Action Card er gældende for botilbud under Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Action Card er gældende for alle, som ikke er ansat direkte på et botilbud, og dermed betragtes som ”ekstern”. Det kan for eksempel være:

Fodterapeuter, frisører, private og kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, Geronto team, praktiserende læger, pedeller, faglige nøglepersoner, psykiatrisk team, mv.

Action Card er udarbejdet for at sikre, at der ved levering af ydelser fra eksterne leverandører til vores borgere på Skive Kommunes botilbud, sker overholdelse af alle gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Dette for at forebygge og mindske smitterisiko med COVID-19.

Før der kan leveres en ydelse på et botilbud, skal der være en telefonisk kontakt mellem leverandør og leder/udpeget kontaktperson fra botilbud. Ved denne kontakt drøftes denne arbejdsgang og efterfølgende henvises til den ved behov.

Der aftales konkret tidspunkt og mødested for leverancen.

Det er et fælles ansvar mellem leder/kontaktperson og den eksterne samarbejdspart, at der tales om opgavens omfang, herunder forholdsregler i forhold til COVID-19, og generelle infektionshygiejniske retningslinjer.

Eventuelle værnemidler medbringes af den eksterne leverandør.

Det er for læger aftalt, at de ved behov anvender værnemidler, der udleveres af botilbuddet.

Leder/kontaktperson skal sikre, at leverandøren er symptomfri ved at spørge ind til dette inden besøget. Leverandøren er forpligtet til at aflyse aftalen, hvis vedkommende har symptomer på Covid-19.

Ved ankomst til botilbud, kontakter den eksterne leverandør det kontaktnummer, der er angivet og venter på det aftalte mødested. Der er ikke noget krav om, at den eksterne leverandør skal fremvise gyldigt coronapas.

Leverandøren afhentes, og der udføres korrekt håndhygiejne. Det sikres, at der anvendes værnemidler efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Den eksterne ydelse, kan foregå i borgers lejlighed eller alternativt i andet rum, der anvises af botilbuddet. Er der mulighed for adgang via havedør, lukkes den eksterne leverandør ind ad denne.

Ved mistanke om sygdom aflyses besøget.

Leder/kontaktpersonen skal ved en evt. aflysning af et besøg være opmærksom på, at der ikke må oplyses om borgerens sygdom jævnfør tavshedspligten.

Der kan være behov for at aftale mere konkrete og specifikke retningslinjer for den enkelte institution.

Du skal som ekstern leverandør selv sørge for at orientere dig i vejledninger og retningslinjer omkring smitteforebyggelse, hygiejne, brug af værnemidler, mv. i forbindelse med dit besøg på botilbuddet (se evt. links til retningslinjer, mm. under punktet ”retningslinjer og materialer”).

Hvis du fortsat er i tvivl om er der mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinator, som kan træffes inden for normal arbejdstid:

Dorthe Egeskov Pedersen (depe@skivekommune.dk / 2076 5267)

19. november 2021

Sidst opdateret

27.12.2021

Ansvarlig redaktør