Luk alle
Åben alle

En medarbejder udsættes for vold eller trusler.

Det kan være:

 • Fysiske overgreb i form af bid, spark, slag osv.
 • Trusler om fysisk/psykisk overlast

Medarbejdere der har borgerkontakt er særligt udsatte. 

Vold og trusler forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen.

Alarmering kan komme fra direkte involverede eller vidner.

Alarmering kan ske via anråbelse, telefonopkald eller tryk på alarmknappen, hvis sådan en findes på stedet.

Ring til rådhusbetjentene eller 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.

Nærmeste leder informeres hurtigst muligt.

Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre, at nogen kommer til fysisk eller psykisk skade.

Kommer nogen til skade er opgaven at sikre den bedst mulige opfølgning for at forebygge varigt traume.

Der er udarbejdet en lokal plan for håndtering af vold og trusler.

Forebyggelse af vold og trusler om vold:

 • Åbenhed, tillid og respekt mellem borgere og ansatte er en væsentlig forudsætning for at forhindre vold og trusler om vold.
 • Vær opmærksom på advarselstegn, f.eks. i form af ændret adfærd e.l.

Optræk til volds eller trusselsepisode:

 • Fornem borgerens tilstand inden du eventuelt går ind i et lukket rum med borgeren.
 • Lad borgeren gå foran dig.
 • Placer dig selv nærmest døren og med fri flugtvej.
 • Forlad rummet hvis borgerens adfærd udvikler sig negativt.
 • Lad ord og handling følges ad.
 • Altid anvise, aldrig afvise.
 • Giv borgeren mulighed for trække sig fra situationen.
 • Træk dig og gå bag en låst dør om nødvendigt.

Volds eller trusselsepisode:

 • Pas på dig selv / forsvar dig
 • Alarmér
 • Vurder situationen hvis der er tid og mulighed for det.
 • Håndter situationen og/eller kom væk fra situation og i sikkerhed.

Efterbehandling af vold og trusler om vold:

 • Den præcise efterbehandling er ud fra konkret vurdering, og kan f.eks. indeholde, psykisk førstehjælp ved kolleger (se nedenfor) eller psykolog, efterfølgende forløb hos psykolog og debriefing mv.
 • Efterbehandling skal indeholde samtale med nærmeste leder, og sagsbehandling af episoden i den lokale arbejdsmiljøgruppe og Lokal-MED.
 • Der vurderes, om episoden skal politianmeldes, hvilket sektionen gør på forurettedes vegne, medmindre denne ønsker at gøre det selv.
 • Episoden dokumenteres og journaliseres i ESDH og registreres på personalesag i henhold til gældende retningslinjer.

Kollegial psykisk førstehjælp:

Det vil være naturligt, at man som kollega yder omsorg og tager vare på den voldsramte. Det kan f.eks. ske ved:

 • Lad ikke den voldsramte være alene
 • Skab ro og tryghed
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle hvad der er sket
 • Undgå at bagatellisere
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger
 • Undgå at belære om hvad man kunne have gjort i stedet
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende
 • Følg evt. den voldsramte hjem
 • Sørg evt. for at den voldsramte ikke er alene det første døgn

Opfølgning

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag sikkerhedsorganisation.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Tilstedeværende personale tager ledelsen af håndteringen af den konkrete volds eller trusselsepisode i det den opstår.

Er der ledelse tilstede på tidspunktet for episoden inddrages denne hurtigst muligt og overtager ledelsen af håndteringen af episoden.

Lokal-MED er ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet på tilbuddene

Lokal-MED skal derfor have udarbejdet lokale retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold.

Disse retningslinjer skal som minimum beskrive:

 • Hvorledes man arbejder med forebyggelse af vold og trusler.
 • Hvorledes man håndter vold og trusler.
 • Hvorledes man efterbehandler vold og trusler.
 • Hvorledes man skal agere i situationer hvor der ikke er ledelse tilstede når episoden opstår:
  • Hvad træffer tilstedeværende personale selv beslutninger om?

I hvilke situationer skal ledelsen under alle omstændigheder kontaktes, uanset at ledelsen har fri på tidspunktet?

Alle tilbud, hvor der er en risiko for vold og trusler om vold, skal have en form for alarm udstyr, så man kan tilkalde hjælp, hvis det er udenfor anråbelses afstand, og hurtigere end ved brug af telefon.

Internt

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag.

Eksterne

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Alle episoder dokumenteres og journaliseres. 

På tilbud hvor der er risiko for vold og trusler om vold, tilrettelægges arbejdet således, at alene arbejde ikke forekommer.

Udsættes en medarbejder for vold eller trusler om vold i sin fritid eller på hjemadressen, skal medarbejderen straks meddele dette til arbejdspladsens ledelse.

Der henvises til vejledningen: Sikkerhed på Rådhusene – med vejledning i tilfælde af chikane, vold, trusler om vold mv.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Louise Hansen d. 13.12.2018

Godkendt af arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum d. 19.12.2018

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør