kunne undlades, men der bør udføres maskeventilation med f.eks. Rubens Ballon, hvis en sådan er tilgængelig, og medarbejderne kan betjene den.

Dokumentation i Nexus følger gældende retningslinjer på områderne.

Under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kan kontaktes pr telefon med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid eller hygiejnekoordinatoren ikke træffes, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Asta Flodgaard
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smitte m.m. da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller der kan søges på www.coronasmitte.dk 

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, botilbud og hjemmeplejen:

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

Anbefalinger til personer i øget risiko:

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: 

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Instruks for assisteret selvtest på institutioner

Pjece:

Gode råd til dig, der er i øget risiko - Sundhedsstyrelsen

17. august 2022

Sidst opdateret

17.08.2022

Ansvarlig redaktør